Ekranizacje

Burke i Grainiger jako postaci stworzone przez J.K. Rowling

BBC One zapo­wie­działa serial “Cor­mo­ran Strike” na pod­sta­wie serii kry­mi­na­łów opo­wia­da­ją­cych o Cor­mo­ra­nie Strike’u napi­sa­nych przez J.K. Row­ling pod pseu­do­ni­mem Robert Gal­bra­ith (“Woła­nie kukułki”, “Jedwab­nik”, “Żniwa zła”). Strike to wete­ran z Afga­ni­stanu, który pod wpły­wem ura­zów porzu­cił karierę woj­skową i został pry­wat­nym detek­ty­wem.

W rolę Strike’a wciela się Tom Burke, zaś w rolę Robin Vene­tii Ella­cott, czyli jego asy­stentki i sekre­tarki, wcieli się Hol­li­day Gra­in­ger.

Zdję­cia do pro­duk­cji roz­poczną się w Lon­dy­nie jesz­cze w tym mie­siącu. Cały serial ma trwać 7 godzin.

Wydawca o pierw­szej czę­ści przy­gód Cor­mo­rana Strike‘a:

Ciało super­mo­delki Luli Lan­dry zostaje zna­le­zione pod oknem bal­konu jej lon­dyń­skiej rezy­den­cji. Poli­cja stwier­dza samo­bój­stwo, ale brat cele­brytki w to nie wie­rzy, dla­tego zatrud­nia pry­wat­nego detek­tywa, Cor­mo­rana Strike’a.

Strike jest wete­ra­nem wojen­nym, pod­czas służby w Afga­ni­sta­nie ucier­piał i fizycz­nie i psy­chicz­nie. Ma kło­poty finan­sowe i wła­śnie roz­stał się z kobietą swo­jego życia. Sprawa Luli jest dla niego szansą na odbi­cie się od dna, ale im bar­dziej detek­tyw wikła się w skom­pli­ko­wany świat wyż­szych sfer, tym więk­sze grozi mu nie­bez­pie­czeń­stwo.

Wcią­ga­jąca, ele­gancka intryga zanu­rzona w atmos­fe­rze Lon­dynu – od spo­koj­nych uli­czek May­fair, przez cia­sne bary East Endu, aż po zgiełk Soho – spra­wia, że “Woła­nie kukułki” jest nad­zwy­czajną książką.

wolanie_kukulki_robert_galbraith

Może też zainteresują cię te tematy