Aktualności

Niestatystyczne Halloween

Mimo że cywi­li­za­cja zachodu szum­nie bądź spe­cy­ficz­nie obcho­dzi 31 paź­dzier­nika, to wcale nie zna­czy, iż trzeba iść za… sta­ty­sty­kami. Jak wia­domo w Hal­lo­ween, ame­ry­kań­ski twór wzo­ro­wany na sta­ro­cel­tyc­kim Sam­hain, dzieci zale­wają ulice w cudacz­nych kostiu­mach i lawi­rują mię­dzy przy­byt­kami w poszu­ki­wa­niu łakoci i upo­min­ków. Puk, puk, a gdy odrzwia się uchy­lają sły­chać: „cukie­rek albo psi­kus”. Nieco starsi wpa­dają wtedy w oso­bliwy nastrój – i raczą się wymyśl­nymi prze­ką­skami oraz napo­jami, oglą­dają kino grozy, nie­któ­rzy odwie­dzają tzw. straszne farmy bądź udają się na tema­tyczne imprezy. Ale my, czy­tel­nicy, nie musimy robić tego wszyst­kiego! Wszak jeste­śmy nie­sta­ty­styczni. Pod­łączmy się pod atmos­ferę tego dnia we wła­snym stylu, czyli z orę­żem myśli­cieli w ręku – książką dokład­niej. Na ten dzień przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka­na­ście naprawdę mrocz­nych a intry­gu­ją­cych pozy­cji – hor­ror, dresz­czo­wiec albo kry­mi­nał, do wyboru do koloru.

Dracula – Bram Stoker

dracula_bram_stoker

Jona­than Har­ker, młody, naiwny praw­nik, wyru­sza w podróż do Tran­syl­wa­nii na spo­tka­nie z hra­bią Dra­cula, który przy­mie­rza się do przy­jazdu do Anglii. Na miej­scu wycho­dzi na jaw, że eks­cen­tryczny ary­sto­krata nie jest tym, kim się wydaje być, a jego plany mają krwawy, zbrod­ni­czy wymiar. Życie Jona­thana zawisa na wło­sku. Tym­cza­sem w Anglii Mina nie­cier­pli­wie wycze­kuje powrotu narze­czo­nego…

Opu­bli­ko­wana w 1897 roku powieść „Dra­cula” irlandz­kiego pisa­rza Brama Sto­kera wstrzą­snęła czy­tel­ni­kami, natych­miast sta­jąc się sen­sa­cją, a dziś ucho­dzi za kla­sykę gatunku grozy, słusz­nie zali­czaną w poczet stu naj­wy­bit­niej­szych powie­ści wszech cza­sów. Ujęta w formę listów, wycin­ków pra­so­wych i frag­men­tów dzien­ni­ków, poru­sza auten­ty­zmem oraz zło­żo­no­ścią i róż­no­rod­no­ścią zawar­tych w niej uczuć i emo­cji. Mimo upływu lat hra­bia Dra­cula wciąż prze­raża…


Zatrute ciasteczko – Alan Bradley

zatrute_ciasteczko_-alan_bradley

Jest począ­tek lata w sen­nej angiel­skiej wio­sce Bishop’s Lacey. W wiel­kim domu Buck­shaw ambitna młoda odkryw­czyni Fla­wia de Luce prze­pro­wa­dza eks­pe­ry­menty che­miczne w labo­ra­to­rium odzie­dzi­czo­nym po eks­cen­trycz­nym wuju. Pra­cuje nad tru­ci­znami. Pew­nego ranka na grządce z ogór­kami odkrywa trupa. Zosta­wia pro­bówki i pal­niki Bun­sena, posta­na­wia roz­wią­zać oso­bi­ście kry­mi­nalną zagadkę, ku utra­pie­niu miej­sco­wej poli­cji. Ale czyż można ją winić? Czy jede­na­sto­let­nie cudowne dziecko ma inny wybór? Tym bar­dziej, że zosta­wione jest samo sobie i zmaga się z jawną wro­go­ścią sió­str i obo­jęt­no­ścią owdo­wia­łego ojca, któ­rego całym świa­tem jest kolek­cja znacz­ków.

Nagra­dzana i chwa­lona przez kry­tykę powieść kry­mi­nalna Alana Bra­dleya prze­zna­czona jest zarówno dla mło­dzieży, jak i doro­słych, któ­rzy będą ocza­ro­wani nie­ustra­szoną, zabawną i nie­prze­jed­naną następ­czy­nią Miss Mar­ple. Napi­sana sty­lowo książka roi się od nagłych zwro­tów akcji i wystu­dio­wa­nych detali. Czyta się ją jed­nym tchem. Spró­buj­cie ugryźć to cia­steczko…


Cmentarzysko – Brian Freeman

cmentarzysko_brian_freeman

Jedna zimowa noc, dwie szo­ku­jące zagadki

W spo­koj­nym mie­ście Grand Rapids w Min­ne­so­cie z sypialni oka­za­łego domu nad jezio­rem znika dziecko. Tego samego wie­czoru młoda poli­cjanta gubi drogę we mgle i przy­pad­kowo staje się świad­kiem prze­ra­ża­ją­cej zbrodni. Sady­styczny mor­derca posta­na­wia włą­czyć ją do swo­jej zabój­czej roz­grywki.

Porucz­nik Jona­than Stride i jego zespół muszą dzia­łać bar­dzo szybko, jeśli chcą ura­to­wać dziecko i powstrzy­mać sze­rzącą się plagę zabój­stw. Wraz z nadej­ściem zimy Stride uświa­da­mia sobie, że każde zasy­pane śnie­giem pole może się stać kolej­nym cmen­ta­rzy­skiem.

Porucz­nik wnika coraz głę­biej w roz­le­głą sieć oszu­stw i napo­tyka coraz więk­sze trud­no­ści ze strony ludzi, któ­rym stara się pomóc. Jak daleko ośmieli się posu­nąć matka, by oca­lić dziecko i co zrobi zde­spe­ro­wana poli­cjantka, ratu­jąc wła­sne życie?

Wia­ry­godni boha­te­ro­wie, mor­der­cze napię­cie i zadzi­wia­jące zwroty akcji sta­wiają Briana Fre­emana w jed­nym rzę­dzie z mistrzem kry­mi­nału psy­cho­lo­gicz­nego Har­la­nem Cobe­nem”.

Daily Mail”


Czerwony smok – Thomas Harris

czerwony_smok_thomas_harris

Słynny, dwu­krot­nie ekra­ni­zo­wany thril­ler, w któ­rym po raz pierw­szy poja­wia się postać dok­tora Han­ni­bala Lec­tera, kani­bala i seryj­nego mor­dercy. Mania­kalny zabójca, prze­zwany przez poli­cję Zębową Wróżką, w odstę­pie mie­siąca zabija dwa mał­żeń­stwa z kil­kor­giem dzieci w ich wła­snych domach. Mor­der­stwa doko­ny­wane są w cza­sie pełni księ­życa, a ofiary pośmiert­nie oka­le­czane kawał­kami roz­bi­tych luster. Zbrod­niarz, Fran­cis Dolar­hyde, uważa, że doko­nu­jąc zabój­stw, prze­mie­nia się w czer­wo­nego smoka ze zna­nej akwa­reli Wil­liama Blake’a Wielki Czer­wony smok i nie­wia­sta oble­czona w słońce; na ple­cach nosi nawet tatuaż smoka z ogo­nem opla­ta­ją­cym nogę. Sto­jący na czele grupy docho­dze­nio­wej agent Jack Craw­ford wciąga do śledz­twa wyjąt­kowo uta­len­to­wa­nego spe­cja­li­stę od tro­pie­nia seryj­nych zbrodni, byłego pro­fi­lera FBI Willa Gra­hama. Przed trzema laty Gra­ham, zwol­niony ze służby na wła­sną prośbę, wsła­wił się dema­sko­wa­niem naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nego mor­dercy, z jakim poli­cja kie­dy­kol­wiek miała do czy­nie­nia – wyjąt­kowo prze­bie­głego i inte­li­gent­nego psy­cho­paty, dok­tora Han­ni­bala Lec­tera, zamknię­tego potem bez­ter­mi­nowo w sta­no­wym szpi­talu dla umy­słowo cho­rych prze­stęp­ców. Gra­ham dość szybko zdaje sobie sprawę, że jedy­nym czło­wie­kiem, który jest w sta­nie napro­wa­dzić go na trop Zębo­wej Wróżki, jest wła­śnie psy­cho­pa­tyczny lekarz. Odwie­dza go w szpi­talu z prośbą o pomoc. Nie wie, że Han­ni­bal kon­tak­tuje się z zabójcą rodzin za pośred­nic­twem ogło­szeń zamiesz­cza­nych w pra­sie i bez więk­szego trudu anty­cy­puje posu­nię­cia poli­cji…

Mnich – M.G. Lewis

mnich_lewis

„Mnich, mło­dzień­cze dziecko M.G. Lewisa, dziś nieco trąci myszką, ale wciąż potrafi prze­ra­żać, budzić emo­cje i roz­pa­lać ero­tyczne fan­ta­zje, o czym świad­czą poja­wia­jące się co pewien czas adap­ta­cje i prze­róbki fil­mowe. Jak widać, kon­cept żądz rodzą­cych się pod mni­szymi habi­tami zacho­wuje swoją łech­czy­wość, a opo­wieść o dia­bel­skim poku­sze­niu intry­guje ponad­cza­sową uni­wer­sal­no­ścią. Czy­tajmy więc Mni­cha jak chcemy, choćby i jako per­wer­syjną powieść ero­tyczną, ale jeśli powsty­dzimy się wła­snej eks­cy­ta­cji, będzie to zna­czyć, że podzia­łał, i to podwój­nie: dotknął jakiejś prawdy o ludz­kich pra­gnie­niach, a zara­zem o zaha­mo­wa­niach, jakie narzuca im obłudna moral­ność”.

Cmętarz zwieżąt – Stephen King

cmetarz_zwiezat_stephen_king

Zazwy­czaj prze­pro­wadzka to począ­tek nowego życia, ale dla rodziny Cre­edów stała się począt­kiem ich końca. Mistrz hor­roru Ste­phen King zapra­sza czy­tel­ni­ków na wycieczkę do pie­kła i z powro­tem!

Na świe­cie ist­nieją dobre i złe miej­sca. Nowy dom rodziny Cre­edów w Ludlow był nie­wąt­pli­wie dobrym miej­scem – przy­tulną, przy­ja­zną wiej­ską przy­sta­nią po zgiełku i cha­osie Chi­cago. Cudowne oto­cze­nie Nowej Anglii, łąki, las, ide­alna sie­dziba dla mło­dego leka­rza, jego żony, dwójki dzieci i kota. Wspa­niała praca, mili sąsie­dzi – i droga, po któ­rej nie­ustan­nie prze­ta­czają się cię­ża­rówki. Droga i miej­sce za domem, w lesie, pełne wznie­sio­nych dzie­cię­cymi rękami nagrob­ków, z napi­sem na bra­mie: Cmę­tarz zwie­żąt (cóż, nie wszyst­kie dzieci znają dobrze orto­gra­fię…).

Ci, któ­rzy nie znają prze­szło­ści, zwy­kle ją powta­rzają… i nie chcą słu­chać ostrze­żeń.


Zgroza w Dunwitch – H.P. Lovecraft

zgroza_w_dunwich

Jeśli ist­niała rzecz, któ­rej Howard Phil­lips Love­craft nie pomie­ściłby w swej otchłan­nej wyobraźni, był nią pośmiertny los jego wła­snej twór­czo­ści. Nie­zau­wa­żony za życia, dziś uwa­żany za arcy­mi­strza lite­ra­tury grozy, żył tylko 47 lat. Uro­dził się i zmarł w Pro­vi­dence, kolebce anglo­sa­skiej Ame­ryki. Był eru­dytą, sta­ro­mod­nym dżen­tel­me­nem, kone­se­rem kla­sycz­nej poezji i kolo­nial­nej archi­tek­tury. Mało publi­ko­wał, pisał dla przy­jem­no­ści, ze stra­ceń­czą non­sza­lan­cją. Uwiel­biał koty. Mie­wał kosz­marne sny. Swe nie­okieł­znane fan­ta­zje prze­kuł w sty­lową i obse­syjną prozę, która do dziś nie prze­staje zachwy­cać, prze­ra­żać i inspi­ro­wać.

Czy­tel­niku, miej się na bacz­no­ści! Oto pięt­na­ście naj­bar­dziej upior­nych opo­wie­ści wszech cza­sów: Zgroza w Dun­wich, Zew Cthulhu, Widmo nad Inn­smo­uth, W górach sza­leń­stwa, Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda, Kolor z innego wszech­świata… Wszyst­kie po raz pierw­szy w nowym, wier­nym prze­kła­dzie, w pełni odda­ją­cym ele­gan­cję i bogac­two stylu Love­cra­fta, uzu­peł­nione obszer­nym posło­wiem i ozdo­bione wspa­nia­łymi ilu­stra­cjami.


Terror – Dan Simmons

terror_dan_simmons

“Ter­ror” odtwa­rza prze­bieg tra­gicz­nej w skut­kach wyprawy badaw­czej z maja 1845 roku. Dwa statki – HMS Ere­bus i HMS Ter­ror – pod dowódz­twem doświad­czo­nego żegla­rza, sir Johna Fran­klina, wyru­szyły ku pół­noc­nym wybrze­żom Kanady, celem poszu­ki­wa­nia Przej­ścia Pół­nocno-Zachod­niego. To ciąg prze­smy­ków pomię­dzy wyspami Archi­pe­lagu Ark­tycz­nego, gdzie od kil­ku­set już lat, kosz­tem wielu ist­nień ludz­kich, szu­kano moż­li­wo­ści opły­nię­cia Ame­ryki Pół­noc­nej, chcąc zaosz­czę­dzić na odle­gło­ści prze­mie­rza­nej drogą mor­ską pomię­dzy wybrze­żami Atlan­tyku i Pacy­fiku. Na stat­kach zgro­ma­dzono spore zapasy żyw­no­ści, które w teo­rii miały wystar­czyć na około pięć lat. Wypo­sa­żono je w sil­niki, konieczne do prze­bi­ja­nia się przez lód, i zapas węgla. Wtedy, w maju 1845 roku, ostatni raz widziano je w Anglii… Nawet dziś nie wia­domo dokład­nie, jakie były losy poszcze­gól­nych uczest­ni­ków owej podróży. Jed­nak Dan Sim­mons wyko­rzy­stał dostępne infor­ma­cje, rela­cje z kilku póź­niej­szych wypraw poszu­ki­waw­czych, skrawki wie­dzy od tubyl­czych ple­mion, domy­sły i fan­ta­styczne plotki… i stwo­rzył kunsz­towną opo­wieść o ostat­nim rej­sie dwóch stat­ków, HMS Ere­busa i HMS Ter­roru, które utknęły w lodzie, co stało się począt­kiem końca tej eks­pe­dy­cji.

Ter­ror” to pasjo­nu­jąca powieść z ele­men­tami grozy, hor­roru i mito­lo­gii Inu­itów, a jed­nak dająca się odczy­tać niczym szcze­gó­łowy dzien­nik pokła­dowy. Nastę­pu­jące po sobie tra­giczne w skut­kach wyda­rze­nia pozna­jemy okiem nie tylko ofi­ce­rów, szcze­gól­nie kapi­tana Cro­ziera, ale rów­nież sza­rych człon­ków załogi. Dan Sim­mons, zdo­bywca wielu nagród, mię­dzy innymi Hugo Awards oraz w 1990 roku nagrody Locusa za powieść Hype­rion, z lite­rac­kim wyczu­ciem oraz nie­zwy­kłą pie­czo­ło­wi­to­ścią odtwa­rza prze­bieg jed­nej z naj­bar­dziej zagad­ko­wych wypraw badaw­czych w całej zna­nej nam histo­rii badań polar­nych.


Opowieści miłosne, śmiertelne i tajemnicze – Edgar Allan Poe

opowiesci_milosne_smiertelne_i_tajemnicze_edgar_allan_poe

Oto jedna z naj­ob­szer­niej­szych pol­skich edy­cji opo­wia­dań Edgara Allana Poe: trzy­dzie­ści sie­dem utwo­rów w kla­sycz­nych prze­kła­dach i w uni­kal­nym wybo­rze, obej­mu­ją­cym tek­sty nie­wzna­wiane od przed­woj­nia. Są wśród nich: piękne i mroczne opo­wia­da­nia miło­sne: “Morella”, “Ligeja”, “Ele­onora”, iro­niczne mora­li­tety o winie i karze, zbrodni i zemście, okru­cień­stwie i sumie­niu: “Bies prze­wrot­no­ści”, “Czarny kot”, “Beczka Amon­til­lado”, “Serce – oskar­ży­cie­lem”, opo­wie­ści o zagad­kach i tajem­ni­cach świata, życia i śmierci: “Złoty żuk”, “Zabój­stwo przy Rue Mor­gue”, “Opo­wieść Artura Gor­dona Pyma z Nan­tuc­ket”, gro­te­ski, maka­bre­ski i misty­fi­ka­cje.

Po raz pierw­szy w Pol­sce ozdobą opo­wia­dań Edgara Allana Poe są wyjąt­kowe ilu­stra­cje wybit­nego irlandz­kiego arty­sty, który jak mało kto odczuł ducha jego twór­czo­ści: Harry’ego Clarke’a.


Wywiad z wampirem – Anne Rice

wywiad_z_wampirem_anne_rice

Louis de Pointe du Lac, ary­sto­krata z Luizjany, opo­wiada dzien­ni­ka­rzowi o swo­jej podróży przez życie i nie­śmier­tel­ność. Zmie­niony w wam­pira przez ponu­rego Lestata, wie­dzie egzy­sten­cję, któ­rej nie rozu­mie i do końca nie akcep­tuje. Jedyną jego towa­rzyszką jest Klau­dia – uko­chana kobieta zaklęta w ciele dziecka. Łączy ich chęć pozna­nia podob­nych sobie istot i zaja­dła nie­na­wiść do wspól­nego stwórcy – Lestata.

Nasy­ciw­szy się zemstą, Louis i Klau­dia wyru­szają do Europy, by zna­leźć swoje miej­sce i odpo­wie­dzi na nur­tu­jące ich pyta­nia. Spo­tkany w Paryżu Armand wpro­wa­dza ich w spo­łecz­ność wam­pi­rów.


Księga cmentarna – Neil Gaiman

ksiega_cmentarna_neil_gaiman

Kiedy małemu dziecku udaje się uciec przed mor­dercą zamie­rza­ją­cym zabić całą rodzinę, kto mógłby przy­pusz­czać, że schro­nie­nia udzieli mu miej­scowy cmen­tarz? Wycho­wany przez zamiesz­ku­jące go duchy, zjawy i widma, Nik musi uczyć się życia od umar­łych. Ale wciąż grozi mu nie­bez­pie­czeń­stwo, bo mor­derca nie ustaje w wysił­kach, żeby dokoń­czyć swoje zada­nie…

Badacz potworów – Rick Yancey

badacz_potworow_rick_yancey

Są to tajem­nice, któ­rych dotrzy­ma­łem. Powie­rzono mi je, a ja nigdy nie zdra­dzi­łem pokła­da­nego we mnie zaufa­nia. Jed­na­ko­woż ten, który mi je powie­rzył, nie żyje już i to od ponad czter­dzie­stu lat. Ten, dzięki któ­remu pozna­łem owe tajem­nice… Ten, który mnie oca­lił… I za któ­rego sprawą ciąży nade mną klą­twa.

Tak zaczyna się opo­wieść Willa Henry’ego, sie­roty i asy­stenta dok­tora, który pod przy­krywką zwy­kłej pracy odda­wał się nie­ty­po­wej pasji: tro­pie­niu potwo­rów. Wycho­wany na brud­nych uli­cach mrocz­nego, okry­tego wieczną mgłą mia­sta, Will szybko przy­wykł do pracy w trud­nych warun­kach. Nocne wezwa­nia, szem­rane inte­resy, dziwne układy z gra­ba­rzami – wszystko to mie­ściło się w zakre­sie normy. Pew­nej nocy na stół w labo­ra­to­rium tra­fiło czę­ściowo pożarte ciało mło­dej kobiety. To wtedy po raz pierw­szy Will zoba­czył stwo­rze­nie zwane antro­po­fa­giem, istotę żywiącą się ludz­kim mię­sem.

Wyglą­da­jące jak ucie­le­śnie­nie noc­nych kosz­ma­rów, antro­po­fagi nawet w nie­wiel­kiej licz­nie sta­no­wią śmier­telne zagro­że­nie. Gdy zaczną się roz­mna­żać i polo­wać, żadna siła nie będzie w sta­nie ich powstrzy­mać. Will i jego mistrz muszą sta­nąć oko w oko z potwo­rami, w które nie wie­rzy żaden roz­sąd­nie myślący czło­wiek.

Wołanie kukułki – Robert Galbraith

wolanie_kukulki_robert_galbraith

Ciało super­mo­delki Luli Lan­dry zostaje zna­le­zione pod oknem bal­konu jej lon­dyń­skiej rezy­den­cji. Poli­cja stwier­dza samo­bój­stwo, ale brat cele­brytki w to nie wie­rzy, dla­tego zatrud­nia pry­wat­nego detek­tywa, Cor­mo­rana Strike’a.

Strike jest wete­ra­nem wojen­nym, pod­czas służby w Afga­ni­sta­nie ucier­piał i fizycz­nie i psy­chicz­nie. Ma kło­poty finan­sowe i wła­śnie roz­stał się z kobietą swo­jego życia. Sprawa Luli jest dla niego szansą na odbi­cie się od dna, ale im bar­dziej detek­tyw wikła się w skom­pli­ko­wany świat wyż­szych sfer, tym więk­sze grozi mu nie­bez­pie­czeń­stwo.

Wcią­ga­jąca, ele­gancka intryga zanu­rzona w atmos­fe­rze Lon­dynu – od spo­koj­nych uli­czek May­fair, przez cia­sne bary East Endu, aż po zgiełk Soho – spra­wia, że “Woła­nie kukułki” jest nad­zwy­czajną książką.

To pierw­sza powieść z Cor­mo­ra­nem Stri­kem napi­sana przez J.K. Row­ling pod pseu­do­ni­mem Robert Gal­bra­ith”


Przegląd Końca Świata: Feed – Mira Grant

przeglad_konca_swiata_feed_mira_grant

„Świt żywych tru­pów” Romero, „Mar­twe zło” Raimiego czy „28 dni póź­niej” Boyle’a – to co było fik­cją, stało się rze­czy­wi­sto­ścią. Czy wie­dza wynie­siona z kla­sycz­nych hor­ro­rów pomoże ludz­ko­ści prze­trwać apo­ka­lipsę?

Rok 2014. Wyna­leź­li­śmy lek na raka. Poko­na­li­śmy grypę i prze­zię­bie­nie. Nie­stety stwo­rzy­li­śmy też coś nowego, strasz­nego, coś, czego nikt nie mógł zatrzy­mać. Infek­cja roz­prze­strze­niła się szybko, wirus przej­mo­wał kon­trolę nad cia­łami i umy­słami, wyda­jąc jedno tylko pole­ce­nie: jedz!

Upły­nęło ponad 20 lat. Geo­r­gia i Shaun Maso­no­wie stają przed życiową szansą — są na tro­pie mrocz­nej kon­spi­ra­cji sto­ją­cej za wybu­chem infek­cji. Prawda musi wyjść na jaw, nawet jeśli jest śmier­telna.

Mira Grant, pisar­skie obja­wie­nie roku 2011, fan­ta­stycz­nie kreuje świat, w któ­rym media tra­dy­cyjne nie­mal zupeł­nie tracą na zna­cze­niu, a zastę­puje je… Naj­le­piej prze­ko­naj­cie się sami!

Feed” jest thril­le­rem poli­tycz­nym z hor­ro­rem w tle, okra­szo­nym śmier­telną dawką humoru. Ale przede wszyst­kim jest to histo­ria dwójki rodzeń­stwa, pro­fe­sjo­nal­nych repor­te­rów, podą­ża­ją­cych za prawdą tro­pem usła­nym tru­pami… nie­ko­niecz­nie mar­twymi.


Pan Mercedes – Stephen King

pan_mercedes_stephen_king

Tuż przed zmierz­chem, w spo­koj­nym mia­steczku, setki zde­spe­ro­wa­nych, bez­ro­bot­nych ludzi stoi w kolejce na targi pracy. Nagle, bez ostrze­że­nia, samotny kie­rowca w kra­dzio­nym Mer­ce­de­sie wpada w tłum. Zabija osiem osób, rani pięt­na­ście. Ucieka z miej­sca wypadku.

Pan Mer­ce­des” to wojna mię­dzy dobrem i złem autor­stwa nie­kwe­stio­no­wa­nego mistrza suspensu, który dosko­nale zagłę­bia się w umysł opę­ta­nego mor­dercy.

Brady Harts­field poczuł się wspa­niale, kiedy pod kołami pro­wa­dzo­nego przez niego mer­ce­desa ginęli ludzie. Teraz chce prze­żyć coś podob­nego, tyle że jesz­cze bar­dziej spek­ta­ku­lar­nego. Jeśli jego plan się powie­dzie, zginą setki, a może nawet tysiące ludzi. Tylko eme­ry­to­wany poli­cjant Bill Hod­ges wraz z dwójką sprzy­mie­rzeń­ców może powstrzy­mać sza­lo­nego, ale pie­kiel­nie inte­li­gent­nego zabójcę. Naj­pierw jed­nak musi odkryć, kim jest Pan Mer­ce­des, i go odna­leźć.


Ludzie z bagien – Edward Lee

ludzie_z_bagien_edward_lee

Crick City to zapy­ziała dziura. Brud, smród i ubó­stwo; miej­sce, któ­rego nikt nie nazwałby domem.

Jedy­nie Phil Stra­ker, gli­niarz z wydziału zabój­stw, czuje się tutaj jak u sie­bie. A teraz ktoś – lub coś – urzą­dza sobie w jego mie­ście istną rzeź.

Odcięte koń­czyny… Zma­sa­kro­wane zwłoki…

Mówią na nich Ludzie z bagien. Przy­cza­jeni od wie­ków w głębi ciem­nego lasu, kie­ro­wani gnie­wem i żądzą zemsty.

Zde­for­mo­wane, wykrzy­wione w dziw­nych gry­ma­sach pyski, czer­wone jak szkar­łat oczy.

Teraz, kiedy księ­życ wisi nisko nad ich sta­rym domo­stwem, wybie­rają się na krwawe żniwa, by pogrą­żyć Crick City w kosz­ma­rze, któ­rego to mia­sto nigdy nie zapo­mni…

Pisar­stwo Edwarda Lee jest jak piła mecha­niczna na peł­nych obro­tach. Jeśli podej­dziesz zbyt bli­sko, urżnie ci nogi”.

– Jack Ket­chum


Pustki – Andrew Michael Hurley

pustki_andrew_michael_hurley

Koń­cówka jesieni była dzika i gwał­towna. Choć i tak tu, w Lon­dy­nie, pogoda obe­szła się z ludźmi łaska­wie. Na pół­nocy zalało trak­cje kole­jowe, całe wio­ski topiły się w bru­nat­nej, męt­nej wodzie z oko­licz­nych rzek. Ostat­nio w mediach poja­wiła się infor­ma­cja o nagłym obsu­nię­ciu się ziemi w Cold­bar­row. I o szcząt­kach dziecka, które przy tej oka­zji zna­le­ziono w sta­rym domu u stóp klifu.

Cold­bar­row. Nie sły­szał tej nazwy długo, chyba od trzy­dzie­stu lat. Wró­cił, musiał wró­cić pamię­cią do tam­tych lat i do tego kawału dzi­kiego, śmier­tel­nie nie­bez­piecz­nego wybrzeża w pół­noc­nej Anglii. Do mar­twych ust zatoki, napeł­nia­ją­cych się wodą dwa razy dzien­nie w rytm przy­pły­wów i odpły­wów tak, że pobli­skie Cold­bar­row sta­wało się odciętą od reszty lądu wyspą. Miej­scowi mówili na nie – Pustki. A jed­nak od tak dawna nikt już nie wspo­mi­nał Cold­bar­row, a on sam ze wszyst­kich sił sta­rał się o nim zapo­mnieć. Pod­świa­do­mie zawsze jed­nak wie­dział, że to, co się tam stało, prę­dzej czy póź­niej musi wyjść na jaw…

Ta książka jest nie tylko dobra, jest wspa­niała. Nie­sa­mo­wita powieść”.

Ste­phen King


Zbaw nas ode złego – Ralph Sarchie, Cool Lisa Collier

zbaw_nas_ode_zlego

Książka oparta na fak­tach – praw­dziwa rela­cja nowo­jor­skiego poli­cjanta.

Autor książki, Ralph Sar­chie, jest wete­ra­nem nowo­jor­skiej poli­cji. Pra­cuje na 46. poste­runku w połu­dnio­wym Bro­nxie. Wal­czy na co dzień z naj­bar­dziej bru­tal­nymi prze­stęp­cami, cza­sem nie prze­bie­ra­jąc w środ­kach. Zbrod­nie popeł­niane przez ludzi nazywa jed­nak tylko „złem wtór­nym”. Według niego ist­nieje też „zło pier­wotne”.

Po godzi­nach pracy poli­cyj­nej zaj­muje się inną służbą – bada przy­padki opę­tań i asy­stuje przy egzor­cy­zmach kato­lic­kiego księ­dza oraz współ­pra­cuje z mał­żeń­stwem War­re­nów, demo­no­lo­gami zna­nymi z filmu Obec­ność. Z bie­giem czasu staje się świad­kiem strasz­li­wych zbrodni i nie­ludz­kiego zła, któ­rego nikt nie jest w sta­nie wyja­śnić czy zro­zu­mieć, opie­ra­jąc się na racjo­nal­nych prze­słan­kach. Sar­chie staje oko w oko ze świa­tem demo­nicz­nym, który doku­men­tuje i opi­suje, rzu­ca­jąc nowe świa­tło na to, co mroczne i nie­wy­tłu­ma­czalne.

Autor zabiera nas w podróż do naj­niż­szych krę­gów pie­kieł. Odsła­nia maka­bryczne szcze­góły mrocz­nych rytu­ałów, opo­wiada histo­rię mło­dej nie­win­nej dziew­czyny opa­no­wa­nej przez demona, czy też domu rze­komo nawie­dzo­nego przez ducha zamor­do­wa­nej w XIX w. panny mło­dej, oraz wielu innych mro­żą­cych krew w żyłach przy­pad­ków dzia­ła­nia mocy zła.

We wspo­mnie­niach Ral­pha Sar­chiego możemy obser­wo­wać prze­ra­ża­jące spo­tka­nie zbrodni popeł­nia­nych przez ludzi ze świa­tem nad­na­tu­ral­nego zła, w któ­rego ist­nie­nie czę­sto nie wie­rzymy, a które mimo to wpływa na nasze życie.


Halloween – Łukasz Śmigiel, Łukasz Orbitowski i inni

halloween

W Hal­lo­ween nikt i nic nie umknie mrocz­nej wyobraźni mistrzów pol­skiego hor­roru!

Czy jeste­ście gotowi zmie­rzyć się z praw­dziwą grozą? W czas Hal­lo­ween, kiedy umarli prze­do­stają się do świata żywych, a żywi muszą się zmie­rzyć z nie­wy­obra­żal­nym, może się wyda­rzyć wszystko. Wie­dzą o tym tacy pisa­rze, jak Iza­bela Szolc, Mag­da­lena Kału­żyń­ska, Kata­rzyna Rogiń­ska, Kata­rzyna Szew­czyk, Łukasz Orbi­tow­ski, Jacek Skow­roń­ski, Krzysz­tof Macie­jew­ski, Kazi­mierz Kyrcz, Bar­tosz Czar­to­ry­ski, Robert Cichow­las, Łukasz Śmi­giel i Dawid Kain.

Nie­ba­wem dowie­cie się i wy…


Manitou – Graham Masterton

manitou

Nowy Jork, czasy współ­cze­sne. Do świata żywych powraca po trzy­stu latach duch naj­więk­szego indiań­skiego sza­mana, Misqu­ama­cusa, by doko­nać zemsty za dusze swo­ich braci. Odro­dzony w ciele mło­dej dziew­czyny, Karen Tandy, pró­buje spro­wa­dzić z prze­ciw­nej strony bytu inne demony. W szpi­talu na Man­hat­ta­nie roz­pę­tuje się walka tyta­nów, która może pochło­nąć całą ludz­kość. W prze­ra­ża­ją­cych oko­licz­no­ściach giną ludzie. Jasno­widz Harry Erskine z pomocą indiań­skiego sza­mana, Śpie­wa­ją­cej Skały, podej­muje walkę ze sta­ro­żytną magią i siłami nad­przy­ro­dzo­nymi.

Wyspa tajemnic – Dennis Lehane

wyspa_tajemnic_dennis_lehane

Zaska­ku­jący thril­ler autora „Rzeki tajem­nic” teraz także w kinach!

Akcja książki roz­grywa się w 1954 roku na pięk­nej wyspie Zatoki Bostoń­skiej. W tak bajecz­nym miej­scu znaj­duje się… szpi­tal dla obłą­ka­nych prze­stęp­ców. Po tajem­ni­czym znik­nię­ciu jed­nej z pacjen­tek, dwóch fede­ral­nych sze­ry­fów, Tedd i Chuck, roz­po­czyna śledz­two. Kobieta znik­nęła z zamknię­tego pokoju o zakra­to­wa­nych oknach. Pozo­stała po niej tylko zaszy­fro­wana wia­do­mość. Tym­cza­sem nad wyspę nad­ciąga hura­gan i łącz­ność z resztą świata zostaje zerwana….

Od 26 marca zapra­szamy do kin na film pod tym samym tytu­łem w reży­se­rii Mar­tina Scor­sese oraz z udzia­łem Leonarda DiCa­prio, Bena King­sleya i Maxa von Sydowa.


Rudy – Jack Ketchum

rudy_jack_ketchum

Pol­skie wyda­nie powie­ści “Rudy” zostało wzbo­ga­cone o zna­ko­mitą mikro­po­wieść “Prawo do życia”, co spra­wia że ta pozy­cja jest lek­turą obo­wiąz­kową dla wszyst­kich fanów nie­po­ko­ją­cej prozy Jacka Ket­chuma. Dzięki temu pol­ski czy­tel­nik ma oka­zję poznać dwa lite­rac­kie obli­cza mistrza grozy, ale każde z nich nie­zwy­kle przej­mu­jące, niczym jego naj­lep­sze powie­ści jak “Dziew­czyna z sąsiedz­twa”, “Jedyne dziecko” czy “Stra­ceni”. “Rudy” to kolejna zna­ko­mita i długo wycze­ki­wana książka ame­ry­kań­skiego mistrza grozy Jacka Ket­chuma. “Rudy” przed­sta­wia to obli­cze autora, które pol­scy czy­tel­nicy cenią naj­bar­dziej. Nie znaj­dzie­cie tu kani­bali, ale kolejną bez­kom­pro­mi­sową wędrówkę w głąb ludz­kich lęków i emo­cji. “Rudy” to jedna z naj­bar­dziej nie­zwy­kłych i poru­sza­ją­cych powie­ści Jacka Ket­chuma. Nie­za­po­mniana histo­ria o star­szym czło­wieku, szu­ka­ją­cym spra­wie­dli­wo­ści. Ket­chum podej­muje w swo­jej książce jeden z tema­tów, które poru­szają go naj­moc­niej – bez­sil­ność jed­nostki, która pró­buje prze­ciw­sta­wić się non­sen­som rzą­dzą­cym sys­te­mem. Ale nie tyle inte­re­suje go kry­tyka pew­nych norm spo­łecz­nych i praw­nych, co dra­mat czło­wieka, któ­remu ode­brano wszystko, co kochał. “Rudy” to kame­ralna, poru­sza­jąca i mądra powieść, w któ­rej, jak rzadko, Ket­chum pozwala sobie na zapa­le­nie nie­wiel­kiego świa­tełka nadziei, tlą­cego się gdzieś na końcu pogrą­żo­nego w cie­niu tunelu. Dodat­kową gratką dla pol­skich czy­tel­ni­ków jest mikro­po­wieść “Prawo do życia”, umiesz­czona w tym tomie. “Prawo do życia” jest chyba tym utwo­rem, który emo­cjo­nal­nie znaj­duje się naj­bli­żej słyn­nej “Dziew­czyny z sąsiedz­twa”. I to powinno wystar­czyć za całą reko­men­da­cję. “Prawo do życia” to kolejne, oparte na praw­dzi­wej histo­rii porwa­nia Coleen Stan, wstrzą­sa­jące stu­dium zła drze­mią­cego w czło­wieku. Ket­chum po raz kolejny prze­kra­cza gra­nice lite­rac­kiej bez­kom­pro­mi­so­wo­ści i z bole­sną pre­cy­zją doku­men­ta­li­sty opi­suje okro­pień­stwa, które przy­da­rzyły się Sarze Foster, upro­wa­dzo­nej przez akty­wi­stów ruchu na rzecz prze­ciw­dzia­ła­nia abor­cji. Pod­dana fizycz­nym i psy­chicz­nym katu­szom, wbrew inten­cjom opraw­ców, powoli zbiera w sobie siły, by sta­wić czoła pory­wa­czom. Jack Ket­chum nasze wła­sne, pry­watne lęki zamyka w wil­got­nej piw­nicy Ste­phena i Kath Teach i każe nam patrzeć na ludz­kie zwy­rod­nie­nie. “Rudy” po raz kolejny udo­wodni, kto jest “naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­cym face­tem w Ame­ryce”.

Dziecko Rosemary – Ira Levin

dziecko_rosemary_ira_levin

Dziwni sąsie­dzi, nie­po­ko­jące odgłosy zza ściany i sny prze­ra­ża­jące jak hor­ror, tajem­ni­cze napoje, zioła o odstrę­cza­ją­cym zapa­chu, śmierć przy­ja­ciela, mroczne książki zawie­ra­jące infor­ma­cje, od któ­rych cierp­nie skóra – czego jesz­cze potrze­buje młoda, pro­sto­duszna, ocze­ku­jąca swego pierw­szego dziecka kobieta, by uwie­rzyć, że jej mąż oddał duszę dia­błu i jemu poświę­cił dziecko, które ona nosi w sobie?

Na pod­sta­wie tej przej­mu­ją­cej powie­ści Roman Polań­ski nakrę­cił osca­rowy film z Mią Far­row i Joh­nem Cas­sa­ve­te­sem w rolach głów­nych. Muzykę skom­po­no­wał Krzysz­tof Komeda (mię­dzy innymi słynną koły­sankę).

W maju 2014 roku miał pre­mierę mini­se­rial w reży­se­rii Agnieszki Hol­land, w któ­rym jedną z ról gra Wero­nika Rosati.


Smutna historia braci Grossbart – Jesse Bullington

smutna_historia_braci_grossbart_jesse_bullington

Myśmy nie zło­dzieje ani mor­dercy. My są uczciwi ludzie, któ­rych pokrzyw­dzono.

Jest rok 1364. Wygłod­niałe stwory gra­sują w ciem­nych lasach śre­dnio­wiecz­nej Europy i zarówno morze, jak i niebo są pełne nie­wy­po­wie­dzia­nej grozy. Jed­nakże żadna nik­czem­ność, żadna cza­row­nica czy demon nie dorów­nują okra­da­ją­cym groby bra­ciom, Heglowi i Man­frie­dowi Gross­bar­tom. Oto ich histo­ria, smutna lecz praw­dziwa.


Na hal­lo­we­enowy brak lek­tur nie­sta­ty­styczni raczej nie powinni narze­kać. Miło­śnicy lite­ra­tury grozy kla­sycz­nej, jak i współ­cze­snej nie powinni być zawie­dzeni, a dla tych któ­rzy nie prze­pa­dają za ele­men­tami fan­ta­stycz­nymi w bele­try­styce na liście odnajdą świetne thril­lery. Jeżeli zaś są wśród nas czy­tel­nicy o nieco słab­szych ner­wach, to być może wybiorą sobie lżej­szy kry­mi­nał albo zna­ko­mitą na Hal­lo­ween powieść young adult Neila Gaimana -„Księga cmen­tarna”.

Może też zainteresują cię te tematy