Aktualności

Magia powraca. Nocna premiera książki Harry Potter i przeklęte dziecko

W nocy z 21 na 22 paź­dzier­nika 2016 po raz kolejny tysiące pol­skich fanów Harry’ego odwie­dzą księ­gar­nie, by o pół­nocy kupić długo wycze­ki­waną książkę: sce­na­riusz sztuki „Harry Pot­ter i prze­klęte dziecko”. Nowa opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling, Jacka Thorne’a i Johna Tiffany’ego to ósma histo­ria w serii i pierw­szy auto­ry­zo­wany spek­takl teatralny ze świata Harry’ego Pot­tera.

Od wyda­nia siód­mego tomu przy­gód nasto­let­niego cza­ro­dzieja minęło już osiem lat, pod­czas któ­rych popu­lar­ność serii wcale nie osła­bła, prze­ciw­nie – ocze­ki­wa­nie na ósmą histo­rię odbywa się w rów­nie gorą­cej atmos­fe­rze, co w poprzed­nich latach. Księ­gar­nie, biblio­teki oraz inne miej­sca zapra­szają na zabawę wypeł­nioną rado­snym ocze­ki­wa­niem w piąt­kowy wie­czór 21 paź­dzier­nika. W pro­gra­mie gry, zabawy i kon­kursy zwią­zane ze świa­tem cza­ro­dzie­jów. Nie zapo­mnij­cie swo­ich szat wyj­ścio­wych, róż­dżek i kape­lu­szy!

We wszyst­kich księ­gar­niach bio­rą­cych udział w zaba­wie dokład­nie o pół­nocy roz­pocz­nie się sprze­daż pol­skiego wyda­nia książki „Harry Pot­ter i prze­klęte dziecko”. Ci, któ­rzy kupią ją tej nocy w księ­gar­niach part­ner­skich wydawcy, mogą liczyć na spe­cjalny pre­zent: oko­licz­no­ściową torbę papie­rową i duży pla­kat (do wyczer­pa­nia zapa­sów). Adresy księ­garni part­ner­skich znaj­dzie­cie poni­żej: WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | WOJ. LUBELSKIE | WOJ. LUBUSKIE | WOJ. ŁÓDZKIE | WOJ. MAŁOPOLSKIE | WOJ. MAZOWIECKIE | WOJ. OPOLSKIE | WOJ. PODKARPACKIE | WOJ. PODLASKIE | WOJ. POMORSKIE | WOJ. ŚLĄSKIE | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | WOJ. WIELKOPOLSKIE | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE


Brzeg Dolny, księ­gar­nia Sta­ni­sława Skrzyń­ska, ul. Zwy­cię­stwa 11
Dzier­żo­niów, księ­gar­nia Muza, ul. Pił­sud­skiego 9
Kamienna Góra, księ­gar­nia Atena, Pl. Wol­no­ści 28
Lubań, Miej­ska i Powia­towa Biblio­teka Publiczna im. Marii Konop­nic­kiej w Luba­niu, Rynek – Ratusz
Lwó­wek Ślą­ski, księ­gar­nia Strofa, Plac Wol­no­ści 34
Ostro­szo­wice, Biblio­teka Publiczna Gminy Dzier­żo­nów, ul. Bie­law­ska 58
Szklar­ska Poręba, księ­gar­nia Lite­racka, ul. Jed­no­ści Naro­do­wej 26
Wro­cław, Empik Renoma (impreza główna w woje­wódz­twie)
Wro­cław, księ­gar­nia Beta Sky Tower, ul. Powstań­ców Ślą­skich 95
Wro­cław, księ­gar­nia Booksz­pan, ul. Oław­ska 24
Ząb­ko­wice Ślą­skie, księ­gar­nia Danuta Ewer­tow­ska, ul. Rynek 7
Zgo­rze­lec, księ­gar­nia Ver­bum, ul. Pił­sud­skiego 8

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE


Byd­goszcz, księ­gar­nia Ówcze­sna, ul. Długa 22
Gru­dziądz, księ­gar­nia Ef Ef, ul. Mic­kie­wi­cza 24c
Osiel­sko, księ­gar­nia 63, ul. Szosa Gdań­ska 49
Rypin, księ­gar­nia “NIKO”, ul. Rynek 1
Solec Kujaw­ski, księ­gar­nia Arisa, ul. Ugory 2C
Wło­cła­wek, księ­gar­nia Gdań­scy, ul. Pro­mienna 1 B

WOJ. LUBELSKIE


Bił­go­raj, księ­gar­nia Book­Book, Plac Wol­no­ści 4
Chełm, FAN KULTURY Mał­go­rzata Cheł­miń­ska, ul. Lwow­ska 1
Kra­śnik, księ­gar­nia Ava­lon, ul. Kościuszki 2
Kra­śnik, księ­gar­nia Ava­lon, al. Nie­pod­le­gło­ści 31
Lublin, księ­gar­nia Ava­lon, ul. Ber­na­dyń­ska 8
Lublin, Empik Plaza, ul. Lipowa 13 (tylko nocna sprze­daż)
Opole Lubel­skie, PHU Tomar Plus Opole, ul. Józefa Pił­sud­skiego 17
Puławy, księ­gar­nia Book Book, ul. Cen­tralna 9

WOJ. LUBUSKIE


Sule­chów, księ­gar­nia Kozło­ski Roman, ul. Armii Kra­jo­wej 69
Świe­bo­dzin, księ­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. 1 Maja 4
Zie­lona Góra, księ­gar­nia w Biblio­tece Nor­wida, Al. Woj­ska Pol­skiego 9
Żary, księ­gar­nia ABC Jolanta Pihu­lak, ul.Bolesława Chro­brego 10

WOJ. ŁÓDZKIE


Łódź, Empik Manu­fak­tura (impreza główna w woje­wódz­twie)
Łódź, REMA Księ­gar­nia Medyczna, ul. Piotr­kow­ska 102 A
Ozor­ków, księ­gar­nia SŁOWOSFERA, ul. Sta­rzyń­skiego 26/28
Pod­dę­bice, księ­gar­nia WERSET, Pl. Kościuszki 5
Sie­radz, księ­gar­nia Edu­ka­cyjna SIRONA, ul. Pol­skiej Orga­ni­za­cji Woj­sko­wej 27
Skier­nie­wice, księ­gar­nia Eureka, ul. Nor­wida 6
Skier­nie­wice, księ­gar­nia Eureka Tomasz Mizer­ski, ul. Rynek 27
Toma­szów Mazo­wiecki, Czy­tay Caffe, plac Tade­usza Kościuszki 26
Toma­szów Mazo­wiecki, księ­gar­nia – Kupno – Sprze­daż – Ksią­żek, ul. Sto­lar­ska 22
Toma­szów Mazo­wiecki, księ­gar­nia “TANIA KSIĄŻKA” , ul. Plac Kościuszki 22
Zelów, księ­gar­nia Aldyn, Pl. Dąbrow­skiego 10
Zgierz, księ­gar­nia “Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA”, ul. Gał­czyń­skiego 30A

WOJ. MAŁOPOLSKIE


Boch­nia, księ­gar­nia Book­Book, ul. Rynek 16
Brze­sko, księ­gar­nia Book­Book, ul. Gło­wac­kiego 16
Gor­lice, księ­gar­nia Mieszko, ul. Legio­nów 16
Kęty, księ­gar­nia U Bartka, ul. Jana III Sobie­skiego 19 (Gale­ria Sobie­skiego)
Kra­ków, Empik Bonarka (impreza główna w woje­wódz­twie)
Kra­ków, Gim­na­zjum nr 39 w Zespole Szkolno-Przed­szkol­nym nr 5, os. Oświe­ce­nia 30
Kra­ków, księ­gar­nia Bona, ul. Kano­ni­cza 11
Kra­ków, księ­gar­nia Czy­ta­nie, ul. Kró­lew­ska
Kra­ków, księ­gar­nia Czy­ta­nie, os. Cen­trum
Kra­ków, księ­gar­nia Matras, Rynek Główny 23
Kra­ków, księ­gar­nia Muza, ul. Kró­lew­ska 47
Kry­nica Zdrój, księ­gar­nia Drze­wiec, ul. Pił­sud­skiego 2
Mszana Dolna, księ­gar­nia Hob­bit, ul. Kol­bego 6A
Myśle­nice, księ­gar­nia Pod Arka­dami, Gale­ria Myśle­nicka, ul. Sło­neczna 2 E
Nowy Sącz, księ­gar­nia Alfa­bet, ul. Jagiel­loń­ska 5
Olkusz, księ­gar­nia LIBRABOOKS, ul. Kościuszki 14
Tar­nów, księ­gar­nia Book­Book, ul. Wałowa 18
Stary Sącz, księ­gar­nia Janko, ul. Rynek 12
Sucha Beskidzka, księ­gar­nia u Bartka, ul. Mic­kie­wi­cza 141

WOJ. MAZOWIECKIE


Gró­jec, księ­gar­nia Krzysz­tof Licho­sik, ul. Pił­sud­skiego 6
Ostro­łęka, księ­gar­nia Jan­tar, ul. Gor­ba­towa 28 (Gale­ria BURSZTYNOWA)
Ostro­łęka, Księ­gar­nia Oświata, ul.Goworowska 1
Otwock, księ­gar­nia Baja Book, ul. Andriol­lego 16 paw. 14
Legio­nowo, Empik Pił­sud­skiego, ul. Pił­sud­skiego 33 (tylko nocna sprze­daż)
Legio­nowo, księ­gar­nia U Leszka, ul.Batorego 10
Socha­czew, księ­gar­nia J.O.G.I Dorota Walicka, ul. Rey­monta 10
War­szawa, Empik Arka­dia (impreza główna – ogól­no­pol­ska)
War­szawa, Empik Złote Tarasy, ul. Złota 59 (tylko nocna sprze­daż)
War­szawa, księ­gar­nia Autor­ska, ul. Złota 59
War­szawa, księ­gar­nia Badet Ursy­nów, al.KEN 83 lok.15
War­szawa, księ­gar­nia Badet Wila­nów, ul.Lentza 35a
War­szawa, księ­gar­nia Baga­tela na Pię­terku, ul.Bagatela 14
War­szawa, księ­gar­nia im. K.K. Baczyń­skiego, ul.Żeromskiego 81
War­szawa, księ­gar­nia Book­Book, ul. Piękna 31/37
War­szawa, księ­gar­nia Matras, ul. Nowy Świat 41
War­szawa, Księ­gar­nia Moda na Czy­ta­nie, ul. Bracka 25
War­szawa, księ­gar­nia Orbita, ul. Zamie­niecka 80
War­szawa, księ­gar­nia Papie­rowy Świat, ul. Wąwo­zowa 36
War­szawa, księ­gar­nia Sten­tor, ul. Przy Bażan­tarni 11
War­szawa, księ­gar­nia War­sza­wianka, ul. Sena­tor­ska 40
War­szawa, ksie­gar­nia Wila­buki, al. Rze­czy­po­spo­li­tej 12
Ząbki, ORLA, ul. Orla 6 lok. 70

WOJ. OPOLSKIE


Brzeg, księ­gar­nia SOWA, ul. Rynek 6
Głu­cho­łazy, księ­gar­nia Zyg­munt Ryba, ul. Rynek 25
Klucz­bork, księ­gar­nia Mine­rva, ul. Rynek 3
Klucz­bork, księ­gar­nia “Nova”, ul. Rynek 17
Krap­ko­wice, księ­gar­nia Makama, ul. Opol­ska 1
Ole­sno, Firma Han­dlowa “NOVA” Kata­rzyna Kubacka, ul. Rynek 15

WOJ. PODKARPACKIE


Jasło, księ­gar­nia U Jac­kaPl. Żwirki i Wigury 8
Kro­sno, księ­gar­nia NOVA, ul. Woj­ska Pol­skiego 41
Lesko, księ­gar­nia Bosz, ul. Par­kowa 5
Łań­cut, księ­gar­nia NOVA, ul. Kró­lo­wej Elż­biety 5
Mie­lec, księ­gar­nia “Piątka”, ul. Nie­pod­le­gło­ści 11
Prze­myśl, księ­gar­nia Bosz, ul. Tade­usz Kościuszki 7
Prze­myśl, księ­gar­nia PH LIBERA Beata Bona­rek Sp. J., ul. Rynek 26
Rze­szów, Empik Gale­ria Rze­szów (impreza główna w woje­wódz­twie)
Rze­szów, księ­gar­nia Bosz, al. Kopi­sto 1/155 (Mil­le­nium Hall)
Rze­szów, księ­gar­nia NOVA, ul. Kościuszki 4
Sanok, księ­gar­nia Autor­ska, ul. Jagiel­loń­ska 30
Sta­lowa Wola, księ­gar­nia Stań­czyk, ul. Oku­lic­kiego 35
Ustrzyki Dolne, księ­gar­nia Bosz, ul. 29 listo­pada 6
Zagórz, księ­gar­nia Bosz, ul. Mar­szałka Józefa Pił­sud­skiego 14

WOJ. PODLASKIE


Augu­stów, Akme Księ­gar­nie, ul. 3 Maja 4
Augu­stów, Akme Księ­gar­nie, ul. Koper­nika 2
Augu­stów, księ­gar­nia Book­Book, ul. Woj­ska Pol­skiego 53
Bia­ły­stok, księ­gar­nia Book­Book, ul. Liniar­skiego 5
Bia­ły­stok, księ­gar­nia Book­Book, ul. Lipowa 43
Dąbrowa Bia­ło­stocka, Przed­się­bior­stwo DOM KSIĄŻKI sp. z o.o., księ­gar­nia nr 36, ul. 3 maja 14
Gra­jewo, ALFA GRAJEWO, ul.Wojska Pol­skiego 32
Gra­jewo, księ­gar­nia Book­Book, os. Cen­trum 26/2
Haj­nówka, księ­gar­nia Book­Book, ul. 3 Maja 37
Kny­szyn, księ­gar­nia Book­Book, ul. Gro­dzień­ska 1
Łapy, Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cyjne “Łap­ska Dwójka” przy Szkole Pod­sta­wo­wej nr 2 w Łapach, ul. Piękna 17
Łomża, księ­gar­nia Book­Book, ul. Dworna 18
Mońki, księ­gar­nia Book­Book, ul. Konop­nic­kiej 16
Sie­ma­ty­cze, księ­gar­nia Pod Kasz­ta­nem, ul. Pała­cowa 14
Sokółka, księ­gar­nia Book­Book, ul. 1 Maja 1
Suwałki, księ­gar­nia Book, Plac Pił­sud­skiego 1
Wyso­kie Mazo­wiec­kie, księ­gar­nia Book­Book, Plac Pił­sud­skiego 24

WOJ. POMORSKIE


Gdańsk, Empik Gale­ria Bał­tycka (impreza główna w woje­wódz­twie)
Gdańsk, księ­gar­nia Fir­min, Targ Węglowy 1
Gdańsk-Przy­mo­rze, księ­gar­nia Book­Book, ul. Opol­ska 3/6
Gdańsk-Wrzeszcz, księ­gar­nia Book­Book, ul. Leona Miszew­skiego 16
Gdy­nia, księ­gar­nia Book­Book, ul. Sta­ro­wiej­ska 35
Koście­rzyna, księ­gar­nia Book­Book, ul. Rynek 11
Reda, księ­gar­nia Yogi, al. Jana Pawła II 6B
Słupsk, księ­gar­nia Ratu­szowa, ul. Fil­mowa 5
Sopot, księ­gar­nia Ambe­lu­cja, ul. 3 Maja 9/2
Wej­he­rowo, księ­gar­nia Feniks, ul. Pucka 16/8

WOJ. ŚLĄSKIE


Biel­sko-Biała, Empik Sfera, ul. Mostowa 2 (tylko nocna sprze­daż)
Biel­sko-Biała, księ­gar­nia Klim­czok, ul. Cyniar­ska 11
Cie­szyn, księ­gar­nia Book Book, ul. Głę­boka 6
Czę­sto­chowa, Empik III Aleja, al. NMP 63/65 (tylko nocna sprze­daż)
Cze­cho­wice, księ­gar­nia na Lesi­sku, ul. Kole­jowa 7
Gli­wice, Empik Rynek, Rynek 4–5 (tylko nocna sprze­daż)
Gli­wice, księ­gar­nia MERCURIUS GLIWICE Sp. z o.o., ul. Pry­masa S.Wyszyńskiego 14b
Jastrzę­bie Zdrój, KSIĘGARNIA AUTORSKA, ul. War­szaw­ska 2
Jastrzę­bie Zdrój, księ­gar­nia Book­Book, ul. Kato­wicka 24 paw. 623
Jastrzę­bie Zdrój, księ­gar­nia Sowa, ul. Mazo­wiecka 2
Kato­wice, Empik Sile­sia (impreza główna w woje­wódz­twie)
Kato­wice, księ­gar­nia Booksz­pan, ul. 3 Maja 22
Knu­rów, księ­gar­nia Mer­kury s.c., ul. Łokietka 3
Lubli­niec, księ­ga­renka Agnieszka Ster­nik-Woź­niak, ul. Mic­kie­wi­cza 7
Poraj, księ­gar­nia Edu­ka­cyjna, ul. Mic­kie­wi­cza 38
Raci­bórz, Empik Rynek, Rynek 5 (tylko nocna sprze­daż)
Raci­bórz, księ­gar­nia Sowa, ul. Długa 29
Ryb­nik, Empik Focus Mall, ul. Chro­brego 1 (tylko nocna sprze­daż)
Ryb­nik, księ­gar­nia Sowa, ul. Sobie­skiego 24
Zawier­cie, księ­gar­nia Edu­ka­cyjna, ul. Sądowa 10
Żory, księ­gar­nia Sowa, ul. Klimka 3

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE


Busko Zdrój, księ­gar­nia Helios, ul. Pl. Zwy­cię­stwa 25
Kielce, Empik Echo, ul. Świę­to­krzy­ska 20 (tylko nocna sprze­daż)
Kielce, księ­gar­nia Pod Zega­rem, ul. War­szaw­ska 6/1
Kielce, księ­gar­nia Świa­to­wid, ul. Sta­ro­do­ma­szow­ska 30 lok. 46
Kielce, księ­gar­nia Wie­dza, ul. Pade­rew­skiego 46
Kielce, księ­gar­nia Wie­dza, ul. Sien­kie­wi­cza 72
Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, księ­gar­nia “ODEON”, ul. Polna 27

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE


Bara­nowo, Biblio­teka Publiczno-Szkolna M i G, ul. Bara­nowo 29
Bar­to­szyce, księ­gar­nia Wena, Pl. Kon­sty­tu­cji 3 Maja 8
Dział­dowo, księ­gar­nia Abc, ul. Mic­kie­wi­cza 27
Elbląg, księ­gar­nia Book­Book, ul. Grun­waldzka 29
Elbląg, księ­gar­nia Quo Vadis, ul. 1 Maja 35
Ełk, Empik Brama Mazur, Plac Miej­ski 1 (tylko nocna sprze­daż)
Ełk, księ­gar­nia Book­Book, ul. Woj­ska Pol­skiego 46
Kętrzyn, księ­gar­nia Verso, ul. Sikor­skiego 20/1A
Lidz­bark War­miń­ski, księ­gar­nia Papi­rus, Pl. Wol­no­ści 3
Morąg, księ­gar­nia Wie­dza, ul. 3 Maja 4
Mrą­gowo, księ­gar­nia Współ­cze­sna, ul. Ratu­szowa 4
Olsz­tyn, Cen­trum Książki, Pl. Jana Pawła II 2/3
Olsz­tyn, księ­gar­nia Lite­racka, Pl. Kon­sty­tu­cji 3 Maja 3
Ostróda, księ­gar­nia Lexica, ul. Zam­kowa 2
Pisz, księ­gar­nia Book­Book, ul. Kościuszki 3
Szczytno, księ­gar­nia Fraszka, ul. Pol­ska 1

WOJ. WIELKOPOLSKIE


Gostyń, księ­gar­nia Szym­ko­wiak Group, ul. Kole­jowa 32
Gro­dzisk Wlkp., księ­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. Sze­roka 9
Jaro­cin, Biblio­teka Główna w Pałacu Rado­liń­skich w Jaro­ci­nie, ul. Park 3
Koło, księ­gar­nia “FENIKS”, ul. Wło­cław­ska 1
Nowy Tomyśl, księ­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. Asnyka 2
Ostrze­szów, księ­gar­nia “Pegaz”, ul. Zam­kowa 1
Piła, Dom Księ­gar­ski MJL, ul. 14 Lutego 2
Poznań, Empik Rataj­czaka (impreza główna w woje­wódz­twie)
Poznań, księ­gar­nia Odnowa, ul. Szkolna 5
Poznań, Schro­ni­sko dla zwie­rząt, Bukow­ska 266
Rako­nie­wice, księ­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. Powstań­ców Wlkp. 36
Swa­rzędz, księ­gar­nia Pino­kio, ul. Gru­dziń­skiego
Swa­rzędz, sklep papier­ni­czy KROPKA, os. Miel­żyń­skiego 88/1
Sza­mo­tuły, księ­gar­nia Sza­mo­tul­ska, ul. Rynek 41
Wągro­wiec, księ­gar­nia LOCUM, ul. Rynek 23
Wągro­wiec, księ­gar­nia Muszyń­scy, al. Jana Pawła II 18
Wolsz­tyn, księ­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. 5 Stycz­nia 68
Wolsz­tyn, ksie­gar­nia Leszek Maru­szew­ski, ul. 5 stycz­nia 68
Wrze­śnia, księ­gar­nia Wrze­siń­ska, ul. Mic­kie­wi­cza 7

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE


Choszczno, księ­gar­nia Pegaz Choszczno, ul. Wol­no­ści 17
Cza­pli­nek, Firma han­dlowa “ABAS” Maria Jano­wicz, ul.Sikorskiego 41
Koło­brzeg, księ­gar­nia Domowa, ul. Gieł­dowa 7D/10
Nowo­gard, księ­gar­nia “MAŁGORZATA”, ul. 700-Lecia 27 A
Szcze­cin, Empik Kaskada (impreza główna w woje­wódz­twie)
Szcze­cin, klu­bok­się­gar­nia Kul­turka, ul. Modra 118
Szcze­cin, klu­bok­się­gar­nia FIKA, ul. Wały Chro­brego 3
Szcze­cin, ksie­gar­nia Zam­kowa, ul. Hołdu Pru­skiego 8
Zło­cie­niec, księ­gar­nia Book­Bo­ok­Mar­szałka Józefa Pił­sud­skiego 3

Może też zainteresują cię te tematy