Ciekawostki

Krzyk czytelniczej mody

Ulu­bioną powieść aż chce się zabrać ze sobą wszę­dzie, prawda? Ale poza zna­cze­niem dosłow­nym, ist­nieje także prze­no­śne. Modny gadżet inspi­ro­wany uko­cha­nym tytu­łem z jed­nej strony poka­zuje, że osoba nosząca go jest kre­atywna i wyróż­nia się z tłumu, a z dru­giej umoż­li­wia pochwa­le­nie się swoim czy­tel­ni­czym gustem. 

I jest jak zapro­sze­nie do zaga­da­nia dla każ­dego innego nie­sta­ty­stycz­nego Polaka, który lubi czy­tać książki. Oraz dys­ku­to­wać o książ­kach. Oraz… tu wstaw­cie, cokol­wiek przyj­dzie Wam na myśl. A poni­żej pre­zen­tuję krzyk czy­tel­ni­czej mody, czyli torebki-okładki.

Gdy­by­ście byli zain­te­re­so­wani kup­nem kie­ru­jemy na stronę krukrustudio.com

alicja-w-krainie-czarow

dickens-torebka

frankenstein-torebka

hamlet-torebka

harry-poter-4

harry-potter-2

harry-potter-3

harry-potter

hobbit

jane-austen-torebka

jane-austen-torebka2

madam-bovary-torebka

maly-ksiazke-torebka

maly-ksiazke-torebka2

nedznicy

neuromancer-torebka

piotrus-pan

potter-torebka

potter-torebka2

the-bell-jar-torebka

wladca-pierscieni

Może też zainteresują cię te tematy