Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Siedem minut po północy

Sie­dem minut po pół­nocy” to powieść Patricka Nessa opo­wia­da­jąca o dwu­na­sto­let­nim Cono­rze wyśmie­wa­nym przez rówie­śni­ków i opie­ku­ją­cym się scho­ro­waną matką. Opo­wieść o stra­cie, wie­rze i odwa­dze.

Obec­nie w ramach Natio­nal Face Your Fears Day (Naro­dowy dzień mie­rze­nia się z lękami) stu­dio Focus Featu­res roz­po­częło kam­pa­nię pro­mo­cyjną ekra­ni­za­cji tejże książki. Pra­pre­miera odbę­dzie się w wybra­nych kinach 23 grud­nia 2016 roku, a do szer­szej dys­try­bu­cji film trafi 6 stycz­nia 2017.

Reży­se­ruje Juan Anto­nio Boay­ona na pod­sta­wie sce­na­riu­sza samego Nes­saW obsa­dzie poja­wią się Lewis Mac­Do­ugall, Toby Keb­bell, Sigo­ur­ney Weaver oraz Geral­dine Cha­plin.

Nie­wielu jest doro­słych, któ­rzy mie­liby tyle odwagi co 10-letni Josh. Chło­piec codzien­nie musi bro­nić się przed grupą star­szych chło­pa­ków, któ­rzy prze­śla­dują go w szkole. Praw­dziwy dra­mat jed­nak roz­grywa się w domu chłopca – samot­nie wycho­wu­jąca go matka prze­grywa walkę z cho­robą, a leka­rze roz­kła­dają ręce. W tej sytu­acji Josh zyskuje nie­zwy­kłego sprzy­mie­rzeńca – jest nim mroczna istota ze snów, która za pośred­nic­twem nie­zwy­kłych, magicz­nych opo­wie­ści wciąga Josha w świat, gdzie zna­leźć można odpo­wie­dzi na naj­trud­niej­sze pyta­nia.

 

Może też zainteresują cię te tematy