Ciekawostki

Kolorowanki antystresowe dla dorosłych

Kolo­ro­wanki dla doro­słych to obec­nie praw­dziwy hit. Przo­duje w nich dom wydaw­ni­czy Michael O’Mara Books. Wydają oni m.in. ksią­żeczki pełne wzor­nic­twa utwo­rzo­nego z egzo­tycz­nej roślin­no­ści i z innymi mister­nymi wzo­rami. Co ważne – adre­sują je do doro­słego czy­tel­nika!

W prze­ciągu 20 lat pracy nie widzia­łem niczego podob­nego. Kocham w tym to, że jest to takie powszechne zja­wi­sko, we wszyst­kich dzie­dzi­nach życia i we wszyst­kich obsza­rach. (…) Wydaw­nic­two to przed­się­wzię­cie komer­cyjne, ale myślę, że robie­nie cze­goś, co może przy­nieść tro­chę ciszy i spo­koju, a także rado­ści do ludz­kiego życia… jest cał­ko­wi­cie nowym doświad­cze­niem” – oznaj­mił przed­sta­wi­ciel firmy, cie­sząc się suk­ce­sem kolo­ro­wa­nej. A miał czym – zda­rza się, że połowa topli­sty Ama­zona to wła­śnie ksią­żeczki do kolo­ro­wa­nia.

kolorwanka2

Samą modę zaś stwo­rzyła Johanna Bas­ford, publi­ku­jąc kolo­ro­wankę “Tajem­ni­czy ogród”. Po niej były kolejne, czyli “Zacza­ro­wany las” oraz “Zagi­niony ocean”. Docze­kały się one licz­nych wydań na całym świe­cie.

sherlockholmes

Nagle oka­zało się, że skon­cen­tro­wa­nie się nad kolo­ro­wanką ma dzia­ła­nie anty­stre­sowe i jest wła­śnie tym, czego potrze­bo­wali zapra­co­wani doro­śli. Szybko oka­zało się jed­nak, że na skom­pli­ko­wa­nych man­da­lach świat się nie koń­czy i uka­zy­wać zaczęły się kolo­ro­wanki przed­sta­wia­jące boha­te­rów uko­cha­nych serii. “Gra o tron”, “Harry Pot­ter”, “Doctor Who” czy “Sher­lock Hol­mes” – każda z tych gło­śnych serii ma swoją ksią­żeczkę i pozwala fanom na nada­nie uko­cha­nemu uni­wer­sum zupeł­nie nowych barw. Co ważne, mimo gło­śnych tytu­łów, popkul­tu­ralne kolo­ro­wanki wcale nie są droż­sze od ich “zwy­czaj­nych” odpo­wied­ni­ków. Zapew­niają kil­ka­dzie­siąt stron tej roz­rywki.

gra_o_tron_ksiazka_do_kolorowania_zdjecie_instagram_1

kolorowanka2

Nowo­ścią na pol­skim rynku jest ksią­żeczka pre­zen­tu­jąca Świat Dysku stwo­rzony przez sir Terry’ego Prat­chetta. Jeśli więc jeste­ście fanami Śmierci, który mówi WIELKIMI LITERAMI, Niani Ogg czy kapi­tana Mar­chewy, wie­cie, co robić.

kolorowanka1

swiatdyskukolorowanka

Może też zainteresują cię te tematy