Aktualności Zapowiedzi

Stephen i Owen King napiszą wspólnie książkę!

Geny Ste­phena Kinga muszą być wyjąt­kowo silne, ponie­waż w jego ślady poszedł Joe Hill (znany m.in. z Rogów) ale także drugi z synów, Owen King, który ma już na kon­cie zbiór opo­wia­dań „Jeste­śmy w tym wszy­scy razem” oraz powieść „Reenact­ment”. Owen wpraw­dzie zacho­wał nazwi­sko ojca, ale dla odmiany poszedł w zupeł­nie innym kie­runku – zamiast hor­ro­rów sta­wia na lite­ra­turę oby­cza­jową oraz absur­dalny humor.

Z Owe­nem Ste­phen King współ­pra­cuje jesz­cze ści­ślej niż z Joe: miał on wkład w prace nad „Dok­to­rem Snem”, „Panem Mer­ce­de­sem”, „Koń­cem warty” oraz „Zna­le­zio­nym nie kra­dzio­nym”. Obec­nie Owen oraz Ste­phen Kin­go­wie pra­cują nad wspólną książką. Będzie ona roz­gry­wać się w wię­zie­niu dla kobiet i nosić tytuł „Sle­eping Beau­ties”. Pre­miera zapla­no­wana jest na 2017 rok.

Ste­phen King przy­znaje, że lubi pra­co­wać ze swo­imi synami, możemy się więc spo­dzie­wać, że to nie koniec łączo­nych pro­jek­tów.

Może też zainteresują cię te tematy