Ekranizacje

Sezon czwarty Sherlocka zapowiedziany!

Wiemy już, kiedy dokład­nie powróci “Sher­lock” BBC – pre­miera czwar­tego sezonu będzie miała miej­sce 1 stycz­nia 2017 roku. Sta­cja opu­bli­ko­wała także nową zapo­wiedź tego sezonu.

Oczy­wi­ście w rolach głów­nych Hol­mesa i Wat­sona powrócą Bene­dict Cum­ber­batch oraz Mar­tin Fre­eman. W obsa­dzie zoba­czymy także Amandę Abbing­ton, Louise Bre­aley, Unę Stubbs, Marka Gatissa i Toby’ego Jonesa.

Można także spe­ku­lo­wać fabułę odcin­ków, ponie­waż nawią­zują one tytu­łami do tek­stów Sir Arthura Conan Doyle’a: “The Six That­chers” oraz “The Lying Detec­tive” przy­wo­dzą na myśl “The Adven­ture of the Six Napo­le­ans” i “The Adven­ture of the Dying Detec­tive”.

 

Może też zainteresują cię te tematy