Ciekawostki

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu podjęła się fantastycznego projektu, którego rezultaty naprawdę budzą podziw!

Zaczęło się od sesji zdję­cio­wej “Biblio­te­karz – zawód gla­mour”. Foto­gra­fie ozdo­biły kalen­darz wydany w 2015 roku, a całość miała poka­zać współ­cze­sną syl­wetkę biblio­te­ka­rza i to, jak odmienna jest ona od wizji star­szej pani pośród zaku­rzo­nych wolu­mi­nów, która tylko czeka na oka­zję, by postra­szyć infor­ma­cją o prze­trzy­ma­niu lek­tury. A prze­cież to zawód spon­ta­niczny i kre­atywny. Dowo­dem tej kre­atyw­no­ści jest cho­ciażby kolejny pro­jekt zaty­tu­ło­wany “Książka żyje… Naprawdę!”.

Pra­cow­nicy biblio­teki wyko­nali go wspól­nie z czy­tel­ni­kami i pro­fe­sjo­na­li­stami. Mło­dzież zapro­szona została na warsz­taty, w cza­sie któ­rych foto­graf Hubert Kali­now­ski (autor poprzed­niej sesji) oraz sce­no­grafka i kostiu­mo­grafka Alek­san­dra Ara­basz pomo­gli zapla­no­wać sesję i wszyst­kie jej etapy, wli­cza­jąc wyko­na­nie całej cha­rak­te­ry­za­cji. Wspólna praca trwała nie­mal codzien­nie przez połowę waka­cji, a biblio­teka oka­zała się świet­nym miej­scem spo­tkań, pra­cow­nią arty­styczną oraz stu­diem foto­gra­ficz­nym. W końcu mło­dzież wcie­liła się w boha­te­rów uko­cha­nych ksią­żek! Wer­ni­saż prac spo­tkał się z cie­płym przy­ję­ciem, co zain­spi­ro­wało twór­ców do zor­ga­ni­zo­wa­nia dłuż­szej wystawy.

Do 5 grud­nia 2016 roku będzie­cie mogli podzi­wiać rezul­taty sesji na wysta­wie, na któ­rej prócz gale­rii fina­ło­wych zdjęć znaj­dzie­cie foto­re­la­cję pre­zen­tu­jącą pro­jekt oraz ele­menty sce­no­gra­fii i kostiu­mów. Wystawa i sama akcja spo­tkały się z nie­zwy­kle pozy­tyw­nym odze­wem miesz­kań­ców Morąga oraz osób, które zetknęły się z nią tylko w social mediach. Pra­cow­nicy biblio­teki z rado­ścią przy­jęli te reak­cje, a my – możemy cie­szyć oczy wyni­kami ich pracy!

alicja

dziewczynka-z-zapalkami

harry-poter

kapturek

kopciuszek

krolewna-sniezka

WIĘCEJ ZNAJDZIECIE NA NASTĘPNEJ STRONIE!

Może też zainteresują cię te tematy