Ekranizacje

Neil Patrick Harris w zwiastunie Serii niefortunnych zdarzeń!

Książki z cyklu “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń” autor­stwa Lemony’ego Snic­keta opo­wia­dają histo­rię trójki sie­rot: Vio­let, Klausa i Sunny Bau­de­la­ire. Mają one zamiesz­kać ze swoim wujem, hra­bią Ola­fem, jed­nak oka­zuje się, że męż­czy­zna czyha wyłącz­nie na mają­tek pod­opiecz­nych, a sam jest nie­uchwyt­nym prze­stępcą. Histo­ria pełna jest czar­nego humoru, a także mrocz­nych akcen­tów.

Serial “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń” reży­se­ro­wany jest przez Barry’ego Son­nen­felda (który ma na kon­cie tytuły takie jak “Faceci w czerni” oraz “Rodzina Addam­sów”, więc zarówno humor, jak i mrok nie są mu obce). Show­run­ne­rem został Mark Hudis, który współ­two­rzył m.in. “Czy­stą krew”. Pro­du­cen­tem wyko­naw­czym został pisarz, Lemony Snic­ket. Jed­no­cze­śnie będzie on jedną z postaci, nar­ra­to­rem histo­rii – w jego rolę wcieli się Patrick War­bur­ton. Vio­let zagra Malina Weis­sman, a Klausa – Louis Hynes. W obsa­dzie są też Matty Car­da­ro­ple oraz K. Todd Fre­eman.

Co naj­waż­niej­sze: w rolę hra­biego Olafa wcieli się Neil Patrick Har­ris (bar­dziej znany m.in. jako Bar­ney Stin­son czy Doctor Hor­ri­ble). W zwia­stu­nie możemy zoba­czyć jego zna­ko­mitą cha­rak­te­ry­za­cję. W wer­sji fil­mo­wej w tę postać wcie­lił się Jim Car­rey.

 

seria_niefortunnych_zdarzen_2

A Series Of Unfortunate Events

Może też zainteresują cię te tematy