Ekranizacje

Będzie ekranizacja Thorgala!

Trudno zna­leźć w Pol­sce kogoś, kto nie sły­szał o “Thor­galu”. Choć komiks ten uka­zuje się we Fran­cji, to za rysunki odpo­wiada Polak, Grze­gorz Rosiń­ski, któ­rego kre­ska jest roz­po­zna­walna na całym świe­cie. Seria to histo­ria Thor­gala Aegirs­sona, który jako nie­mowlę został zna­le­ziony przez Wikin­gów, któ­rzy następ­nie wycho­wali go wśród sie­bie. Tak naprawdę boha­ter jest jed­nak “gwiezd­nym dziec­kiem”. Jego imię pocho­dzi od wikiń­skich bogów, Thora i Aegira, czyli bóstwa pio­ru­nów i wód, przy­po­mi­na­jąc oko­licz­no­ści odna­le­zie­nia chłopca na brzegu w cza­sie sztormu.

Obec­nie “Thor­gal” ma szance jesz­cze zyskać na popu­lar­no­ści – powstaje bowiem aktor­ska adap­ta­cja serii. Odpo­wiada za nią Flo­rian Henc­kel von Don­ner­smarck. Póki co wia­domo jedy­nie, iż pro­duk­cja będzie fran­cu­ska, ale nie wiemy jesz­cze, czy powsta­nie film peł­no­me­tra­żowy, czy też serial. Zagadką pozo­staje też, które tomy zostaną zekra­ni­zo­wane. Przy­po­mi­namy, że za sce­na­riu­sze “Thor­gala” odpo­wia­dali kolejno Jean Van Hamme, Yves Sente oraz Xavier Dori­son.

thorgal2

thorgal3

Może też zainteresują cię te tematy