Ciekawostki

Joga z Harrym Potterem

Z oka­zji Hal­lo­ween oraz mek­sy­kań­skiego Święta Zmar­łych Circle Bre­wing Com­pany z Austin w Tek­sa­sie prze­kształ­ciła swoje stu­dio w raj dla pot­te­ro­ma­nia­ków. Co cie­kawe, wizyta w tym stu­diu jogi połą­czona jest z wypa­dem na… piwo. Część bro­war­niana została więc zamie­niona na Gospodę pod Świń­skim Łbem.

Pot­te­row­skie zaję­cia jogi popro­wa­dziła instruk­torka Isa­bel Bel­tran. W trak­cie ćwi­czeń wpro­wa­dzała nawią­za­nia do sagi, np. rzu­ca­nie zaklę­cia “Expecto Patro­num”, a zakoń­czyła zacy­to­wa­niem pro­fe­sora Dumbledore’a: “Nie żałuj umar­łych, Harry, żałuj żywych, a przede wszyst­kim tych, któ­rzy żyją bez miło­ści”.

Do pomy­słu zapa­liły się m.in. Bon­nie Wrigth oraz Evanna Lynch, czyli aktorki, które w ekra­ni­za­cjach ksią­żek J.K. Row­ling wcie­liły się w Ginny Weasley oraz Lunę Love­good.

Kolejna pot­te­row­ska joga zapla­no­wana jest na 20 listo­pada z oka­zji pre­miery filmu “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć”. Nie­stety, wszyst­kie miej­sca są już wyprze­dane.

harry-potter-yoga3

harry-potter-yoga2

harry-potter-yoga4

harry-potter-ypga-6

harry-potter-yoga5

zdję­cia Alexa Gon­za­lez Wagner

Może też zainteresują cię te tematy