Ciekawostki

Mistrz i Małgorzata na wyciągnięcie ręki

Już 11 i 12 listo­pada fanów “Mistrza i Mał­go­rzaty” autor­stwa Micha­iła Buł­ha­kowa czeka nie lada atrak­cja. Google oraz wytwór­nia fil­mowa “Mos­film” zapra­szają na coroczny odczyt arcy­dzień rosyj­skiej lite­ra­tury (rok temu sku­piono się na opo­wia­da­niach Anto­niego Cze­chowa, a dwa lata temu – “Annie Kare­ni­nie” Lwa Toł­stoja). Będzie on jed­nak tym bar­dziej szcze­gólny, iż umoż­liwi nie­mal dosłowne wej­ście do świata powie­ści.
Zacznijmy jed­nak od początku: w pro­jekt reży­se­ro­wany przez Nata­lię Ana­sta­sjewę i wypro­du­ko­wany przez Andriea Bol­tenko zaan­ga­żo­wano około pię­ciu­set osób, z któ­rych 350 wyło­nio­nych zostało drogą castingu, a resztę sta­nową znane oso­bi­sto­ści, m.in. akto­rzy, spor­towcy, poli­tycy. Powieść odczy­ty­wana będzie w ośmiu rosyj­skich mia­stach oraz w Tel Awi­wie (to ze względu na izra­el­ski wątek powie­ści), a całość trans­mi­to­wana będzie na żywo za pośred­nic­twem YouTube’a.

Dzięki wyko­rzy­sta­niu naj­now­szych tech­no­lo­gii, tj. kamery sfe­rycz­nej oraz tech­niki blue box będziemy mogli dodat­kowo zoba­czyć świat powie­ści i swo­bod­nie się po nim poru­szać. Odwie­dzimy z pew­no­ścią kul­tową cenę balu u sza­tana.

Poni­żej pre­zen­tuję zwia­stun, który pozwoli wyobra­zić sobie, o jak nie­sa­mo­wi­tym przed­się­wzię­ciu mowa. Całość będzie­cie mogli śle­dzić tutaj: https://masterimargarita.withgoogle.com/.

 

Może też zainteresują cię te tematy