Ciekawostki

Zakładka origami, zrób to sam!

Niech Was nie prze­raża hasło “ori­gami” – obie zapre­zen­to­wane metody są naprawdę pro­ste i przy­stępne dla każ­dego sza­rego zja­da­cza chleba, a co dopiero dla kre­atyw­nych umy­słów dokar­mia­nych regu­lar­nie lite­ra­turą. Wspo­mniane zakładki mają tę zaletę, że są naprawdę małe szanse, by wypa­dły czy się wysu­nęły i wyko­rzy­stać można je np. do zazna­cza­nia wielu inte­re­su­ją­cych stron w każ­dej książce.

Zanim więc następ­nym razem zagnie­cie rogi w pod­ręcz­niku, by pamię­tać, do któ­rych tre­ści wró­cić, opa­nuj­cie tę pro­stą metodę i bądź­cie w sta­nie wyko­nać pod­ręczną zakładkę z dowol­nego kawałka papieru (oby tylko nie takiego, który wła­śnie wydar­li­ście z innej książki!).

Metoda pierwsza:

metoda1

metoda2

metoda3

metoda4

metoda5

metoda6

Metoda druga:

2metoda

2metoda1

2metoda2

2metoda3

2metoda4

Inne przy­kłady wyko­na­nych ori­gami zakła­dek:

zakladka1

zakladka2

zakladka3

2metoda5

ps. a tak się robi kota z głów­nej gra­fiki:

źródło: rocketnews24

Może też zainteresują cię te tematy