Aktualności

Co nowego w księgarniach #2

Dni stają się coraz krót­sze, ale to oka­zja ku temu, by chwile spę­dzone z książką w wygod­nym fotelu sta­wały się coraz dłuż­sze. Na tar­gach kró­lują dynie, za oknami wie­lo­barwne liście, kasz­tany i żołę­dzie, a w księ­gar­niach – oczy­wi­ście pre­mie­rowe tytuły. Poni­żej zapre­zen­tuję kilka spo­śród nowo­ści wydaw­ni­czych, czyli książki, które dopiero co tra­fiły do sprze­daży lub poja­wią się w niej lada moment.

Na pierw­szy ogień idzie wyjąt­kowa książka:

mojaodyseja

Moja Odyseja – Adrian Carton de Wiart 

(Wydaw­nic­two Bel­lona)

AWANTURNIK, KTÓRY POKOCHAŁ POLSKĘ.

Naj­od­waż­niej­szy czło­wiek XX wieku i jego bez­gra­niczna miłość do Pol­ski. Ranny kil­ka­dzie­siąt razy wete­ran wszyst­kich moż­li­wych wojen. Stra­cił oko, rękę, zła­mał krę­go­słup, a palce dłoni sam odciął sobie z bólu. Nigdy nie zdał woj­sko­wych egza­mi­nów, dwu­krot­nie roz­bił pilo­to­wany samo­lot i uciekł z wło­skiej nie­woli. W Chi­nach był doradcą Czang Kaj-szeka, z fiń­skim mar­szał­kiem Man­ner­he­imem sekun­do­wał w poje­dynku, a za przy­ja­ciela uzna­wali go Win­ston Chur­chill, Char­les de Gaulle i Józef Pił­sud­ski. Zafa­scy­no­wany pię­cioma pol­skimi woj­nami naraz przy­był nad Wisłę w 1920 roku. W Lon­dy­nie słusz­nie uznano, że naj­le­piej zro­zu­mie pol­ską men­tal­ność. Miał wró­cić po trzech tygo­dniach, został na kolej­nych dwa­dzie­ścia lat. Do jego samotni na pole­skich mokra­dłach można było dotrzeć jedy­nie łódką. Tam, wśród dzi­kich zwie­rząt i chło­pów obci­na­ją­cych paznok­cie sie­kierą, zastał go wrze­sień 1939 roku…

Świet­nie napi­sane, pełne kolo­nial­nego etosu i angiel­skiego sar­ka­zmu wspo­mnie­nia to barwna pano­rama prze­ło­mów epok pierw­szej połowy XX wieku oraz kra­jów wszyst­kich kon­ty­nen­tów. Z nich wszyst­kich za naj­bar­dziej fascy­nu­jący uznał jed­nak II Rzecz­po­spo­litą, która przy­jęła go jak syna.

Po kil­ku­dzie­się­ciu latach jego kapi­talna auto­bio­gra­fia tra­fia w końcu do rąk rów­nież pol­skiego czy­tel­nika.

Bry­tyj­ski gene­rał, ary­sto­krata, przy­ja­ciel Chur­chilla, świa­dek Bitwy War­szaw­skiej, miło­śnik i prze­ni­kliwy kry­tyk Pola­ków, spę­dził wiele lat na bagnach pole­skich. Jaka pasja go tam przy­wio­dła? Auto­bio­gra­fia sza­lo­nego wojow­nika naresz­cie w Pol­sce.”

Mał­go­rzata Szej­nert. Autorka książki Usy­pać góry. Histo­rie z Pole­sia

Zawsze zasta­na­wia­łem się dla­czego wspo­mnie­nia gene­rała de Wiarta nie zostały wydane w naszym kraju. Teraz wresz­cie pol­ski czy­tel­nik będzie mógł poznać losy słyn­nego bry­tyj­skiego poszu­ki­wa­cza przy­gód, który osiadł na odcię­tej od świata wysepce na bagnach Pole­sia. Ta bra­wu­rowo napi­sana książka to praw­dziwy strzał w dzie­siątkę!”

Piotr Zycho­wicz


90090110 kosmitka.indd

Kosmitka – Manuela Gretkowska 

(Wydaw­nic­two Świat Książki)

Punkt widze­nia, jakiego jesz­cze nie było w pol­skiej lite­ra­tu­rze. Opo­wieść odkry­wa­jąca nie­znane światy poli­tyki, ducho­wo­ści i rodzin­nej codzien­no­ści. Para­doksy, komiczne sytu­acje, łącze­nie wyso­kiej kul­tury z bie­żączką. Wygląda na to, że nasza rze­czy­wi­stość wyrzuca w kosmos.

Manu­ela Gret­kow­ska – debiu­to­wała w 1991 r. powie­ścią My zdies’ emi­granty. Wydała 20 ksią­żek prze­ło­żo­nych na kil­ka­na­ście języ­ków, m.in.: Tarot pary­ski, Kaba­ret meta­fi­zyczny, Namięt­nik, Polka, Euro­pejka, Kobieta i męż­czyźni, Oby­wa­telka, Miłość po pol­sku, i Trans, Agent, Miłość klasy śred­niej (razem z Pio­trem Pie­tu­chą).


busemprzezswiat

Busem przez świat – Konrad Lewandowski 

(Wydaw­nic­two SQN)

Sza­lona podróż kul­to­wym busem!

Cztery mie­siące i 25 tysięcy kilo­me­trów sta­rym busem przez Austra­lię. Człon­ko­wie ekipy BUSEM PRZEZ ŚWIAT prze­żyli 50-stop­niowe upały, sta­nęli oko w oko z kro­ko­dy­lami, psami dingo, kazu­arami i dzie­siąt­kami jado­wi­tych węży oraz pają­ków. Nauczyli się rzu­cać bume­ran­giem i grać na did­ge­ri­doo, miesz­kali w abo­ry­geń­skiej wio­sce, prze­żyli burzę pia­skową i atak sza­rań­czy. Popa­rzyły ich meduzy, wydo­by­wali naj­droż­sze kamie­nie świata, odwie­dzili pod­ziemne domy oraz jedli ham­bur­gery z kan­gu­rów i kro­ko­dyli… Dzięki zało­dze busa poko­cha­cie Austra­lię taką, jaka jest naprawdę – dziką, nie­ujarz­mioną i bar­dzo zaska­ku­jącą.
Gotowi na podróż?
Zaczy­namy!

***

Dla mnie bomba! Zapewne także dla tych, któ­rzy byli w Austra­lii. Świet­nie napi­sane, lekko i z dystan­sem. Gra­tu­luję.

Marek Niedź­wiecki

Podróż za nie­je­den uśmiech. Bez­tro­ska Austra­lia z per­spek­tywy stu­denc­kiej załogi Super­trampa, busika, któ­remu nie­wielu dałoby jakie­kol­wiek szanse. Mło­dzi podróż­nicy dopięli swego w wieku, kiedy mniej się zadaje pytań, a wię­cej robi. I kiedy ma to wpływ na całe życie. Busem przez świat. Austra­lia za 8 dola­rów przy­po­mina moją pierw­szą książkę o tym cudow­nym kon­ty­nen­cie…

Marek Toma­lik

Gdy po raz pierw­szy usły­sza­łam o ludziach, któ­rzy chcą prze­wieźć sta­rego busa na drugi koniec świata, pomy­śla­łam, że to sza­leńcy. Fak­tycz­nie – są sza­le­nie fajni i odbyli sza­le­nie cie­kawą podróż po Austra­lii, któ­rej bar­dzo im zazdrosz­czę, choć sama tu miesz­kam.

Julia Raczko, autorka bloga WhereIsJuli.com

Nie byłem nigdy w Austra­lii, ale po lek­tu­rze książki ekipy z Busem przez Świat zachły­sną­łem się tym kon­ty­nen­tem i wiem, że muszę posta­wić tam stopę. Fascy­nu­jąca lek­tura, masa cie­ka­wo­stek i porad – czyta się jed­nym tchem. Muszę zapla­no­wać dopły­nię­cie do Austra­lii kaja­kiem!

Alek­san­der Doba

Entu­zjazm, odwaga, radość życia i wiara w sie­bie pod­czas poko­ny­wa­nia kolej­nych wyzwań to pod­sta­wowe cechy Karola i jego ekipy – natych­miast mnie nimi zauro­czyli. W Austra­lii, wir­tu­al­nie, byłam z nimi codzien­nie i wszę­dzie. Po wizy­cie w moim domu w Saw­tell stali się moimi ducho­wymi wnu­kami, ponie­waż ich życie, tak jak moje, jest wiecz­nie trwa­jącą przy­goda podróż­ni­czą, na którą nie mają wpływu budżet ani wiek.

Basia Meder

Busem Przez Świat to stu­dencki pro­jekt podróż­ni­czy, który zakłada zwie­dza­nie świata jak naj­niż­szym kosz­tem. W ciągu pię­ciu lat, w ramach 16 wypraw, 27-letni kolo­rowy busik prze­je­chał już ponad 50 pań­stw na pię­ciu kon­ty­nen­tach – Euro­pie, Azji, Afryce, Ame­ryce Pół­noc­nej i Austra­lii. Pro­jekt ma sto tysięcy fanów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych i ponad 100 patro­nów medial­nych.
Docze­kał się dzie­siąt­ków naśla­dow­ców, a busemprzezswiat.pl to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych blo­gów podróż­ni­czych w Pol­sce nagro­dzony tytu­łem Blog Roku 2014 i Twórca Wideo Roku 2015.


hp8tomJ.K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany – Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Część pierwsza i druga 

(Wydaw­nic­two Media Rodzina)

Ósma histo­ria. Dzie­więt­na­ście lat póź­niej.

Harry Pot­ter i Prze­klęte Dziecko, nowa opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling, Jacka Thorne’a i Johna Tiffany’ego i nowa sztuka Jacka Thorne’a, to ósma histo­ria w serii i pierw­szy auto­ry­zo­wany spek­takl teatralny ze świata Harry’ego Pot­tera. Świa­towa pre­miera spek­ta­klu odbyła się na lon­dyń­skim West Endzie 30 lipca 2016.

Harry Pot­ter nigdy nie miał łatwego życia, a tym bar­dziej teraz, gdy jest prze­pra­co­wa­nym urzęd­ni­kiem Mini­ster­stwa Magii, mężem oraz ojcem trójki dzieci w wieku szkol­nym. Pod­czas gdy Harry zmaga się z natręt­nie powra­ca­ją­cymi wid­mami prze­szło­ści, jego naj­młod­szy syn Albus musi zmie­rzyć się z rodzin­nym dzie­dzic­twem, które nigdy nie było jego wła­snym wybo­rem. Gdy przy­szłość zaczyna zło­wróżb­nie przy­po­mi­nać prze­szłość, ojciec i syn muszą sta­wić czoło nie­wy­god­nej praw­dzie: że ciem­ność nad­cho­dzi cza­sem z zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nej strony.


kronikigwiezdnejklingiJoseph Delaney – Kroniki Gwiezdnej Klingi 

(Wydaw­nic­two Jaguar)

Pierw­sza część try­lo­gii autor­stwa Jose­pha Delaney’a, twórcy best­sel­le­ro­wej serii „Kro­niki Ward­stone”.

Tom Ward prze­jął funk­cję stra­cha­rza, jest teraz jedyną osobą, która może uchro­nić swoją oko­licę przed krwio­żer­czymi słu­gami ciem­no­ści. Jed­nak Tom ma dopiero sie­dem­na­ście lat, a jego nauka została prze­rwana gdy stary mistrz zgi­nął w walce, przez co nikt nie chce zaufać w umie­jęt­no­ści chłopca dopóki nie udo­wodni, że jest godny spra­wo­wa­nia nowej funk­cji. Nie­spo­dzie­wa­nie do Toma zgła­sza się Jenny – siódma córka siód­mej córki, która chce zostać pierw­szą uczen­nicą nowego stra­cha­rza. Wkrótce Tom i Jenny będą musieli zmie­rzyć się z wiel­kim nie­bez­pie­czeń­stwem.


90090013 woody allen biografia.indd

David Evanier – Woody Allen. Biografia 

(Wydaw­nic­two Świat Książki)

Tym co wyróż­nia tę pracę jest nie­prze­ciętna eru­dy­cja jej autora. Eva­nier łączy roz­ma­ite punkty widze­nia, zagląda do bar­dzo wielu źró­deł, także sta­rych pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych i nie­zna­nych w Pol­sce wywia­dów pra­so­wych, recen­zji, a nawet zwie­rzeń byłych żon, two­rząc por­tret Allena jakiego wła­ści­wie nikt do tej pory nie znał.

Janusz Wró­blew­ski, „Poli­tyka”

Nie­któ­rych ludzi naj­bar­dziej pociąga w Woodym to jego: «Przy­kro mi bar­dzo, ale nie mogę przyjść ode­brać Oscara, bo aku­rat gram z zespo­łem». Są tacy, któ­rzy twier­dzą, że nie obcho­dzi ich, co myślą inni. Woody prze­trwał, ponie­waż naprawdę się tym nie przej­muje. Pora­dził sobie. Udało mu się. Jest auten­tyczny. Inte­re­suje go, jakie masz zda­nie, jakie ja mam zda­nie – ale nie cie­kawi go, co ma do powie­dze­nia Aka­de­mia.

Dick Cavett

Woody Allen jest jed­nym z naj­więk­szych reży­se­rów naszych cza­sów i jed­nym z naj­bar­dziej płod­nych arty­stów. Sce­na­rzy­sta, reży­ser, aktor, muzyk, komik, dra­ma­turg i pisarz. Twórca ponad czter­dzie­stu pię­ciu fil­mów, m.in.: Annie Hall, Man­hat­tan, Danny Rose z Broad­wayu, Han­nah i jej sio­stry, Zbrod­nie i wykro­cze­nia, Zelig, Pur­pu­rowa róża z Kairu, Vicky Cri­stina Bar­ce­lona, Co nas kręci, co nas pod­nieca, O pół­nocy w Paryżu, Blue Jasmine, Magia w bla­sku księ­życa. Jest odtwórcą głów­nych ról, puentą wła­snych nie­zrów­na­nych żar­tów i gagów, wiecz­nym roman­ty­kiem, nie­zmor­do­wa­nym cyni­kiem, czło­wie­kiem docie­kli­wym, który ana­li­zuje współ­cze­sne dyle­maty moralne.

W swo­jej obszer­nej bio­gra­fii David Eva­nier zagląda do pry­wat­nego życia Allena i opi­suje jego, jak naj­bar­dziej publiczną, karierę. Oddziela prawdę od plo­tek krą­żą­cych wokół związku Allena z Mią Far­row, przy­bliża skan­dale wokół osoby Allena, które wybu­chły w latach dzie­więć­dzie­sią­tych i odbiły się echem w ostat­nim cza­sie, oraz ana­li­zuje powią­za­nia pomię­dzy rela­cjami Allena z kobie­tami a cechami postaci z jego fil­mów.

Eva­nier zaj­muje się tema­tami, które prze­wi­jają się w twór­czo­ści Allena od początku jego dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej: moral­no­ścią, pocią­giem sek­su­al­nym, nie­wier­no­ścią, psy­cho­lo­gią, Holo­kau­stem, juda­izmem i wiarą, a także odwieczną walką mię­dzy ser­cem a rozu­mem. Woody to histo­ria arty­sty, który nadal ma w sobie pasję, talent i zdol­ność otwie­ra­nia nowych arty­stycz­nych hory­zon­tów i któ­rego nie opusz­cza twór­cze unie­sie­nie.

David Eva­nier, autor dzie­wię­ciu ksią­żek, w tym best­sel­lera Making the Wise­guys Weep: The Jimmy Roselli Story. Jest lau­re­atem nagród w dzie­dzi­nie bele­try­styki: Aga Khan Prize for Fic­tion i McGin­nis-Rit­chie Short Fic­tion Award m.in. za: The One-Star Jew, Red Love, The Swin­ging Headhun­ter, The Great Kis­ser; jego opo­wia­da­nia uka­zały się w anto­lo­gii Best Ame­ri­can Short Sto­ries. Był redak­to­rem działu lite­ra­tury pięk­nej „The Paris Review”. Mieszka w Nowym Jorku.


Philip K. Dick – Raport mniejszości 

(Wydaw­nic­two Rebis) raport-mniejszosci-philip-k-dick

Tom 4 opo­wia­dań zebra­nych Phi­lipa K. Dicka.

Co spra­wia, że chce się Dicka czy­tać? Dziw­ność to jedno, ale zawsze jest w niej atmos­fera ludz­kiego dąże­nia (…). To poczu­cie cią­głych zma­gań, choćby i ska­za­nych na klę­skę, wizja kra­iny, któ­rej każdy ele­ment ma swój byt, usi­łuje żyć, wpro­wa­dza motyw współ­czu­cia – współ­czu­cia (…), jed­nak nigdy nie wysuwa się ono na pierw­szy plan. To te prze­bły­ski miło­ści, zawsze szybko tłu­mione, oświe­tlają Dic­kow­skie gru­zo­wi­ska i czy­nią je czymś wyjąt­ko­wym i nie­za­po­mnia­nym.

James Trip­tree jr

Jak wia­domo, 20 lutego 1974 roku do życia Phi­lipa K. Dicka wtar­gnął Bóg. Wszystko zaczęło się od kurierki, która przy­nio­sła do domu Dicka lekar­stwo. Na jej piersi lśnił wisio­rek w kształ­cie ryby – sta­ro­żytny sym­bol chrze­ści­jań­ski. Dick doszedł do wnio­sku, że tajni chrze­ści­ja­nie dają mu sygnał. Nie­długo potem zaczął dozna­wać wizji (…). Część teo­rii, za pomocą któ­rych pró­bo­wał obja­śnić te wyda­rze­nia, wią­zała “boskie wtar­gnię­cie” ze Związ­kiem Radziec­kim.

Niko­łaj Kara­jew


wodnikowe-wzgorze-richard-adamsRichard Adams – Wodnikowe Wzgórze 

(Wydaw­nic­two Lite­rac­kie)

Uni­wer­salna opo­wieść o odwa­dze i woli prze­trwa­nia

Kla­syka porów­ny­wana i sta­wiana na pół­kach obok Hob­bita Tol­kiena i cyklu o Narnii Lewisa

Bez dzieła Adamsa nie byłoby Harry’ego Pot­tera

Źle się dzieje w kró­li­karni San­dle­ford. W miej­scu, w któ­rym kró­liki wiodą spo­kojny żywot, ma powstać nowe osie­dle. Wygodne nory i zie­lone łąki zostaną uni­ce­stwione. Nie jest łatwo opu­ścić swój dom. Stado kła­po­uchów pod wodzą dwóch nie­złom­nych braci – Piątka i Lesz­czynka – musi jed­nak wyru­szyć w podróż w poszu­ki­wa­niu nowego miej­sca na ziemi. Tak roz­po­czyna się kró­li­cza epo­peja. Nie trzeba doda­wać, że po dro­dze naszych boha­te­rów czeka mnó­stwo przy­gód i jesz­cze wię­cej nie­bez­pie­czeń­stw.

Wod­ni­kowe Wzgó­rze to książka, którą poko­chały miliony czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Richard Adams stwo­rzył dzieło uni­wer­salne, tra­fia­jące do serc wszyst­kich czy­tel­ni­ków, bez względu na wiek. W świe­cie Adamsa kró­liki mają imiona, zor­ga­ni­zo­waną spo­łecz­ność, oby­czaje, wła­sną mito­lo­gię, język, a nawet poezję. Mają też coś abso­lut­nie wyjąt­ko­wego – dar prze­wi­dy­wa­nia przy­szło­ści.

Andrzej Sap­kow­ski wymie­nia Wod­ni­kowe Wzgó­rze jako jedną ze 100 naj­waż­niej­szych powie­ści fan­ta­stycz­nych wszech cza­sów. Do miło­śni­ków tej książki należą rów­nież Ste­phen King i J. K. Row­ling. Dzieło Adamsa zostało zekra­ni­zo­wane, prze­nie­sione na deski teatralne, prze­ro­bione na grę kom­pu­te­rową i słu­cho­wi­ska radiowe. Ponadto prace nad nowym seria­lem opar­tym na Wod­ni­ko­wym Wzgó­rzu roz­po­częły Net­flix i BBC.

Nowe wyda­nie Wod­ni­ko­wego Wzgó­rza w Wydaw­nic­twie Lite­rac­kim zdo­bią piękne ilu­stra­cje wło­skiego arty­sty Alda Gal­lego.

Jeżeli w księ­garni nie ma miej­sca dla Wod­ni­ko­wego Wzgó­rza, to zna­czy, że lite­ra­tura dla dzieci umarła”.

The Eco­no­mist”

Kreu­jąc ide­al­nie osobną rze­czy­wi­stość, autor z nie­spo­ty­kaną głę­bią, jakby mimo­cho­dem, komen­tuje rela­cje mię­dzy­ludz­kie”.

The Guar­dian”


Marta Kisiel – Siła niższa 

(Wydaw­nic­two Uro­bo­ros)sila-nizsza-marta-kisiel

Sza­nuj anioła swego, bo możesz dostać gor­szego!

Kon­ty­nu­acja kul­to­wego Doży­wo­cia. Wymę­czony codzienną rutyną, za to oswo­jony z nie­co­dzien­nymi zja­wi­skami Kon­rad Romań­czuk odkrywa, że nie jest jedy­nym posia­da­czem anioła stróża, a dwie takie istoty pod jed­nym dachem to dopiero począ­tek kło­po­tów.


pilch-w-sensie-scislym

Katarzyna Kubisiowska – Pilch w sensie ścisłym. Pierwsza biografia

(Wydaw­nic­two Znak)

Ty masz do opi­sa­nia całe moje życie. Zosta­wiam ci baby i chla­nie, w ogóle rób, jak tam chcesz, wtrą­cać się nie będę. Jesz­cze będziesz mnie miała dość, zoba­czysz.

CAŁA PRAWDAJERZYM PILCHU

Wyda­wać by się mogło, że Jerzy Pilch w swo­ich książ­kach powie­dział o sobie wszystko. Nie jest to prawda. Nie jest też prawdą, że jego trzę­sące się ręce to efekt alko­ho­lo­wej cho­roby, albo – jak chcą inni – kara za grze­chy.

Best­sel­le­rowy pisarz skrył za zasłoną lite­rac­kiej fik­cji wiele tajem­nic. Cza­sem cza­ru­jący i uro­czy, cza­sem zimny i nie­do­stępny. Ta kon­tro­wer­syjna, pierw­sza bio­gra­fia powstała z Pil­chem i wbrew Pil­chowi, obdziera go z fik­cji, by poka­zać całą prawdę.

Jerzy Pilch: – Ile dosta­łaś czasu? – Dwa lata. – Aha, czyli liczą na to, że przed wyda­niem zdążę umrzeć.

Kata­rzyna Kubi­siow­ska – publi­cystka zwią­zana z redak­cją „Tygo­dnika Powszech­nego”. Autorka wielu roz­mów pra­so­wych z Jerzym Pil­chem. Bio­gra­fia pisa­rza, nad którą pra­co­wała trzy lata, w rze­czy­wi­sto­ści zaczęła powsta­wać dwa­dzie­ścia lat temu, kiedy po raz pierw­szy się spo­tkali i zaczęli ze sobą – na początku wyłącz­nie pry­wat­nie – roz­ma­wiać.


andrzej-pilipiuk-konan-destylatorAndrzej Pilipiuk – Konan Destylator 

(Wydaw­nic­two Fabryka Słów)

Jakub Wędro­wycz to prze­ra­ża­jący wie­kowy ochla­pus, wiej­ski egzor­cy­sta, bim­brow­nik i kłu­sow­nik, pora­ża­jący oto­cze­nie wyglą­dem, zapa­chem i kul­turą oso­bi­stą – a raczej jej bra­kiem. W towa­rzy­stwie rów­nie odra­ża­ją­cych kum­pli pije, pro­du­kuje samo­gon, wdaje się w awan­tury oraz wypeł­nia­jąc wolę przod­ków regu­lar­nie likwi­duje przed­sta­wi­cieli wro­giego rodu – Bar­da­ków.

W postaci Wędro­wy­cza jak w soczewce sku­piają się wszel­kie moż­liwe pol­skie wady, przy­wary i ste­reo­typy – ale jego cham­stwo, wie­śniac­two, burac­two, brak roz­te­rek i hamul­ców moral­nych oraz bogaty arse­nał broni i mate­ria­łów wybu­cho­wych zapew­niają mu prze­wagę nad każ­dym prze­ciw­ni­kiem.

Tyle Wiki­pie­dia, a Wy wła­śnie trzy­ma­cie w ręku naj­now­szy zbiór dopro­wa­dza­ją­cych do łez, plu­ga­wych histo­rii z życia pogromcy Woj­sła­wic i – tere­nów, gdzie dociera Pekaes z Chełma.

Ogło­sze­nia drobne:

Klata goryla” – bez­po­średni impor­ter ofe­ruje inno­wa­cyjny chiń­ski pre­pa­rat łączący ste­rydy ze środ­kiem na porost wło­sów.

Nowo otwarta kli­nika „Gen­der Asy­lium” zapra­sza na dys­kretne ope­ra­cje. Tylko u nas do wyboru pięć róż­nych płci!

Poszu­kuję chi­rurga pla­stycz­nego. Infor­ma­cje w redak­cji na hasło „Mała syrenka”.

Restau­ra­cja Sushi „Tu jest Nemo” zapra­sza na wie­czór kuchni węgier­skiej.

Bank odmó­wił ci kre­dytu? Urzęd­nik nie dał zezwo­le­nia? Poli­cja zatrzy­mała prawo jazdy? Ujaw­nij krzyw­dzi­cieli. My zro­bimy resztę.

Jedziesz na waka­cje? Zaopie­ku­jemy się twoim pupi­lem. Hotel dla psów Hot-dog.

Espe­ral – zaszy­wa­nie, usu­wa­nie, ser­wis. Haft gra­tis. Dla sta­łych klien­tów zniżki.

Ekza­miny za pasem? Pomo­rzemy ci z orto­kra­fją!

Salon masażu „Cza­ro­dziejka z Księ­życa”. Dziew­czyny nie z tej Ziemi.

Nie masz miesz­ka­nia ani pie­nię­dzy? Wku­rza cię koniecz­ność cho­dze­nia do pracy? Zostań uchodźcą! Ofe­ru­jemy pasz­porty Afga­ni­stanu i naukę języka pusz­tuń­skiego. 50 godzin sola­rium w cenie kursu.

Tylko u nas! Ory­gi­nalne ukra­iń­skie jajka z nie­spo­dzianką. Zasko­cze­nie gwa­ran­to­wane! Świeża dostawa pro­sto z Czar­no­byla.

Pro­blemy żołąd­kowe? pomoże ci tylko KAPITAN KLOC

Sie­kiera karmi i ubiera” – sesja naukowa i kursy mistrzow­skie dla drwali.

Być może mieszka na zapa­dłej wsi na Ścia­nie Wschod­niej, być może odży­wia się wła­sno­ręcz­nie pędzo­nymi trun­kami i wygląda na sta­rego kłu­sow­nika, ale nie daj się zwieść pozo­rom! Jesz­cze nie poja­wił się wam­pir, kosmita, wil­ko­łak czy upiór, który dałby radę nie­ustra­szo­nemu egzor­cy­ście w gumo­fil­cach.

Jaro­sław Grzę­do­wicz

Jakub Wędro­wycz jest jedną z naj­bar­dziej barw­nych, ory­gi­nal­nych, żywych i zapa­da­ją­cych w pamięć postaci pol­skiej fan­ta­styki, porów­ny­walną bodaj tyko z Geral­tem Sap­kow­skiego.

Jacek Dukaj


historiabruduKatherine Ashenburg – Historia Brudu 

(Wydaw­nic­two Bel­lona)

Skąd się wzięło mydło? Co naprawdę działo się w łaź­niach rzym­skich? Która naro­do­wość czy­ściła zęby uryną? Jak wyglą­dała poranna toa­leta Ludwika XIV, Króla-Słońce? Na te i inne pyta­nia odpo­wiada w swej książce Kathe­rine Ashen­burg, two­rząc jed­no­cze­śnie wyjąt­kowy obraz ewo­lu­cji poję­cia higieny od cza­sów naj­daw­niej­szych po wiek XX. Na prze­strzeni epok zmie­niały się poglądy na “brud” jako taki, co ści­śle łączyło się z kon­cep­cjami pry­wat­no­ści, zdro­wia i cho­roby, śmierci, z poglą­dami na reli­gię i sek­su­al­ność, z kon­cep­cjami doty­czą­cymi sensu życia. Insty­tu­cje pań­stwowe, kościelne, leka­rze, pisa­rze, auto­ry­tety moralne róż­nie pod­cho­dzili do dba­nia o czy­stość, raz glo­ry­fi­ku­jąc, raz prze­kli­na­jąc ideę “mycia się”. Dzieje brudu – a także jego zwal­cza­nia – sta­no­wią nie­zmier­nie cie­kawą i fascy­nu­jącą część naszej kul­tury i oby­cza­jów.


dom-z-lisci-mark-z-danielewskiMark Z. Danielewski – Dom z liści 

(wydaw­nic­two MAG)

Johnny Waga­bunda, były pra­cow­nik salonu tatu­ażu w Los Ange­les, znaj­duje notes Zampano, star­szego pana i odludka, który zmarł w swoim zagra­co­nym miesz­ka­niu. Notes zawiera opa­trzoną licz­nymi przy­pi­sami histo­rię „Rela­cji Navid­sona”.

Foto­re­por­ter Will Navid­son wpro­wa­dził się z rodziną do nowego domu – dal­sze wyda­rze­nia zostały zare­je­stro­wane na taśmach fil­mo­wych oraz w postaci wywia­dów. Od tam­tej pory Navid­so­no­wie stali się sławni, a Zampano – robiąc notatki na luź­nych kart­kach papieru, ser­wet­kach i w gęsto zapi­sa­nych notat­ni­kach – skom­pi­lo­wał wyczer­pu­jącą pracę na temat wyda­rzeń w domu przy Ash Tree Lane.

Jed­nakże ani Waga­bunda, ani nikt z jego zna­jo­mych nigdy nie sły­szeli o „Rela­cji Navid­sona”. Teraz zaś im wię­cej Johnny czyta o domu Navid­so­nów, tym bar­dziej zaczyna się bać i popa­dać w para­noję. Naj­gor­sze jest to, że nie może potrak­to­wać zna­le­zio­nych zapi­sków jako zwy­kłych maja­czeń sta­rego wariata. Zaczyna zauwa­żać zacho­dzące w oto­cze­niu zmiany…

Książka nie­po­spo­li­cie ory­gi­nalna. Nie spo­sób ode­rwać się od lek­tury – tak jak nie spo­sób jej zapo­mnieć. „Dom z liści” trzyma w napię­ciu, prze­raża i jest inny niż wszyst­kie książki, które zna­cie.


za-niebieskimi-drzwiami-marcin-szczygielskiMarcin Szczygielski – Za niebieskimi drzwiami 

(Insty­tut Wydaw­ni­czy Latar­nik)

Dwu­na­sto­letni Łukasz wyjeż­dża z mamą samo­cho­dem na wyma­rzone waka­cje. Mają wypa­dek, po któ­rym chło­piec tra­fia do szpi­tala, a stam­tąd do pen­sjo­natu swo­jej ciotki w nie­wiel­kim nad­mor­skim mia­steczku. Nie potrafi przy­sto­so­wać się do nowego życia – nie doga­duje się ani z ciotką, ani z innymi dziećmi. Czuje się samotny i marzy, by wyrwać się z obcego mu miej­sca. Przy­pad­kowo odkrywa, że nie­bie­skie drzwi w sta­rym pen­sjo­na­cie można otwo­rzyć tak, by zapro­wa­dziły go do innego świata. Baśnio­wego, tajem­ni­czego i na pozór przy­ja­znego, choć Łukasz szybko się prze­kona, że tylko do czasu…

Za nie­bie­skimi drzwiami Mar­cina Szczy­giel­skiego to – podob­nie jak Omega i Czarny Młyn tego samego autora – książka dla mło­dzieży. Można ją nazwać powie­ścią przy­go­dową czy oby­cza­jową, choć znaj­dziemy w niej też liczne motywy znane z lite­ra­tury science fic­tion i hor­ro­rów. Nie­zwy­kle pre­cy­zyj­nie jest w niej budo­wane napię­cie – pro­sta na początku fabuła obfi­tuje w nie­ocze­ki­wane zwroty, nic też nie zapo­wiada zaska­ku­ją­cego finału…

Rów­nie ważne jak pochła­nia­jąca czy­tel­nika akcja jest jed­nak to, że książka tak wyra­zi­ście mówi o emo­cjach współ­cze­snych nasto­lat­ków – ich samot­no­ści, marze­niach, wybo­rach – oraz nie­umie­jęt­no­ści budo­wa­nia rela­cji zarówno z rówie­śni­kami, jak i z naj­bliż­szą rodziną. To także histo­ria poszu­ki­wa­nia ojca, któ­rego Łukasz nigdy nie poznał, a za któ­rym tęsk­nił przez całe swoje dwu­na­sto­let­nie życie.


harry-potter-magiczne-miejsca-i-postacie-do-kolorowaniaHarry Potter. Magiczne miejsca i postacie do kolorowania 

(Wydaw­nic­two Otwarte)

Trze­cia część serii do kolo­ro­wa­nia z rysun­kami stwo­rzo­nymi na pod­sta­wie fil­mów o Har­rym Pot­te­rze.

Ta książka prze­nie­sie Cię z jaskra­wego salonu Dur­sleyów do Wiel­kiej Sali z zacza­ro­wa­nym sufi­tem. Zachwyć się Hogwar­tem po raz kolejny, prze­mknij przez szkolne klasy i weź udział w meczu Quid­dit­cha. A potem wymknij się do Hog­sme­ade albo przy­po­mnij sobie dreszcz emo­cji, jaki poczu­łeś, sta­wia­jąc pierw­sze kroki na ulicy Pokąt­nej. Towa­rzy­szyć Ci będą bli­scy, zna­jomi i wro­go­wie Harry’ego.

Tylko mugole uwa­żają, że są za sta­rzy na kolo­ro­wankę. Otwórz ją, weź kredkę i… niech dzieje się magia!


zabojca-z-sasiedztwa-alex-marwoodMarwood Alex – Zabójca z sąsiedztwa 

(Wydaw­nic­two Alba­tros)

Szo­ku­jący thril­ler po któ­rym zaczniesz się zasta­na­wiać jak dobrze znasz swo­ich sąsia­dów.

Naj­now­sza powieść autorki biją­cych rekordy popu­lar­no­ści „Dziew­czyn, które zabiły chloe”.

Jeśli czy­ta­li­ście „Dziew­czyny, które zabiły Chloe”, to powiem wam, że „Zabójca z sąsiedz­twa” jest jesz­cze lep­szy!
Cho­ler­nie prze­ra­ża­jący… Świet­nie nakre­ślone posta­cie!

Ste­phen King

Col­lette ukrywa się przed byłym sze­fem, Cher jest nasto­let­nią ucie­ki­nierką, a Tho­mas roz­pacz­li­wie pra­gnie zaprzy­jaź­nić się z sąsia­dami. Lon­dyń­ską kamie­nicę przy Beu­lah Grove 23 dzielą z nimi: Irań­czyk ubie­ga­jący się o azyl oraz cichy nauczy­ciel muzyki. Wszyst­kich obser­wuje Vesta przed którą nic się nie ukryje. Każdy z miesz­kań­ców domu ma swoją tajem­nicę. Gdyby tak nie było, żaden z nich nie zde­cy­do­wałby się na pokój w szem­ra­nej dziel­nicy Lon­dynu, za gotówkę, bez żad­nych papie­rów. W domu, w któ­rym nikt nie zadaje pytań, a sąsie­dzi spo­ty­ka­jąc się na scho­dach, ucie­kają wzro­kiem. W miej­scu, gdzie koń­czą ci, któ­rzy nie mają innego wyj­ścia.

Szóstka loka­to­rów zwy­kle unika sie­bie nawza­jem jak ognia, ale pew­nej nie­zno­śnie gorą­cej nocy będą musieli zawrzeć nie­wy­godny sojusz. Nie mają jed­nak poję­cia, że jedno z nich jest mor­dercą, który wybrał już następną ofiarę. Teraz tylko czeka na odpo­wiedni moment.

Prawa do ekra­ni­za­cji książki kupiła Rab­bit Ban­dini Pro­duc­tions, firma pro­du­cencka nale­żąca do Jamesa Franco.

Książka nagro­dzona Maca­vity for Best Mystery 2015
Fina­listka Barry Award i Anthony Award


zander-joakim-islamski-lacznikJoakim Zander – Islamski łącznik 

(Wydaw­nic­two Sonia Draga)

Yasmine Ajam zerwała wszel­kie więzi z Ber­gort – przed­mie­ściem Sztok­holmu, w któ­rym się wycho­wy­wała – i pod­jęła pracę w Nowym Jorku jako poszu­ki­waczka tren­dów. W Ber­gort pozo­stał jej młod­szy brat, Fadi, który kie­dyś był dla niej całym świa­tem. Pew­nego dnia Yasmin otrzy­muje wia­do­mość tek­stową. Wynika z niej, że w Ber­gort doszło do zamie­szek i aktów prze­mocy, na ścia­nach poja­wiły się tajem­ni­cze znaki, a Fadi znik­nął bez śladu. Ludzie mówią, że się zra­dy­ka­li­zo­wał i zgi­nął wal­cząc dla Pań­stwa Islam­skiego w Syrii. Yasmine posta­na­wia wró­cić do Szwe­cji, żeby usta­lić, co się z nim stało. Tym­cza­sem, Klara Wal­deen roz­po­częła pracę w Lon­dy­nie, w insty­tu­cie zaj­mu­ją­cym się pra­wami czło­wieka. Pra­cuje w ści­słej współ­pracy z sze­fem insty­tutu, aby przy­go­to­wać raport na temat skut­ków ewen­tu­al­nej pry­wa­ty­za­cji władz poli­cyj­nych, który ma być przed­sta­wiony waż­nym decy­den­tom Unii Euro­pej­skiej na kon­fe­ren­cji w Sztok­hol­mie. Kiedy któ­re­goś dnia ginie jej kom­pu­ter, Wal­deen zaczyna badać sprawę, a tropy zapro­wa­dzają ją do Sztok­holmu. Drogi Yasmin i Wal­deen krzy­żują się. Obie muszą sta­wić czoła pozba­wio­nym skru­pu­łów śro­do­wi­skom, które w obro­nie swo­ich inte­re­sów gotowe są na wszystko…

Dzięki chłod­nej tech­nice nar­ra­cyj­nej, pisa­rzowi udało się utrzy­mać porzą­dek w histo­rii eks­plo­du­ją­cej wyda­rze­niami. W rękach Joakima Zan­dera wszystko jest kry­sta­licz­nie czy­ste, czego nie da się powie­dzieć o jego poprzed­ni­kach piszą­cych w tym gatunku”.

Nor­r­köpings Tid­nin­gar


To oczy­wi­ście tylko wybrane tytuły. Pochwal­cie się w komen­ta­rzach tymi, które Wy upo­lo­wa­li­ście lub macie na oku!

Może też zainteresują cię te tematy