Aktualności

Thriller wojenny San Andreas autorstwa Alistaira MacLeana zostanie zekranizowany!

Utwo­rzona nie­dawno firma Laurence’a Bowena, Dan­cing Ledge Pro­duc­tions nabyła prawa do adap­ta­cji powie­ści best­sel­le­ro­wego autora, Ali­sta­ira Mac­Le­ana. W ramach współ­pracy z wydawcą, Har­per­Col­lins, roz­pocz­nie przy­godę od prze­nie­sie­nia na ekran powie­ści „San Andreas” – thril­lera osa­dzo­nego w cza­sach II wojny świa­to­wej. Sce­na­riu­szem ma się zająć Tony Mar­chant.

Inne powie­ści Mac­Le­ana to mię­dzy innymi „Działa Nawa­rony”, „Sta­cja ark­tyczna Zebra” czy „Tylko dla orłów”. Każda powieść ma zostać zaadap­to­wana jako cztero- bądź sze­ścio­od­cin­kowy mini­se­rial.

Mamy szczę­ście, że żyjemy i pra­cu­jemy w zło­tej epoce tele­wi­zyj­nego dra­matu z ogrom­nym popy­tem na dobre adap­ta­cje i wyda­rze­nia tele­wi­zyjne. Wąt­pię, żeby w UK było dużo półek bez jakie­go­kol­wiek thril­lera Ali­sta­ria Mac­Le­ana, więc moż­li­wość współ­pracy z Har­per­Col­lins w celu adap­ta­cji czę­ści z nich jest nie­sa­mo­wi­cie eks­cy­tu­jąca. A jeżeli do tego miksu doda­cie tak uta­len­to­wa­nego pisa­rza jak Tony Mar­chant, otrzy­mamy piękny, zło­żony emo­cjo­nal­nie efekt przy­pra­wia­jący o obgry­za­nie paznokci” – mówi Bowen. „Cie­szymy się z moż­li­wo­ści współ­pracy z Dan­cing Ledge przy powo­ły­wa­niu do życia fan­ta­stycz­nych opo­wie­ści Ali­sta­ira Mac­Le­ana oraz na udział nowej widowni.

Har­per­Col­lins to wydaw­nic­two o boga­tej i róż­no­rod­nej histo­rii, a Mac­lean jest jed­nym z naszych naj­bar­dziej cenio­nych auto­rów. Jeste­śmy zobo­wią­zani zapew­nić Was, że nasza marka nadal się będzie roz­ra­stać i wciąż poszu­ku­jemy nowych spo­so­bów na opo­wie­dze­nie kla­sycz­nych histo­rii” – dodaje Katie Ful­ford, dyrek­tor pro­jek­tów spe­cjal­nych z Har­per­Col­lins Publi­shers.

alistair-maclean

Może też zainteresują cię te tematy