Aktualności

Grafik płakał kiedy rysował – część pierwsza

Jak wszy­scy wiemy, dla nie­sta­ty­stycz­nego czy­tel­nika liczy się wnę­trze książki, jed­nak okładki też mają zna­cze­nie. Jedno lubią mieć całe serie z podob­nymi grzbie­tami, a inni cenią okładki este­tyczne oraz dopa­so­wane do zawar­to­ści. W tej serii będziemy Wam pre­zen­to­wać okładki, przy któ­rych gra­fik musiał pła­kać, kiedy je ryso­wał, nie miał poję­cia o tre­ści książki albo też… talentu.

Na pierw­szy ogień idzie okładka Lśnie­nia Ste­phena Kinga, tak tego LŚNIENIA.

shining1

Ben­nett Prince of Zie­mia  (ten tytuł O_o)

bennett

Ponow­nie Ste­phen King, teraz z okładką Car­rie (ktoś wie o co cho­dzi?)

carrie-stephen-king

Kla­syka lite­ra­tury, Fran­ken­stein autor­stwa Mary Shel­ley.

shelley

Pan Darcy się zako­chuje. To chyba spin off Dumy i uprze­dze­nia? 😀

mrdarcy

Zna­cie kla­sykę SF Czy andro­idy śnią o elek­trycz­nych owcach? No to zobacz­cie Duń­ską wer­sję okładki

czy-androidy-snia-o-elektrycznych-owcach

Tar­zan autor­stwa Edgara Rice‘a Bur­ro­ughsa, kolejna kla­syczna histo­ria tym razem w takiej wer­sji.

tarzannew

 

Zom­bie Rac­co­ons and Kil­ler Bun­nies czyli Zom­bie Szop pracz i mor­der­cze kró­liczki – nic dodać, nic ująć

zombieracoon

Ciężko to sko­men­to­wać, gene­ral­nie wam­piry i miłość i cia­sta? O_o

let-them-eat-cake

Ta okładka, ten tytuł…

best-lover-is-best-dad

Pozo­sta­wiamy to Wam do sko­men­to­wa­nia:

immortal-image

Tak, to okładka książki Chucka Palah­niuka, co cie­kawe pol­ska okładka też nie porywa 😉

hauntred

Okładka Opo­wie­ści nie­sa­mo­wi­tych Edgara Allana Poe‘a, ciężko okre­ślić o co cho­dziło wydawcy.

opowiesci-edgara-alana-poe

No i kolejna kla­syka na koniec czyli kla­syczny Hob­bit autor­stwa mistrza J.R.R. Tol­kiena!

bad-hobbit

Tyle na dzi­siaj, kolejna por­cja za jakiś czas. Jeśli zna­cie inne takie “cudowne” okładki daj­cie znać w komen­ta­rzach.

Może też zainteresują cię te tematy

 • Beata Kuboń

  Witam wszyst­kich, pisa­łam pracę magi­ster­ską o okład­kach w powie­ściach fan­tasy, mię­dzy innymi o róż­nych cie­ka­wych “babo­lach”, z chę­cią się podzielę.
  pozdra­wiam

  • Nie­sta­ty­styczny

   Hej, napisz do nas na maila, jak masz jakieś cuda z chę­cią udo­stęp­nimy w kolej­nej edy­cji 😀

 • Pingback: Grafik płakał kiedy rysował – część druga | Niestatystyczny.pl()