Zapowiedzi

The Lay of Aotrou and Itroun autorstwa J.R.R. Tolkiena po latach w księgarniach

Gala­driela miała w sobie coś nie­sa­mo­wi­cie demo­nicz­nego, prawda? Nawet nie wie­cie, jak bar­dzo… Jej mroczną stronę pozwala odkryć wiersz J.R.R. Tol­kiena „The Lay of Aotrou and Itroun” opu­bli­ko­wany w 1945 roku w cza­so­pi­śmie lite­rac­kim „The Welsh Review”, a następ­nie zapo­mniany na ponad 70 lat.

Wiersz opo­wiada histo­rię pary despe­racko pra­gną­cej dziecka. Aotrou posuwa się do popro­sze­nia o pomoc wiedźmy, która nie stroni od żad­nych metod. Wrę­cza ona magiczny napój i Iroun rodzi bliź­niaki. Nie­stety Aotrou spo­tyka wiedźmę ponow­nie – ta prze­mie­nia się w Cor­ri­gan, piękną kobietę wróżkę. Oznaj­mia, że albo męż­czy­zna pozo­sta­nie z nią i ją poślubi, albo umrze. Aotrou odma­wia i umiera trzy dni póź­niej, zaraz potem z roz­pa­czy umiera Iroun.

Sekwen­cja poka­zuje rosnącą i potężną obec­ność Cor­ri­gan, odgrywa ona bar­dzo istotną rolę w życiu Aotrou i Itroun… W końcu się ujaw­nia, zmie­nia motyw i postać, ale wciąż jest roz­po­zna­walna, we „Władcy Pier­ścieni” jako piękna i prze­ra­ża­jąca Pani Zło­tego Lasu, kró­lowa elfów Gala­driela” – wyja­śnia wydawca, Har­per­Col­lins.

Wydawca jest zda­nia, że wiersz ten jest nie­zwy­kle istotny w dorobku Tol­kiena, sta­nowi ele­ment mitów Śród­zie­mia i powi­nien być publi­ko­wany wraz z innymi utwo­rami. Nastar­szy ręko­pis wier­sza miałby pocho­dzić z wrze­śnia 1930 roku! Inne tek­sty, na które zww­ró­ciło uwagę wydaw­nic­two, to „The Story of Kul­le­rvo” czy „The Fall of Arthur”.

Redak­to­rem nowej edy­cji jest Ver­lyn Flie­ger, eme­ry­to­wana pro­fe­sor z Uni­wer­sy­tetu w Mary­land. Oznaj­miła ona, iż wiersz jest „mrocz­nym, potęż­nym, prze­ko­nu­ją­cym i zna­czą­cym odej­ściem od Tol­kiena, jakiego znamy”. Dodała także: „Jest to świetny przy­kład poetyc­kiej siły Tol­kiena i jego zdol­no­ści do utrzy­my­wa­nia róż­nych form – w tym przy­padku ośmio­zgło­sko­wych rymów i fran­cu­skiego romansu, które były rów­nież wyko­rzy­sty­wane do „The Lay of Leithian” z jego wła­snego legen­da­rium”.

Przed­mowę do tek­stu napi­sał Chri­sto­pher Tol­kien.

the-lay-of-aotrou-and-itroun

Może też zainteresują cię te tematy