Aktualności

Bookstagram, czyli książki na Insagramie #1

Już pięć­set milio­nów użyt­kow­ni­ków regu­lar­nie korzy­sta z apli­ka­cji Insta­gram na całym świe­cie. Korzy­sta, a więc foto­gra­fuje, obra­bia, przy­cina, dodaje fil­try i opisy, taguje zna­jo­mych oraz ozna­cza hash­ta­gami. W tym gro­nie nie bra­kuje miło­śni­ków ksią­żek oraz ofi­cjal­nych pro­fili pisa­rzy i wydaw­ców.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy pięć pro­fili, które wydały mi się szcze­gól­nie inte­re­su­jące. Jako że wybór jest cał­ko­wi­cie subiek­tywny, zachę­cam Was do dzie­le­nia się w komen­ta­rzach Waszymi typami. Nie­ba­wem przy­go­tuję kolejne zesta­wie­nie miejsc na Insta­gra­mie, które warto odwie­dzić 🙂

1. eviebookish


Blog na wskroś zagra­niczny, ale pro­wa­dzony przez Polkę. Warto śle­dzić w poszu­ki­wa­niu nie tylko czy­tel­ni­czych inspi­ra­cji. Zachwy­ca­jące zdję­cia!

2. wydawnictwosqn


Jeżeli inte­re­suje Was jak wygląda praca w wydaw­nic­twie, warto śle­dzić ten pro­fil. Ekipa wrzuca nie tylko zdję­cia ksią­żek, spo­tkań autor­skich czy naj­now­szych pre­mier, ale dużo smacz­ków z życia codzien­nego 🙂

3. jasperfforde


Jasper Fforde jest popu­lar­nym bry­tyj­skim powie­ścio­pi­sa­rzem, zna­nym rów­nież w Pol­sce (który nota bene ma pol­skie korze­nie!). Jego drugą pasją musi być foto­gra­fia, spójrz­cie tylko na te zdję­cie. WOW!

4. swiatksiazki

Wydaw­nic­two Świat Książki i dużo zdjęć ksią­żek na insta­gra­mie! Piękne wizu­al­nie, z cie­ka­wymi tłami, cza­sami zabaw­nie, cza­sami poważ­nie. Oczy­wi­ście są tez pisa­rze, zdję­cia ze spo­tkań i nagrań wywia­dów.


5. niestatystyczny


Last but not least. Pro­fil niżej pod­pi­sa­nego nie­sta­ty­stycz­nego. Już teraz zachę­cam do śle­dze­nia mojego pro­filu i wska­za­nia kie­runku, w któ­rym powi­nie­nem podą­żać 🙂 Chciał­bym aby poza pro­fi­lem na FB czy tą stroną, było to kolejne miej­sce zacze­pie­nia dla każ­dego czy­tel­nika. Co powi­nie­nem zamiesz­czać na pro­filu? Wię­cej zdjęć ksią­żek, cyta­tów?

Może też zainteresują cię te tematy