Ekranizacje

Rachel Weisz i Rachel McAdams wystąpią w adaptacji Nieposłuszeństwa

Weisz i McA­dams ode­grają role w ekra­ni­za­cji zna­nej książki Naomi Alder­man opu­bli­ko­wa­nej w 2006 roku, która trak­tuje o powro­cie Ronit (Weisz) do orto­dok­syj­nej żydow­skiej rodziny po śmierci jej ojca. Dziew­czyna nawią­zuje romans z naj­lep­szą przy­ja­ciółką, która poślu­biła jej kuzyna.

Reży­se­rią zaj­mie się Seb­sa­tian Lelio.

Ponadto Rachel McA­dams wkrótce zoba­czymy u boku Bene­dicta Cum­ber­bat­cha i Tildy Swin­ton w “Dok­to­rze Strange”, a Rachel Weisz zagra w pro­duk­cjach “Denial” i “The Light Between Oce­ans”.

Książka “Nie­po­słu­szeń­stwo” to debiu­tancka powieść bry­tyj­skiej pisarki Naomi Alder­man, nagro­dzona pre­sti­żową Orange Award for New Wri­ters 2006. Wydana w Anglii wio­sną tego roku, na długo przed pre­mierą okrzyk­nięta „sen­sa­cyj­nym debiu­tem”, powieść Alder­man to fascy­nu­jący i dow­cipny por­tret wie­lo­et­nicz­nego Lon­dynu, uka­zu­jący kon­flikt dwóch kul­tur: orto­dok­syj­nej lon­dyń­skiej spo­łecz­no­ści żydow­skiej z Hen­don i świec­kich Żydów nowo­jor­skich. Porów­na­nia z „Bia­łymi zębami” Zadie Smith i „Brick Lane” Moniki Ali powra­cają w nie­mal każ­dej recen­zji.

Wszystko zaczyna się w momen­cie, kiedy w Hen­don umiera uko­chany przez wszyst­kich rabin, a na pogrzeb przy­jeż­dża jego córka Ronit, która przed dzie­się­cioma laty wyje­chała do Nowego Jorku w poszu­ki­wa­niu wol­no­ści? Por­tre­tu­jąc zamkniętą żydow­ską spo­łecz­ność z Hen­don, autorka przy­bliża czy­tel­ni­kowi kul­turę od wie­ków będącą czę­ścią kul­tury bry­tyj­skiej, cią­gle jed­nak bar­dzo słabo znaną. Na tym tle osnuwa współ­cze­sną histo­rię poszu­ki­wa­nia miło­ści, wiary i zro­zu­mie­nia w świe­cie peł­nym kon­flik­tów mię­dzy moral­no­ścią i sek­su­al­no­ścią.

Na świe­cie prawa do książki kupiły naj­więk­sze wydaw­nic­twa – w Anglii Pen­guin (za kwotę 120 tysięcy fun­tów i od razu łącz­nie z następną powie­ścią Alder­man, jesz­cze nie napi­saną), w Niem­czech Ber­lin Ver­lag (rów­nież razem z kolejną książką), we Fran­cji Seuil. W Pol­sce Nie­po­słu­szeń­stwo ukaże się nakła­dem Wydaw­nic­twa Sic! na początku paź­dzier­nika.

Naomi Alder­man uro­dziła się w 1974 roku. Dora­stała w orto­dok­syj­nej żydow­skiej wspól­no­cie w Hen­don, gdzie obec­nie mieszka, po wielu latach spę­dzo­nych w Nowym Jorku. Absol­wentka Oxford Uni­ver­sity oraz Uni­ver­sity of East Anglia. Pra­co­wała jako redak­torka oraz pro­jek­tantka gier kom­pu­te­ro­wych. Paro­krot­nie nagra­dzana za publi­ko­wane regu­lar­nie krót­kie formy lite­rac­kie. 

nieposluszenstwo

Może też zainteresują cię te tematy