Ekranizacje

Powieść Johna Grishama jako serial?

Zakli­nacz desz­czu” to powieść Johna Gri­shama. Jej ekra­ni­za­cja z Mat­tem Damo­nem powstała 20 lat temu. Teraz do filmu kino­wego ma dołą­czyć serial, który został zamó­wiony przez sta­cję CBS. Odpo­wiada za niego Michael Seit­zman, twórca “Code Black: Stanu kry­tycz­nego”.

Poni­żej może­cie zapo­znać się z opi­sem wydaw­ni­czym książki:
Rudy Bay­lor, młody absol­went prawa ma pro­blemy ze zna­le­zie­niem pracy. Sfru­stro­wany tra­fia pod skrzy­dła Bru­isera, adwo­kata powią­za­nego ze świa­tem prze­stęp­czym. Rudy poznaje Blac­ków, bied­nych ludzi, któ­rych syn umiera na bia­łaczkę, bo firma ubez­pie­cze­niowa nie chce zapła­cić za ope­ra­cję. Rudy zdaje egza­min apli­kancki i zaczyna pro­wa­dzić sprawę Blac­ków, w któ­rej pozwana firma ubez­pie­cze­niowa jest bro­niona przez dużą i znaną kan­ce­la­rię. W grę zaczy­nają wcho­dzić naprawdę duże pie­nią­dze. Czy Bay­lo­rowi uda się zwy­cię­żyć w tej nie­rów­nej walce?

zaklinacz-deszczu

Może też zainteresują cię te tematy