Ekranizacje

Wyciekła fabuła CAŁEGO siódmego sezonu Gry o tron!

Coś takiego nie­mal się nie zda­rza – w sieci poja­wiło się stresz­cze­nie całego siód­mego sezonu “Gry o tron”. To oczy­wi­ście nie­sa­mo­wita gratka dla tych, któ­rzy śle­dzą każdą infor­ma­cję zwią­zaną z fabułą i tra­ge­dia dla tych, któ­rzy uni­kają spo­ile­rów oraz dla twór­ców serialu.

UWAGA! Ponie­waż poni­żej opu­bli­ku­jemy infor­ma­cje doty­czące poszcze­gól­nych odcin­ków, pro­simy o nie­roz­wi­ja­nie newsa osób, które wolą dowie­dzieć się wszyst­kiego z ekra­nów.

Odci­nek I
Biali Wędrowcy masze­rują na połu­dnie w kie­runku Muru. Bran prze­kra­cza Mur i spo­tyka się z Eddem. (Choć Bran był w stu­dio wraz z innymi Star­kami, to naj­wy­raź­niej w tym cza­sie krę­cił uję­cia w Czar­nym Zamku.)

Odci­nek II
Jon otrzy­muje kruka od Dany, wzywa ona wszyst­kich lor­dów Weste­ros. Jon i Davos decy­dują się odpo­wie­dzieć na wezwa­nie, ponie­waż potrze­bują smo­czego szkła ze Smo­czej Skały. Jon powie­rza San­sie dowo­dze­nie w Win­ter­fell. Jon pozo­sta­wia Ducha w Win­ter­fell, gdzie wil­kor zostaje przez cały sezon.

Odci­nek III
Jon i Davos przy­by­wają na Smo­czą Skałę. Tyrion spo­tyka się z nimi na plaży, a Doth­ra­ko­wie przej­mują ich sta­tek. (Jon, Davos, Tyrion i Mis­san­dei byli widziani w cza­sie zdjęć na Bil­bao – które powszech­nie uwa­żane jest za “ory­gi­nalną” Smo­czą Skałę.) Tyrion pro­wa­dzi Jona i Davosa do Dany, po dro­dze spo­ty­ka­jąc Mis­san­dei i Sza­rego Robaka. W “sali tro­no­wej” znaj­duje się wielu Doth­ra­ków. Dany spo­tyka się z Jonem i domaga się ugię­cia kolan, czego on odma­wia. Opo­wiada o Bia­łych Wędrow­cach, w co Dany nie wie­rzy. Tyrion zapew­nia, że Jon nie jest sza­leń­cem. Davos pró­buje wspo­mnieć o zmar­twych­wsta­niu Jona, ale ten odsyła go. Dany czuje do Jona sza­cu­nek, ale on jej nie wie­rzy do końca. Bran przy­bywa do Win­ter­fell, Meera wraca do domu.

Odci­nek IV
Arya przy­bywa do Win­ter­fell. (Arya była widziana na pla­nie wraz z resztą Star­ków.)

Odci­nek V
Sam opusz­cza Stare Mia­sto i wraz z Gilly i małym Samem udaje się do Win­ter­fell. Jorah spo­tyka się z Dany na Smo­czej Skale. Jon otrzy­muje kruka z infor­ma­cją, że Bran i Arya są w Win­ter­fell. Jaime, Bronn, Tyrion i Davos odby­wają tajne spo­tka­nie – Tyrion nama­wia do pod­da­nia się Dany, Jaime igno­ruje to. Nie wia­domo, czy dzieje się to przed czy po zasadzce Dany na armię Lan­ni­ste­rów. Gen­dry prze­bywa w Kró­lew­skiej Przy­stani i wytwa­rza broń, zostaje odna­le­ziony przez Davosa. (Tyrion i Davos byli zauwa­żeni w cza­sie krę­ce­nia wspól­nych scen wraz z łodzią opusz­cza­jącą plażę. Kolejna scena z udzia­łem łodzi zawie­rała udział Tyriona, Davosa oraz Gendry’ego.)

Odci­nek VI
Ekipa podró­żuje wspól­nie do Wschod­niej Straż­nicy. Davos pozo­staje w tyle, reszta rusza na polo­wa­nie na nie­umar­łych. Jon pro­wa­dzi małą grupę (on, Ogar, Beric, Tho­ros, Tor­mund, Jorah i Gen­dry), by zła­pać nie­umar­łego. Zostają zaata­ko­wani przez armię Noc­nego Króla. Niedź­wiedź zabija Tho­rosa (powolna śmierć). (Powrót Tho­rosa został potwier­dzony.) Zostają oto­czeni na wyspie na zamar­z­nię­tym jezio­rze i pra­wie poko­nani, gdy poja­wia się Dany ze smo­kami. Więk­szość dru­żyny odla­tuje z nią do Wschod­niej Straż­nicy, ale Jon zostaje z tyłu. Jon nie­mal ginie, ale Zimnoręki/Benjen przy­bywa i oddaje mu swo­jego konia oraz zostaje kon­ty­nu­ować walkę. Jon pół­żywy obser­wuje Ben­jena wal­czą­cego z nie­umar­łymi. Vise­rion zostaje zabity i staje się ruma­kiem Noc­nego Króla. Jon oznaj­mia Dany, że zre­zy­gnuje z tytułu Króla Pół­nocy, jeśli ona i jej siły pomogą poko­nać Bia­łych Wędrow­ców. Ta scena jest pry­watna.

Odci­nek VII
Sansa ska­zuje Lit­tle­fin­gera na śmierć, Arya wyko­nuje wyrok. Cer­sei budzi się w zakrwa­wio­nym łożu, wygląda na to, że poro­niła. Sam i Bran odkry­wają pocho­dze­nie Jona. Jest on Tar­ga­ry­enem o imie­niu Aegon. Jon i Dany upra­wiają seks na statku. Na końcu odcinku Mur upada – Nocny Król ata­kuje go dzięki Vise­rio­nowi, który zieje nie­bie­skim pło­mie­niem.

Może też zainteresują cię te tematy