Ekranizacje

Droga Królów Brandona Sandersona zostanie zekranizowana!

DMG Enter­ta­in­ment nabyło prawa licen­cyjne do uzna­nej serii ksią­żek fan­tasy Bran­dona San­der­sona, „Cosmere”. Firma zobo­wią­zała się do zain­we­sto­wa­nia 270 milio­nów dola­rów, które mają pokryć połowę sumy wyma­ga­nej do stwo­rze­nia trzech fil­mów z kanonu San­der­sona. To jedna z naj­więk­szych umów tego rodzaju pod­pi­sa­nych w tym roku! DMG pobiło swoją ofertą wiele innych firm.

Książki z serii „Cosmere” to mie­sza­nina sci-fi i fan­tasy, a ich akcja roz­wija się w wielu róż­nych świa­tach i okre­sach, jed­nak jed­no­czy je skom­pli­ko­wany sys­tem magii, który zde­cy­do­wa­nie napę­dza całą fabułę. DMG pla­nuje jak naj­szyb­ciej zająć się adap­ta­cją „Drogi Kró­lów”, pierw­szej czę­ści cyklu Archi­wum Burzo­wego Świa­tła. W tym celu zatrud­niło sce­na­rzy­stów Patricka Mel­tona i Mar­cusa Dun­stana – ten sam duet odpo­wiada za filmy z serii „Piła”. Pro­du­cen­tem został Dan Mintz z DMG, wraz z San­der­so­nem i Joshuą Bil­me­sem jako pro­du­cen­tami wyko­naw­czymi. DMG pla­nuje też zekra­ni­zo­wać pierw­szą książkę z cyklu „Z mgły zro­dzony”.

Książki San­der­sona sprze­dają się w milio­nach egzem­pla­rzy, nic dziw­nego więc, że w końcu ktoś posta­no­wił nabyć prawa do ich ekra­ni­za­cji.

DMG jest wszyst­kim tym, czym glo­balne marki roz­ryw­kowe wbu­do­wu­jące się w fil­mową widow­nię z całego świata, a biblio­teka San­der­sona z obec­nym i przy­szłym mate­ria­łem zapew­nia jedną z naj­więk­szych histo­rii o boha­te­rach, jakie kie­dy­kol­wiek stwo­rzono” – tłu­ma­czy Mintz.

Ci ludzie z DMG nie są tylko pro­du­cen­tami czy fun­da­to­rami. To fani” – wyja­śnia autor. „Od naszego pierw­szego spo­tka­nia wie­dzia­łem, że rozu­mieją moją wizję i zało­że­nia Cosmere, więc byłem pod­eks­cy­to­wany, pra­cu­jąc z nimi w prze­no­sze­niu tej wizji uni­wer­sum na ekran” – dodaje.

O samej książce Droga Kró­lów:

Chi­rurg, zmu­szony do porzu­ce­nia swej sztuki i zosta­nia żoł­nie­rzem w naj­bar­dziej bru­tal­nej woj­nie od nie­pa­mięt­nuch cza­sów. Skry­to­bójca, mor­derca, który pła­cze, kiedy zabija. Oszust, młoda kobieta, skry­wa­jaca za płasz­czem z kłam­stw swoją praw­dziwą naturę. Arcy­książę, wojow­nik, owład­nięty żądzą krwi. Świat może się zmie­nić. Ta czwórka jest klu­czem do przy­szło­ści. Jeden z nich może przy­nieść zba­wie­nie. Drugi dopro­wa­dzi do zagłady.

Książka mnie zachwy­ciła. Co jesz­cze mógł­bym powie­dzieć.” Patrick Roth­fuss

droga_krolow

 

Może też zainteresują cię te tematy