Quizy

Quiz o Wiedźminie

Posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy tyl­ko lubi­cie czy­tać, czy też dużo zapa­mię­tu­je­cie, stąd pomysł na serię quizów na naszej nie­sta­ty­stycz­nej stro­nie. Pierw­szy doty­czy naj­bar­dziej popu­lar­ne­go pol­skie­go fan­ta­sy, czy­li opo­wie­ści o wiedź­mi­nie autor­stwa Andrze­ja Sap­kow­skie­go.

To jak, kto spró­bu­je swo­ich sił? Miecz prze­zna­cze­nia ma dwa ostrza, a jed­nym jeste­ście Wy, dro­dzy czy­tel­ni­cy!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy

 • Nie­sta­ty­stycz­ny

  Jak sobie radzi­cie? Daj­cie znać!

  • Dariusz Wanat

   Ostat­nie pyta­nie błęd­nie, resz­ta pra­wi­dło­wo.

  • Rafał Chrzan

   dwa pierw­sze error. chy­ba sie roz­krę­cić musia­łem