Ekranizacje

Film biograficzny o Tolkienie nakręci reżyser Doktora Who

James Strong, znany z prac m.in. nad “Dok­to­rem Who”, “Down­ton Abbey” i “Bro­ad­church” wyre­ży­se­ruje film bio­gra­ficzny opo­wia­da­jący o J.R.R. Tol­kie­nie. Sce­na­riusz przy­go­to­wał Angus Flet­cher, który bada­niu archi­wal­nych mate­ria­łów oraz wywia­dów z pisa­rzem poświę­cił aż sześć lat. Za pro­duk­cję odpo­wia­dać będą Bob Shaye i Michael Lynne z nowej firmy Uni­que Featu­res oraz Rachel Horo­witz.

Fabuła ma pre­zen­to­wać wcze­sne życie pisa­rza oraz jego romans z Edith Bratt, która póź­niej została jego żoną. Nim autor Tol­kien tra­fił na front, para kilka lat zamiesz­ki­wała wspól­nie w Oks­for­dzie, zaś lata 1914–1918 spę­dzone na woj­nie w dużej mie­rze wpły­nęły na jego póź­niej­szą twór­czość.

Zanim docze­kamy się filmu zachę­camy Was do posłu­cha­nia jak mistrz Tol­kien czyta Władcę Pier­ścieni, TUTAJ.

Może też zainteresują cię te tematy