Aktualności

Stephen King debiutuje w literaturze dziecięcej

Czy­tel­nicy “Mrocz­nej wieży” mogą pamię­tać opo­wieść o Char­liem Choo-Choo – boha­te­rze ksią­żeczki czy­ta­nej przez Jake’a Cham­bersa. Char­lie to gada­jący paro­wóz, który zostałby zapo­mniany wraz z roz­wo­jem tech­no­lo­gicz­nym, ale jego maszy­ni­sta posta­no­wił udo­wod­nić, że Choo-Choo jest o wiele bar­dziej nie­za­wodny od jego następ­ców.

Wątek ksią­żeczki kupio­nej przez Jake’a z powodu sil­nego prze­czu­cia naj­praw­do­po­dob­niej zosta­nie poru­szony w fil­mie “Mroczna wieża” (któ­rego pre­miery możemy spo­dzie­wać się w lutym 2017) i zapewne wła­śnie dla­tego King posta­no­wił prze­nieść fik­cyjną opo­wieść do praw­dzi­wego świata. W “ory­gi­nale” autorką opo­wie­ści z 1942 roku była Beryl Evans – i wła­śnie pod takim pseu­do­ni­mem uka­zała się ksią­żeczka. W rolę pisarki na San Diego Comic-Conie wcie­liła się aktorka Alli­son Davies. Inte­re­su­jąca jest też notka widoczna z tyłu okładki – pod­pi­sana nazwi­skiem Ste­phena Kinga głosi “Gdy­bym kie­dy­kol­wiek napi­sał ksią­żeczkę dla dzieci, to byłaby wła­śnie taka”. Całość zilu­stro­wał Ned Dame­ron.

Pre­miera “Char­lie Choo-Choo” będzie miała miej­sce 22 listo­pada. Brak póki co infor­ma­cji o pol­skim wyda­niu.

charlie-choo-choo-1

charlie-choo-choo-2

charlie-choo-choo-3

charlie-choo-choo-4

charlie-choo-choo-5

charlie-choo-choo-6

charlie-choo-choo-7

żró­dło EW

Może też zainteresują cię te tematy