Ciekawostki

Takiego Harry‘ego Pottera nie znacie!

Foto­graf­ka Sarah Hester jest wiel­ką fan­ką Harry’ego Pot­te­ra. We współ­pra­cy z Zacha­rym Howel­lem – tak­że foto­gra­fem, ale przede wszyst­kim mode­lem, stwo­rzy­ła sesję zdję­cio­wą, na widok któ­rej fan­kom Harry’ego Pot­te­ra (a może i nie­któ­rym fanom) ser­ce zabi­je szyb­ciej.

Choć zdję­ciom dale­ko do por­no­gra­fii i żad­ne new­ral­gicz­ne rejo­ny nie zosta­ją odsło­nię­te, wszyst­kie mniej lub bar­dziej ema­nu­ją ero­ty­ką. Sarah Hester przy­zna­ła, że gdy nie mogła przy­po­mnieć sobie imie­nia foto­gra­fa, zaczę­ła zwra­cać się do nie­go per “Har­ry”. Sami oceń­cie, czy rze­czy­wi­ście tak dobrze wczuł się w rolę naj­słyn­niej­sze­go cza­ro­dzie­ja świa­ta.

potter1

potter3

potter11

potter10

potter9

potter8

potter7

potter6

potter5

potter4

potter2

źró­dło Sarah Hester Pho­to­gra­phy | Zacha­ry Howell

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy

 • O cho­le­ra… Szczę­ka mi opa­dła do saaaaamej zie­mi. Jestem cie­ka­wa, czy twór­cy tej sesji pla­nu­ją inne z inny­mi “posta­cia­mi” HP. 😉

  • Nie­sta­ty­stycz­ny

   Faj­nie by było 😀

   • Nooooo, przez te zdje­cia mam ocho­te na wie­cej takich kli­ma­tycz­nych fotek ;D

    • Adam

     Taki­mi z Her­mio­ną jestem pewien że wie­lu face­tów by nie pogar­dzi­ło hy hy hy…

 • Mamapediatra.blog.pl

  Super!

 • 4y

  tyl­ko po co ta ręka w gaciach… 🙂

 • Iza­la

  Na ostat­nim zdję­ciu ewi­dent­nie rzu­ca Ogul­cio Pachen­cio xD

 • Muczek

  Cze­kam na Her­mio­nę :O

 • Pata

  Szko­da tyl­ko, że w sesji nie brał udzia­łu Daniel (aktor gra­ją­cy Har­re­go)