Quizy

Quiz o Wiedźminie

Posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy tylko lubi­cie czy­tać, czy też dużo zapa­mię­tu­je­cie, stąd pomysł na serię quizów na naszej nie­sta­ty­stycz­nej stro­nie. Pierw­szy doty­czy naj­bar­dziej popu­lar­nego pol­skiego fan­tasy, czyli opo­wie­ści o wiedź­mi­nie autor­stwa Andrzeja Sap­kow­skiego.

To jak, kto spró­buje swo­ich sił? Miecz prze­zna­cze­nia ma dwa ostrza, a jed­nym jeste­ście Wy, dro­dzy czy­tel­nicy!

Może też zainteresują cię te tematy

 • Nie­sta­ty­styczny

  Jak sobie radzi­cie? Daj­cie znać!

  • Dariusz Wanat

   Ostat­nie pyta­nie błęd­nie, reszta pra­wi­dłowo.

  • Rafał Chrzan

   dwa pierw­sze error. chyba sie roz­krę­cić musia­łem