Aktualności

Emma Watson podrzuca książki w londyńskim metrze

Gwiazda serii o Har­rym Pot­te­rze, Emma Wat­son, która wcie­liła się w postać Her­miony Gran­ger (według ankiety Merlin.pl oraz Harry-Potter.net.pl naj­po­pu­lar­niej­szej według pol­skich czy­tel­ni­ków postaci sagi), kocha książki nie tylko na ekra­nie. Prócz tego, że stu­dio­wała lite­ra­turę i pro­wa­dzi dys­ku­syjny klub online o tek­stach femi­ni­stycz­nych, ostat­nio zaba­wiła się w książ­kową wróżkę i zosta­wiła w metrze około stu ksią­żek z odręcz­nymi notat­kami, by spra­wić radość innym czy­ta­ją­cym.

Emma nie jest pierw­szą osobą, która posta­no­wiła podzie­lić się książ­kami ze świa­tem; akcja “Books on the Under­gro­und” trwa od 2012 roku i spra­wia, że każ­dego tygo­dnia na sta­cjach lon­dyń­skiego metra poja­wia się około 150 wolu­mi­nów.

Co cie­kawe, w marcu 2017 roku odbę­dzie się pre­miera filmu “Piękna i Bestia”, w któ­rej Emma Wat­son wcieli się w Bellę – kolejną miło­śniczkę lite­ra­tury.

I’ve been hiding copies of Mom & Me & Mom for @booksontheunderground on the tube today! See if you can find one tomor­row! 📚👀 @oursharedshelf

Zdję­cie zamiesz­czone przez użyt­kow­nika Emma Wat­son (@emmawatson)

📚👀 @booksontheunderground @oursharedshelf #Mom&Me&Mom

Film zamiesz­czony przez użyt­kow­nika Emma Wat­son (@emmawatson)

@oursharedshelf’s Nov & Dec book is #Mom&Me&Mom by Maya Ange­lou

Zdję­cie zamiesz­czone przez użyt­kow­nika Emma Wat­son (@emmawatson)

Może też zainteresują cię te tematy