Aktualności

12 bestsellerów za darmo wszędzie!

Akcja Czy­taj PL przy­pa­dła Wam do gustu tak bar­dzo, że twórcy posta­no­wili roz­sze­rzyć jej zasięg. O szcze­gó­łach infor­mują w tek­ście, który przy­ta­czam poni­żej. Oczy­wi­ście zachę­cam do bra­nia udziału i roz­po­wszech­nia­nia infor­ma­cji.

16 miast i ponad 600 pla­ka­tów z kodami QR umoż­li­wia­ją­cymi dostęp do 12 e-best­sel­le­rów w cało­ści i za darmo oka­zało się nie­wy­star­cza­jące. Gigan­tyczne zain­te­re­so­wa­nie oraz prośby inter­nau­tów spra­wiły, że od dziś orga­ni­za­to­rzy akcji Czy­taj PL umoż­li­wiają dostęp do niej na całym świe­cie. Wystar­czy tylko zło­żyć… szcze­gólną obiet­nicę. My ją zło­ży­li­śmy i wła­śnie ją wypeł­niamy 🙂

Czy­taj PL jest naj­więk­szą tego typu kam­pa­nią pro­mu­jącą czy­tel­nic­two. Od 2 listo­pada pla­katy z okład­kami 12 best­sel­le­rów i kodem QR, który umoż­li­wia ich bez­płatne wypo­ży­cze­nie na 30 dni, zna­la­zły się na uli­cach 16 miast Pol­ski. Orga­ni­za­to­rzy akcji posta­no­wili odpo­wie­dzieć na głosy inter­nau­tów i umoż­li­wili akcji dotar­cie do mniej­szych miej­sco­wo­ści, a także… poza gra­nice kraju. W tym roku apli­ka­cja po raz pierw­szy pozwala na dzie­le­nie się dar­mo­wymi e-bookami i audio­bo­okami ze zna­jo­mymi.  Od 9 listo­pada ze strony www.czytajPL.pl można także pobrać pla­kat akcji, wydru­ko­wać go i powie­sić w zaprzy­jaź­nio­nym skle­pie, domu kul­tury czy kawiarni. Pobra­nie gra­fik i pla­ka­tów jest rów­no­znaczne ze zło­że­niem obiet­nicy roz­po­wszech­nie­nia ich i zara­ża­nia czy­ta­niem innych. Osoby, które zde­cy­dują się pro­mo­wać czy­ta­nie w ramach akcji, mogą wziąć udział w kon­kur­sie, w któ­rym do wygra­nia są: pod­świe­tlany czyt­nik e-booków Kin­dle Paper­white 2, góra sło­dy­czy Wawel, bony na zakupy w księ­garni Woblink oraz kody raba­towe na e-booki gwa­ran­to­wane dla wszyst­kich uczest­ni­ków. Wska­zane przez nich loka­li­za­cje zostaną dołą­czone do mapy Czy­taj PL.

Pla­katy można pobrać tu: http://czytajpl.pl/obietnica.html

Aby sko­rzy­stać z dar­mo­wych ksią­żek należy ze sklepu App Store lub Google Play pobrać apli­ka­cję Woblink i przejść do zakładki Czy­taj PL. Następ­nie należy zeska­no­wać ten kod:

obiecalem2

W ten spo­sób jako pierwsi wypeł­ni­li­śmy obiet­nicę, a Wy macie dar­mowy i legalny dostęp do best­sel­le­rów w wer­sji e-booko­wej i audio­bo­oko­wej. Zgod­nie z prośba orga­ni­za­to­rów, zachę­camy Was także do publi­ko­wa­nia QR-kodów na swo­ich pro­fi­lach, stro­nach, w gru­pach dys­ku­syj­nych, a także do dru­ko­wa­nia pla­ka­tów i roz­wie­sza­nia w swo­ich miej­sco­wo­ściach (tym bar­dziej, że ta ostat­nia czyn­ność umoż­li­wia wzię­cie udziału w kon­kur­sie).

Kolek­cję Czy­taj PL two­rzy 12 ksią­żek, które dobrano tak, by każdy, nie­za­leż­nie od lite­rac­kiego gustu, zna­lazł coś dla sie­bie. Wszyst­kie tytuły są best­sel­le­rami, a ich łączny nakład prze­kra­cza 10 milio­nów egzem­pla­rzy. Są wśród nich pozy­cje zali­czane do kla­syki swo­ich gatun­ków, jak „Inne pie­śni” Jacka Dukaja czy „Lśnie­nie” Ste­phena Kinga, jak i nowe tytuły, jak „Tra­wers” napi­sany przez Remi­giu­sza Mroza, okre­śla­nego mia­nem naj­go­ręt­szego nazwi­ska pol­skiego kry­mi­nału, „Co nas nie zabije” Davida Lager­crantza, następcy Stiega Lars­sona, czy „Czer­wony kapi­tan” Domi­nika Dana, na pod­sta­wie któ­rego nakrę­cono film z Macie­jem Stuh­rem w roli głów­nej. Na półce wir­tu­al­nej wypo­ży­czalni zna­la­zła się także bio­gra­fia naj­więk­szego wizjo­nera XXI wieku Elona Muska i książki dla poszu­ki­wa­czy cie­ka­wo­stek nauko­wych – „W rze­czy samej” Marka Mio­dow­nika, oraz dla miło­śni­ków języka pol­skiego i Pau­liny Mikuły. Pulę dwu­na­stu tytu­łów zamy­kają „Zło­dziej­ska magia”, czyli pierw­sza część popu­lar­nej try­lo­gii fan­tasy „Prawo mil­le­nium” Trudi Cana­van, kul­towy „Kajko i Kokosz. Szkoła lata­nia”, popu­larna na całym świe­cie opo­wieść dla mło­dzieży o magicz­nym krze­śle stwo­rzona przez Andrzeja Maleszkę oraz „Ósme życie” gru­ziń­skiej pisarki Nino Hara­ti­schwili.

Czy­taj PL trwa od 2 do 30 listo­pada. Loka­li­za­tor dar­mo­wych wypo­ży­czalni e-booków można zna­leźć na stro­nie www.czytajPL.pl

a4kolor

Orga­ni­za­to­rzy: Kra­kow­skie Biuro Festi­wa­lowe jako ope­ra­tor pro­gramu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tury UNESCO oraz plat­forma Woblink.com

Wydawcy: Audio­teka, Filia, Gale­ria Książki, Karak­ter, Media Rodzina, Pró­szyń­ski i S-ka, Sound Tro­pez, Świat Książki, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Wydaw­nic­two Otwarte, Znak, Czarna Owca

Mia­sta part­ner­skie: Czę­sto­chowa, Gdańsk, Kato­wice, Poznań, Toruń, Wro­cław

Pozo­stałe mia­sta bio­rące udział w akcji: War­szawa, Łódź, Biel­sko-Biała, Byd­goszcz, Bia­ły­stok, Lublin, Rze­szów, Sosno­wiec, Szcze­cin

Part­ne­rzy: Insty­tut Książki

Patro­nat medialny: Niestatystyczny.pl, Lubimy Czy­tać, Kawerna.pl

Dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Roz­woju Czy­tel­nic­twa

Może też zainteresują cię te tematy