Ciekawostki

Książka, która zadaje ból!

Dzięki tej książce poczu­jesz ból głów­nego boha­tera. Fizycz­nie! Brzmi to jak histo­ria wyjęta z kar­tek powie­ści science-fic­tion, ale jed­nak to prawda. Naukowcy z ame­ry­kań­skiej uczelni MIT wyna­leźli książkę, dzięki któ­rej czy­tel­nik na wła­snej skó­rze będzie odczu­wał emo­cje towa­rzy­szące głów­nemu boha­te­rowi. O nie­ty­po­wym pro­duk­cie napi­sał angiel­ski „Guar­dian”.

Wymy­ślona przez naukow­ców książka śle­dzi strony, które aktu­al­nie są czy­tane i zgod­nie z nastro­jem opo­wie­ści dopa­so­wuje poziom świa­tła oraz wibra­cji gene­ro­wa­nych przez urzą­dze­nia umiesz­czone w tomie. To oczy­wi­ście nie wszystko, z książką połą­czona jest kami­zelka, która zawiera symu­la­tor rytmu serca oraz dresz­czy. Dzięki temu dokład­nie wczu­jemy się nie tylko w emo­cje, ale i fizyczne poło­że­nie głów­nego boha­tera. Pro­to­typ został dopa­so­wany do książki sci-fi “The Girl Who Was Plug­ged In” Jamesa Tip­tree Jra.

Fil­mik poka­zu­jący jego dzia­ła­nie może­cie zoba­czyć tutaj:

SENSORY FICTION from Felix Heibeck on Vimeo.

sensorbook2

Wyobra­ża­cie sobie czy­ta­nie Gry o tron w takiej wer­sji? 😉

Może też zainteresują cię te tematy