Zapowiedzi

Edycja ilustrowana Gry o tron wkrótce w księgarniach!

Vanity Fair” przy­go­to­wało nie lada gratkę dla miło­śni­ków “Gry o tron” – zapre­zen­to­wało 10 ilu­stra­cji pocho­dzą­cych z jubi­le­uszo­wego wyda­nia, które na anglo­sa­skim rynku ukaże się dokład­nie 18 paź­dzier­nika, czyli w dwu­dzie­sto­le­cie pre­miery powie­ści.

Ran­dom House przy­go­to­wało tę pozy­cję w naj­mniej­szym szcze­góle, od twar­dej oprawy, przez nowy wstęp, po 73 sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wane ilu­stra­cje. Są wśród nich zarówno te dosko­nale znane miło­śni­kom George’a R.R. Mar­tina, w tym zaapro­bo­wany przez pisa­rza wize­ru­nek Żela­znego Tronu, jak i nowe, stwo­rzone spe­cjal­nie na potrzeby tego wyda­nia.

Prócz ilu­stra­cji “VF” opu­bli­ko­wało aneg­dotki zwią­zane z dobo­rem obraz­ków. Na szczę­ście już w listo­pa­dzie z tym obli­czem “Gry o tron” będą mogli zapo­znać się także pol­scy fani już 21 listo­pada.

ilustrowana2

got4

got3

got_2

got_1

Wię­cej znaj­dzie­cie tutaj.

Może też zainteresują cię te tematy