Aktualności

Zmarł Dario Fo, laureat nagrody Nobla

Dario Fo, lau­reat Lite­rac­kiej Nagrody Nobla z 1997 roku, wło­ski saty­ryk, dra­ma­turg, reży­ser i aktor, zmarł dziś w szpi­talu w Medio­la­nie. Męż­czy­zna miał 90 lat. Był także dzia­ła­czem spo­łecz­nym i pacy­fi­stą zna­nym z lewi­co­wych poglą­dów. Opła­cał adwo­ka­tów dla lewi­co­wych dzia­ła­czy oskar­żo­nych o dzia­łal­ność wywro­tową.

Wcze­śniej przy­najm­niej dwu­krot­nie otarł się o śmieć: w latach 60. wło­ska mafia wydała na niego wyrok po wyre­ży­se­ro­wa­niu przez Dario Fo pro­gramu uka­zu­ją­cego doko­nane przez mafię zabój­stwo. Z kolei w latach 90. prze­żył udar mózgu i na rok stra­cił zmysł wzroku.

Jego twór­czość sku­piała się na bie­żą­cej sytu­acji na świe­cie, m.in. na woj­nie w Wiet­na­mie. Nawią­zy­wał do kome­dii dell’arte.

Może też zainteresują cię te tematy