Konkursy

Konkurs! Do wygrania książka Roman Kostrzewski. Głos z ciemności

Dzięki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa SQN mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książki Roman Kostrzew­ski. Głos z ciem­no­ści. Jeśli lubi­cie bio­gra­fie muzy­ków to kon­kurs dla Was!

Roman Kostrzew­ski – dia­beł wcie­lony czy po pro­stu nie­tu­zin­kowy arty­sta? Głos z ciem­no­ści to nie tylko dzieje zespołu Kat i jego cha­ry­zma­tycz­nego woka­li­sty, ale przede wszyst­kim histo­ria czło­wieka, który od naj­młod­szych lat musiał się mie­rzyć z kon­se­kwen­cjami prze­szło­ści rodzin­nej. Kostrzew­ski opo­wiada o dzie­ciń­stwie spę­dzo­nym w domu dziecka i o doj­rze­wa­niu w PRL-u, ujaw­nia też kulisy pracy gór­nika i strajku w kopalni Roz­bark po wpro­wa­dze­niu stanu wojen­nego. Wspo­mina początki Kata i jego drogę – z naj­istot­niej­szym przy­stan­kiem w Jaro­ci­nie – na meta­lowy szczyt. Oma­wia­jąc nie­które swoje tek­sty, komen­tuje zacho­wa­nia spo­łeczne i bez­li­to­śnie roz­pra­wia się ze ste­reo­ty­pem „sata­ni­sty”.

Głos z ciem­no­ści to nie bilet do pie­kła ani rela­cja z czar­nej mszy. To zapro­sze­nie do trud­nej, chwi­lami dra­ma­tycz­nej, czę­sto weso­łej wędrówki z nie­zwy­kłym czło­wie­kiem. „Do dzi­kich borów idę, dzi­kich gór”…

***

Dozna­łem obja­wie­nia – wyla­zły rze­czy, o któ­rych nie mia­łem poję­cia. Zupeł­nie zmie­ni­łem spoj­rze­nie na mojego frienda z branży.
Titus, Acid Drin­kers

Mia­łam wra­że­nie, jakby ten fascy­nu­jący gaduła Roman sie­dział tuż obok.
Anja Ortho­dox
„Śpie­wa­jąco” opo­wiada swoją histo­rię i mimo znacz­nego cię­żaru gatun­ko­wego samego tematu jego opo­wieść jest lekka i nazna­czona pewną dozą roman­ty­zmu.
Woj­ciech Hof­f­mann, Turbo

Po prze­czy­ta­niu tej książki czuję jesz­cze więk­szy sza­cu­nek dla Romka. Stal uszla­chet­niona w ogniu jest naj­do­sko­nal­sza.
Peter, Vader

Romek opo­wiada w swoim stylu: gęsto, kolo­rowo i arcy­cie­ka­wie. Pole­cam!
Adam Ner­gal Dar­ski, Behe­moth

Zapra­szamy do udziału, do wygra­nia trzy egzem­pla­rze książki Roman Kostrzew­ski. Głos z ciem­no­ści.

Pyta­nie do Was: bio­gra­fię jakiego twórcy chcie­li­by­ście prze­czy­tać i dla­czego?

Na Wasze odpo­wie­dzi cze­kamy w komen­ta­rzach! Z pra­wi­dłowo zamiesz­czo­nych wybie­rzemy trzy i nagro­dzimy książką o Roma­nie Kostrzew­skim!

Na komen­to­wa­nie macie czas do 16 listo­pada.

kostrzewski

 

 

Może też zainteresują cię te tematy