Aktualności

Kubuś Puchatek świętuje urodziny!

Towa­rzy­szył nie tylko nam i naszym dzie­ciom, ale też rodzi­com, dziad­kom i pra­dziad­kom. Kto taki?

Kubuś Pucha­tek. Świę­tuje wła­śnie swoje 90. uro­dziny… co spra­wia, że jest rów­no­lat­kiem kró­lo­wej Elż­biety II, zresztą jego fanki.

Pierw­sza powieść o Kubu­siu Puchatku uka­zała się 14 paź­dzier­nika 1926 roku w Lon­dy­nie. Za “Win­nie-the-Pooh” Alexandre’a Alana Milne’a odpo­wia­dało wydaw­nic­two Metheuen 7 Co. Ltd.

Jane Rior­dan napi­sała opo­wia­da­nie “Win­nie-the-Pooh and the Royal Bir­th­day” (Kubuś Pucha­tek i kró­lew­skie uro­dziny), w któ­rym miesz­kańcy Stu­mi­lo­wego Lasu odwie­dzili Lon­dyn, by zaśpie­wać monar­chini spe­cjalną mru­czankę. Ponadto tydzień temu uka­zała się książka “The Best Bear in All the World” (Naj­lep­szy miś na całym świe­cie) – to cztery histo­rie autor­stwa czworga pisa­rzy roz­gry­wa­jące się w ciągu czte­rech pór roku.

Oka­zuje się, że do grona towa­rzy­szy Kubu­sia – obok Pro­siaczka, Tygry­ska czy Kła­po­uchego – dołą­czył Pin­wing. Jeste­ście cie­kawi, jak wyglą­dają ich zimowe zabawy?

pingwin

 

puchatek2

 

 

Może też zainteresują cię te tematy