Ekranizacje

Będzie remake Morderstwa w Orient Expressie!

Mor­der­stwo w Orient Expres­sie” to remake filmu z 1974 roku oraz jed­no­cze­śnie adap­ta­cja książki Aga­thy Chri­stie pod tym samym tytu­łem. Kul­towa już pro­duk­cja spra­wiła, że Ingrid Berg­man dostała Oscara, ponadto film zaro­bił jesz­cze pięć nomi­na­cji.

Za reży­se­rię nowej wer­sji odpo­wiada Ken­neth Bra­nagh (znany przede wszyst­kim z adap­ta­cji Szek­spira oraz… z roli Gil­de­roya Loch­kharta w “Har­rym Pot­te­rze i Kom­na­cie Tajem­nic”), który jest także współ­pro­cu­den­tem (wraz z Ridleyem Scot­tem i Simo­nem Kin­ber­giem) oraz odtwórcą głów­nej roli. Prócz niego potwier­dzony został udział gwiazd takich jak Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfe­if­fer, Judi Dench i Michael Pena. Nowym nazwi­skiem w obsa­dzie jest Josh Gad, który wcieli się w Hec­tora MacQu­eena – czyli sekre­ta­rza Samu­ela Rat­chetta.

Rat­chett to milio­ner, który w cza­sie podróży Orient Expres­sem zwraca się do detek­tywa Her­cu­lesa Poirota wra­ca­ją­cego z Azji z nie­ty­pową prośbą. Ten odma­wia pomocy, a następ­nego dnia w pociągu ktoś zostaje zamor­do­wany.

Może też zainteresują cię te tematy