Ciekawostki

Najpiękniejsze biblioteki świata – część pierwsza

Nie­sta­ty­stycz­ność to miłość do książki w każ­dej for­mie, to miłość do księ­garń i biblio­tek. W tym cyklu pla­nu­jemy pre­zen­to­wać Wam naj­bar­dziej inte­re­su­jące biblio­teki z całego świata. Oto pierw­sza część, w któ­rej zapre­zen­tu­jemy m.in. insty­tu­cje z Irlan­dii, Fran­cji oraz Hisz­pa­nii. Chcie­li­by­ście kie­dyś je odwie­dzić, zazdro­ści­cie miesz­kań­com? A może w Waszej oko­licy jest biblio­teka, którą chcie­li­by­ście się pochwa­lić przed innymi czy­tel­ni­kami?

Biblio­teka Tri­nity Col­lege w Dubli­nie

dublin-trinity-college-library

źró­dło Irish Welcome Tours’ Flickr stream

Fran­cu­ska Biblio­teka Naro­dowa w Paryżu

bibliotheque_nationale_de_france_site_richelieu

źró­dło wiki­pe­dia, autor Zubro

Biblio­teka klasz­toru El Esco­rial w Hisz­pa­nii

royal-monastery-of-san-lorenzo-de-el-escorial

autor Jose Maria Cuel­lar

Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu w Coim­brze w Por­tu­ga­lii

biblioteka-uniwersytetu-w-coimbrze-w-portugalii

autor Taco Ekkel

Biblio­teka Han­de­lin­gen­ka­mer w Hadze

handelingenkamer-netherlands

autor Jac­kie Kever

Biblio­teka opac­twa św. Galla w Szwaj­ca­rii

biblioteka-opactwa-sw-galla

źró­dło Sti­fts­bi­blio­thek St. Gal­len

 Biblio­teka przy klasz­to­rze bene­dyk­tyń­skim w Admont Austriiadmont-abbey-library-austria1

autor © Jorge Royan  http://www.royan.com.ar

Biblio­teka w klasz­to­rze na Stra­ho­vie w Cze­chach

biblioteka-w-klasztorze-na-strahovie-w-czechach

Autor­stwa Clau­dia Dias

Por­tu­gal­ska Czy­tel­nia Kró­lew­ska w Rio De Jane­iro

portugalska-czytelnia-krolewska-rio-de-janeiro-brazylia1

autor BORIS G flickr

Biblio­teka Wal­ker Min­ne­apo­lis w sta­nie Min­ne­sota w Usa

walker-library-w-minneapolis

źró­dło: Wal­ker Library Min­ne­apo­lis Min­ne­sota Usa

Kolejne biblio­teki już wkrótce!

Zachę­camy do udo­stęp­nia­nia!

Może też zainteresują cię te tematy