Ekranizacje

Serialowa Wojna światów w MTV

Wojna świa­tów” autor­stwa H.G. Wel­lsa z 1898 roku to pozy­cja już kul­towa. 30 lat po pre­mie­rze powie­ści powstało radiowe słu­cho­wi­sko, które wywo­łało zbio­rową panikę w USA – ludzie byli pewni, że sły­szą o praw­dzi­wym ataku Mar­sjan, a nie, że zetknęli się z pre­mierą przy­go­to­waną przez Orsona Wel­lsa. W 1953 oraz w 2005 roku książkę zekra­ni­zo­wali odpo­wied­nio Byron Haskin (Oscar za efekty spe­cjalne) oraz Ste­phen Spiel­berg.

Teraz możemy docze­kać się kolej­nej adap­ta­cji. MTV posta­no­wiło zaku­pić serial “Wojna świa­tów”, za któ­rego reali­za­cję odpo­wia­dać ma Jeff Davis. Sce­na­riusz przy­go­tują Andrew Cochran, Josh Barry oraz Jeff Kwa­ti­netz.

Po raz kolejny zoba­czymy atak Mar­sjan na Zie­mię zakoń­czony udzia­łem ziem­skich bak­te­rii.

Może też zainteresują cię te tematy