Zapowiedzi

Poznamy historię Berena i Luthien! Będzie nowa książka Tolkiena ze świata Śródziemia!

Beren and Luthien” to histo­ria, która była nie­zwy­kle bli­ska sercu J.R.R. Tol­kiena, mimo iż nigdy nie zde­cy­do­wał się na jej publi­ka­cję. W boha­te­rach: śmier­te­niku Bere­nie i nie­śmier­tel­nej elfic­kiej pięk­no­ści Luthien widział sie­bie i swoją żonę Edith. Imiona te wyryto póź­niej na ich nagrobku. Na dro­dze miło­ści boha­te­rów opo­wie­ści sta­nął ojciec Luthien, wielki lord, który posta­wił przed Bere­nem nie­moż­liwe do wyko­na­nia zada­nie, z któ­rym ten musiał się zmie­rzyć, by zasłu­żyć na rękę dziew­czyny. Fabuła sku­pia się na tym, jak zako­chani mie­rzą się z wyzwa­niem, pró­bu­jąc okraść złego Mel­kora zwa­nego Mor­go­them.

Histo­ria powstała w 1917 roku, gdy Tol­kien wró­cił z bitwy pod Sommą. Póź­niej stała się ona kamie­niem węgiel­nym pod “Sil­ma­ril­lion”. Póź­niej wyja­śniał jej genezę w liście do syna. Chri­sto­pher Tol­kien pod­jął się redak­cji opo­wie­ści, która ukaże się wzbo­ga­cona ilu­stra­cjami Alana Lee, autora gra­ficz­nych wyobra­żeń Śród­zie­mia. Młod­szy Tol­kien oznaj­mił, że ser­cem histo­rii jest cień, który padł na miłość Berena i Luthien.

Przy­to­czę jesz­cze list, który J.R.R. skie­ro­wał to syna:

Nigdy nie nazwa­łem Edith imie­niem Luthien – ale to ona była źró­dłem tej histo­rii, która po pew­nym cza­sie stała się głów­nym pla­nem „Sil­ma­ril­lionu”. Po raz pierw­szy pomy­śla­łem o niej na małej, leśnej pola­nie poro­śnię­tej cykutą w Roos w York­shire (gdzie byłem przez krótki czas, a poste­run­kiem dowo­dził Hum­ber Gar­ri­son w 1917 roku). W tych dniach jej włosy było kru­czo­czarne, oczy jaśniej­sze niż kie­dy­kol­wiek widzie­li­ście, pięk­nie śpie­wała i tań­czyła”.

beren

Może też zainteresują cię te tematy