Ciekawostki

Ta książka zaspokoi Twoje pragnienie

Mimo tego iż żyjemy w XXI wieku, wciąż na całym świe­cie powo­dem śmierci wielu ludzi jest brak dostępu do wody pit­nej. Orga­ni­za­cja “Water is Life” posta­no­wiła opra­co­wać nie­zwy­kłą książkę – zawiera ona nie tylko infor­ma­cje ostrze­gaw­cze, ale przede wszyst­kim sama jest nie­zwy­kle sku­tecz­nym fil­trem.

Dzięki poje­dyn­czej kartce moż­liwe jest uzy­ska­nie zapasu wody na aż 30 dni, a cała książka wystar­czy na 4 lata – co równa się pię­ciu tysiącom litrów czy­stej, pit­nej wody. Spe­cjalne fil­try spra­wiają, że tok­syny, bak­te­rie i szko­dliwe sub­stan­cje eli­mi­no­wane są aż w 99,99% – co jest porów­ny­walne z jako­ścią wody w ame­ry­kań­skich kra­nach, co ozna­cza, że cał­ko­wi­cie zdatne do picia.

Dodat­kowo na każ­dej stro­nie książki (a więc na każ­dym fil­trze) znaj­duje się instruk­cja korzy­sta­nia z niego w kilku języ­kach. Jest więc to publi­ka­cja, która może oca­lić życie set­kom tysięcy ludzi!

the-drinkable-book2

the-drinkable-book1

Może też zainteresują cię te tematy