Aktualności

12 bestsellerów za darmo!

12 e-booków, 8 audio­bo­oków (z czego 2 to super­pro­duk­cje), tytuły, które sprze­dały się na świe­cie w łącz­nym nakła­dzie 10 mln egzem­pla­rzy – przez cały listo­pad każdy chętny czy­tel­nik może je prze­czy­tać (lub prze­słu­chać) ZA DARMO. Wszystko w ramach tego­rocz­nej edy­cji Czy­taj PL.

Na uli­cach pol­skich miast można spo­tkać od 2 listo­pada dar­mowe wypo­ży­czal­nie e-booków i audio­bo­oków. To wyko­rzy­sty­wane zazwy­czaj w celach rekla­mo­wych city­li­ghty na przy­stan­kach oraz pla­katy. Na każ­dym z nich znaj­dują się kody umoż­li­wia­jące bez­płatne wypo­ży­cze­nie tytu­łów. Do pobra­nia zachę­cają hasła, m.in.: „Co byś zro­bił, aby otrzy­mać dostęp do 12 best­sel­le­rów za darmo?” czy „Ten kod QR nie roz­cza­ro­wuje”. Ale to nie wszystko. Użyt­kow­nicy będą mogli dzie­lić się kodami ze swo­imi zna­jo­mymi za pomocą apli­ka­cji, czyn­nie anga­żu­jąc się w pro­mo­wa­nie czy­tel­nic­twa.

Orga­ni­za­to­rzy, Kra­kow­skie Biuro Festi­wa­lowe i plat­forma Woblink.com, liczą, że dzięki dar­mo­wym wypo­ży­czal­niom e-booków i audio­bo­oków umiesz­czo­nym na ponad 600 nośni­kach w 16 mia­stach oraz sze­ro­kiemu wej­ściu w świat wir­tu­alny akcja dotrze do milio­nów Pola­ków. Do czy­tel­ni­ków trafi za darmo 12 tytu­łów autor­stwa m.in. Ste­phena Kinga, Davida Lager­crantza i Jacka Dukaja.

Na kolek­cję Czy­taj PL skła­dają się zarówno pozy­cje zali­czane do kla­syki swo­ich gatun­ków, jak „Inne pie­śni” Jacka Dukaja czy „Lśnie­nie” Ste­phena Kinga oraz nowe tytuły, jak „Tra­wers” napi­sany przez Remi­giu­sza Mroza, okre­śla­nego mia­nem naj­go­ręt­szego nazwi­ska pol­skiego kry­mi­nału, „Co nas nie zabije” Davida Lager­crantza, następcy Stiega Lars­sona, czy „Czer­wony kapi­tan” Domi­nika Dana, na pod­sta­wie któ­rego nakrę­cono film z Macie­jem Stuh­rem w roli głów­nej. Na półce wir­tu­al­nej wypo­ży­czalni zna­la­zła się także bio­gra­fia naj­więk­szego wizjo­nera XXI wieku Elona Muska i książki dla poszu­ki­wa­czy cie­ka­wo­stek nauko­wych – „W rze­czy samej” Marka Mio­dow­nika, oraz dla miło­śni­ków języka pol­skiego i Pau­liny Mikuły. Pulę dwu­na­stu tytu­łów zamy­kają „Zło­dziej­ska magia”, czyli pierw­sza część popu­lar­nej try­lo­gii fan­tasy „Prawo mil­le­nium” Trudi Cana­van, kul­towy „Kajko i Kokosz. Szkoła lata­nia”, popu­larna na całym świe­cie opo­wieść dla mło­dzieży o magicz­nym krze­śle stwo­rzona przez Andrzeja Maleszkę oraz „Ósme życie” gru­ziń­skiej pisarki Nino Hara­ti­schwili.

Ponie­waż Woblink przy­go­to­wał na potrzeby tego­rocz­nej edy­cji zupeł­nie nową apli­ka­cję mobilną, użyt­kow­nicy mogą korzy­stać z wielu nowych funk­cji. Obec­nie do wypo­ży­cze­nia wszyst­kich ksią­żek wystar­czy jeden kod. Co jed­nak z oso­bami miesz­ka­ją­cymi poza wyzna­czo­nymi mia­sta? Oka­zuje się, że oni także mogą pozy­skać dostęp do ksią­żek. Wpro­wa­dzona została funk­cja umoż­li­wia­jąca zapro­sze­nia do akcji 5 zna­jo­mych – dzięki temu oni od razu otrzy­mają dostęp do kolek­cji e-booków i audio­bo­oków. Aby sko­rzy­stać z dar­mo­wych ksią­żek należy ze sklepu App Store (https://itunes.apple.com/pl/app/woblink/id397088621) lub Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woblink.reader&hl=pl) pobrać apli­ka­cję Woblink i przejść do zakładki Czy­taj PL. Następ­nie można już ska­no­wać kody QR dające dar­mowy dostęp do kon­kret­nych ksią­żek i zapra­szać do akcji zna­jo­mych. Czy­taj PL trwa od 2 do 30 listo­pada. Loka­li­za­tor dar­mo­wych wypo­ży­czalni e-booków można zna­leźć na stro­nie www.czytajPL.pl

czytajpl-plakatpodstawowy-skala

Może też zainteresują cię te tematy