Ekranizacje

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore – fantastyczna krótkometrażówka dla każdego Niestatystycznego

Pre­zen­tu­jemy zdo­bywcę Oscara 2012, w kate­go­rii krót­ko­me­tra­żo­wych ani­ma­cji, The Fan­ta­stic Fly­ing Books of Mr. Mor­ris Les­smore.

Trwa­jący około 15 minut film to urze­ka­jąca, pełna humoru i cie­sząca oko opo­wieść o magii ksią­żek. Twórcy filmu przy­znają, że pod­czas pracy inspi­ro­wał ich hura­gan Katrina, postać Bustera Keatona – ame­ry­kań­skiego aktora kina nie­mego, na któ­rym wzo­ro­wany jest boha­ter filmu, Cza­ro­dziej z Oz oraz sze­roko pojęta miłość do ksią­żek. Nie­trudno dostrzec także inspi­ra­cje zaczerp­nięte z kina nie­mego oraz tech­ni­ko­lo­ro­wych musi­cali, z któ­rych sły­nęło nie­gdyś stu­dio MGM.

 

iPad App 推薦:The Fan­ta­stic Fly­ing Books of Mr. Mor­ris Les­smore (2011) from dama­works on Vimeo.

Może też zainteresują cię te tematy