Zapowiedzi

Maja Kossakowska i Jarosław Grzędowicz z nowymi książkami w 2017 roku!

Zaka­sa­łem rękawy i zaprzą­głem do roboty moje siły wywia­dow­cze, dzięki czemu zdo­by­łem tajne infor­ma­cje z pierw­szej ręki doty­czące dwóch gorą­cych tytu­łów. Dobrze rozu­mie­cie: tego newsa nie ma jesz­cze nigdzie w sieci, uwzględ­nia­jąc bez­po­śred­nie wia­do­mo­ści od wydawcy i auto­rów.

Wydawcą jest Fabryka Słów, a auto­rzy to…

Stop­niu­jąc napię­cie: pisarka ta uzna­wana jest czę­sto za pol­ską kró­lową fan­tasy, co wię­cej powró­ciła do swo­jego naj­słyn­niej­szego cyklu. Innymi słowy Maja Lidia Kos­sa­kow­ska napi­sała kolejną powieść poświę­coną postaci Daimona Freya, zna­nego także jako Abba­don. I będzie ona pierw­szą pre­mierą w Fabryce Słów w 2017 roku.

Kolejna powieść została wręcz wybła­gana przez fanów. Jej autor stwo­rzył jedną z bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pol­skich serii fan­ta­stycz­nych, a obec­nie powraca jako autor space opery. Jest nim Jaro­sław Grzę­do­wicz.

Cze­ka­cie, cie­szy­cie się? A może jeste­ście aku­rat na Fal­ko­nie w Lubli­nie? Podobno da się tam spo­tkać przed­sta­wi­cieli wydaw­nic­twa, więc mie­li­by­ście oka­zję do pocią­gnię­cia ich za język.

fs_1

Może też zainteresują cię te tematy