Ciekawostki

Emma Watson znowu rozdawała książki

Emma Wat­son wciąż pro­muje czy­tel­nic­two oraz femi­nizm. W reak­cji na wyniki wybo­rów w USA ogło­siła: “Dzi­siaj w nowo­jor­skim metrze zosta­wię książki autor­stwa Maya Ange­lou. A póź­niej będę wal­czyć jesz­cze moc­niej o sprawy, w które wie­rzę”. Pozo­sta­wia­nie ksią­żek w metrze to kon­ty­nu­acja udziału w akcji Books on the Under­gro­und, którą Wat­son czyn­nie popiera.

Maya Ange­lou to afro­ame­ry­kań­ska poetka, pisarka i aktorka, a także akty­wistka na rzecz praw oby­wa­tel­skich czar­no­skó­rej lud­no­ści USA. Została odzna­czona m.in. Naro­do­wym Meda­lem Sztuki oraz Pre­zy­denc­kim Meda­lem Wol­no­ści.


Może też zainteresują cię te tematy