Aktualności

Książki, które musisz przeczytać – lista według BBC

Wielu czy­tel­ni­ków ma duży pro­blem z się­gnię­ciem po kolejną lek­turę i nie cho­dzi tu wcale o znie­chę­ce­nie samą lite­ra­turą, popu­lar­nego „kaca” książ­ko­wego czy brak zain­te­re­so­wa­nia kon­kret­nym wolu­mi­nem. Co do ostat­niego – wręcz prze­ciw­nie, nie­rzadko zda­rza się, że owych pozy­cji jest tak dużo, że nie wia­domo od czego naj­pierw zacząć, a prze­cież czy­tać trzeba. BBC swego czasu wyszło nie­zde­cy­do­wa­nym odbior­com naprze­ciw i spo­rzą­dziło listę stu tytu­łów, które należy prze­czy­tać – i trzeba przy­znać jest to sze­roko zakro­jone zesta­wie­nie, łączące w sobie kla­sykę oraz prozę współ­cze­sną róż­nych gatun­ków. Z pew­no­ścią każdy znaj­dzie w nich tytuły dla sie­bie, dla­tego posta­no­wi­li­śmy przy­po­mnieć cały spis wraz z opi­sami, które być może okażą się pomocne przy wybo­rze przy­szłej lek­tury.

90077017 duma i uprzedzenie SU nowe.indd

Duma i uprze­dze­nie – Jane Austen

Naj­gło­śniej­sza powieść Jane Austen, na pod­sta­wie któ­rej zre­ali­zo­wano rów­nie gło­śny film. Nawią­zuje do niej Helen Fiel­ding w best­sel­le­ro­wym Dzien­niku Brid­get Jones. Nie­po­zba­wiona iro­nii i humoru kostiu­mowa opo­wieść o zamąż­pój­ściu.

Rzecz dzieje się na angiel­skiej pro­win­cji na prze­ło­mie XVIIIXIX wieku. Nie­zbyt zamożni pań­stwo Ben­ne­to­wie mają nie lada kło­pot – nade­szła pora, by wydać za mąż ich pięć doro­słych córek. Sęk w tym, że nie­ła­two jest zna­leźć odpo­wied­niego męża na pro­win­cji. Poja­wia się jed­nak iskierka nadziei, bo oto posia­dłość po sąsiedzku posta­na­wia dzier­ża­wić pewien młody czło­wiek, przy­stojny i bogaty…


wladca-pierscieni

Władca Pier­ścieni – J.R.R. Tol­kien

Wzno­wie­nie naj­słyn­niej­szego dzieła Tol­kiena w jed­nym tomie.

Wyda­nie z magicz­nymi ilu­stra­cjami Alana Lee, które zain­spi­ro­wały twór­ców filmu.

W zamierz­chłych cza­sach kowale elfów wykuli Pier­ście­nie Mocy. Lecz Mroczny Władca, stwo­rzył w tajem­nicy Jedyny Pier­ścień, aby rzą­dził pozo­sta­łymi. Ale Pier­ścień znik­nął na wiele wie­ków w Śród­zie­miu, zanim tra­fił w ręce hob­bita, któ­rego prze­zna­cze­niem stało się jego znisz­cze­nie…

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN (1892–1973) – jeden z naj­wy­bit­niej­szych pisa­rzy w histo­rii, twórca nie­po­wta­rzal­nego gatunku lite­rac­kiego. Jego wiel­kie dzieła: Hob­bit, Władca Pier­ścieni, Sil­ma­ril­lion, Nie­do­koń­czone opo­wie­ści, Dzieci Húrina na zawsze zapi­sały się we współ­cze­snej kul­tu­rze. Sławę przy­niósł mu w 1937 roku Hob­bit.

W tej książce Tol­kien powo­łał do życia swoją nie­zwy­kłą kra­inę fan­ta­zji: osza­ła­mia­jący świat Śród­zie­mia. Pełny kształt nadał mu 17 lat póź­niej w try­lo­gii Władca Pier­ścieni – fan­ta­stycz­nej epo­pei, jedy­nej w swoim rodzaju powie­ści przy­go­do­wej osnu­tej na sta­ro­żyt­nej legen­dzie i z głę­bo­kim wydźwię­kiem etycz­nym. Ogni­wem łączą­cym obie książki jest Pier­ścień. W Hob­bi­cie to po pro­stu magiczny przed­miot, we Władcy Pier­ścieni – już potężne narzę­dzie zła decy­du­jące o losach świata. Świata, dla któ­rego ratun­kiem staje się nie siła umy­słu czy oręża, lecz zwy­kły odruch serca, czy­sto ludzka – choć uosa­biana przez hob­bita – zdol­ność do oka­za­nia miło­sier­dzia.


jane-eyre-charlotte-bronte

Jane Eyre – Char­lotte Brontë

Jane Eyre jest ubogą sie­rotą. Po śmierci rodzi­ców została oddana na wycho­wa­nie do żony swego wuja – Sary Reed, która, podob­nie jak jej dzieci, poniża ją przy każ­dej nada­rza­ją­cej się oka­zji. Wkrótce Jane wyjeż­dża do Zakładu Lowood, gdzie koń­czy szkołę i znaj­duje pierw­szą pracę. Dzięki temu doświad­cze­niu, dziew­czyna chce spró­bo­wać szczę­ścia w roli guwer­nantki i otrzy­muje posadę u pana Edwarda Fair­faxa Roche­stera, któ­rego córeczkę ma uczyć. Mię­dzy Jane i jej pra­co­dawcą z wolna rodzi się uczu­cie, któ­rego roz­wój kom­pli­kuje nie­ja­sna prze­szłość Edwarda. Czy Jane uda się poko­nać prze­szkody i zaznać praw­dzi­wej miło­ści?

Powieść Brontë wycho­wała miliony nie zawsze roz­waż­nych roman­ty­czek na całym świe­cie. Zali­czana do szczy­to­wych osią­gnięć lite­rac­kich epoki wik­to­riań­skiej wciąż pozo­staje dzie­łem nie­zwy­kle ory­gi­nal­nym i ponad­cza­so­wym; nie odwo­łuje się do zasad moral­nych i kon­we­nan­sów, lecz kła­dzie nacisk na przy­mioty serca.


harry-potter-j-k-rowling

Harry Pot­ter – J.K. Row­ling

Harry Pot­ter” to nie­zwy­kły cykl o chłopcu – sie­ro­cie i pod­rzutku, który nie­spo­dzie­wa­nie dowia­duje się, że pły­nie w nim cza­ro­dziej­ska krew. Jeden z naj­więk­szych feno­me­nów czy­tel­ni­czych ostat­nich lat.


zabicdrozda

Zabić drozda – Har­per Lee

Lata trzy­dzie­ste XX wieku, małe mia­steczko na połu­dniu USA. Atti­cus Finch, adwo­kat i głowa rodziny, broni mło­dego Murzyna oskar­żo­nego o zgwał­ce­nie bied­nej bia­łej dziew­czyny May­elli Ewell. Pro­sta sprawa sądowa z powodu wszech­pa­nu­ją­cego rasi­zmu, ura­sta do rangi sym­bolu. W codzien­nej walce o rów­no­upraw­nie­nie czar­nych jak echo powraca pyta­nie o to, gdzie prze­bie­gają gra­nice ludz­kiej tole­ran­cji. Zabić drozda to wstrzą­sa­jąca histo­ria o dzie­ciń­stwie i kry­zy­sie sumie­nia. Poru­sza­jąca opo­wieść odwo­łuje się do tego, co o życiu czło­wieka naj­cen­niej­sze: miło­ści, współ­czu­cia i dobroci.


btysiaclecia_okladka

Biblia

Niniej­sze wyda­nie piąte zawiera nastę­pu­jące zmiany: 1) Wstępy do dzia­łów i do poszcze­gól­nych ksiąg oraz przy­pisy uno­wo­cze­śniono odpo­wied­nio do osią­gnięć nauko­wych ostat­niego trzy­dzie­sto­le­cia i do potrzeb czy­tel­ni­ków szu­ka­ją­cych miejsc rów­no­le­głych w Biblii; 2) doko­nano zmian mery­to­rycz­nych samego prze­kładu w imię więk­szej jego zgod­no­ści z tek­stem ory­gi­nal­nym, zwłasz­cza hebraj­skim w Sta­rym Testa­men­cie, odstę­pu­jąc od zbyt czę­stego popra­wia­nia go według tek­stu Sep­tu­aginty, któ­rej odmienne lek­cje podano w przy­pi­sach; 3) popra­wiony i ujed­no­li­cony został język i styl prze­kładu, na szcze­gólną wdzięcz­ność zasłu­guje tu pani prof. Anna Świ­der­kówna w zakre­sie kon­sul­ta­cji oraz panie redak­torki Janina Demb­ska, Maria Nowa­czyń­ska i Maria Przy­był. Niech to nowe, grun­tow­nie zmie­nione wyda­nie piąte Biblii Tysiąc­le­cia jesz­cze lepiej niż poprzed­nie służy pol­skiemu czy­tel­ni­kowi, który pra­gnie głę­biej wni­kać w zapi­sane Słowo Boże.


wichrowe-wzgorza-emily-jane-bronte

Wichrowe Wzgó­rza – Emily Jane Brontë

Histo­ria tra­gicz­nej miło­ści i zemsty osnuta na tle dzie­jów trzech poko­leń dwóch zie­miań­skich rodzin, opo­wieść, któ­rej sce­ne­rię sta­no­wią tajem­ni­cze i urze­ka­jące wrzo­so­wi­ska pół­noc­nej Anglii

Pie­kielna to była wyobraź­nia i pie­kło musiała nosić w sobie ta spo­kojna pozor­nie dziew­czyna. Dla nas pozo­stała tajem­ni­czym, zachwy­ca­ją­cym zja­wi­skiem”.

Jaro­sław Iwasz­kie­wicz

Mały chło­piec, Heathc­liff, jako osie­ro­cone dziecko tra­fia do domu Earn­sha­wów. Wycho­wu­jąc się w tej zamoż­nej rodzi­nie, obda­rza odwza­jem­nioną miło­ścią Kata­rzynę, córkę swo­ich przy­bra­nych rodzi­ców. Prze­śla­do­wany przez przy­szłego dzie­dzica Hin­dleya, poznaje też smak nie­na­wi­ści. Gdy prze­ko­nuje się, że kon­we­nanse mogą poko­nać nawet naj­sil­niej­szą miłość, znika na trzy lata, aby powró­cić jako dys­po­nu­jący for­tuną nie­wia­do­mego pocho­dze­nia, demo­niczny i bez­względny mści­ciel. Od tego momentu nikomu w rodzi­nie nie będzie łatwo zna­leźć wła­sne szczę­ście.


orwel1984

Rok 1984 – Geo­rge Orwell

Wielki Brat Patrzy – to wła­śnie napisy tej tre­ści, w anty­uto­pii Orwella krzy­czące z pla­ka­tów roz­le­pio­nych po całym Lon­dy­nie, natchnęły twór­ców tele­wi­zyj­nego show „Big Bro­ther”. Czyżby wraz z upad­kiem komu­ni­zmu wielka, oskar­ży­ciel­ska powieść stra­ciła swoją rację bytu, sta­jąc się zale­d­wie inspi­ra­cją pro­gramu roz­ryw­ko­wego? Nie. Bo uka­zuje świat, który zawsze może powró­cić. Świat pustych skle­pów, per­ma­nent­nej wojny, jed­nej wiary. Klau­stro­fo­biczny świat Wiel­kiego Brata, w któ­rym każda sekunda ludz­kiego życia znaj­duje się pod kon­trolą, a domi­nu­ją­cym uczu­ciem jest strach. Świat, w któ­rym ludzie czują się bez­radni i samotni, miłość ucho­dzi za zbrod­nię, a takie poję­cie jak ‘wol­ność” i „spra­wie­dli­wość” nie ist­nieją. Na kuli ziem­skiej są miej­sca, gdzie ten świat wciąż trwa. I zawsze znajdą się cudo­twórcy gotowi obie­cy­wać stwo­rze­nie nowego, który od wizji Orwella dzieli tylko krok. Nie­stety, pie­kło wybru­ko­wane jest dobrymi chę­ciami. A dwa plus dwa wcale nie musi się rów­nać cztery.


mroczne-materie-philip-pullman

Mroczne mate­rie – Phi­lip Pul­l­man

Mroczne mate­rie” to naj­słyn­niej­sza, obok “Władcy Pier­ścieni”, try­lo­gia fan­ta­styczna XX wieku, zawie­ra­jąca odnie­sie­nia do Raju utra­co­nego Mil­tona, Ody­sei Homera i poezji Wiliama Blake’a. Akcja trzech tomów roz­grywa się w kilku świa­tach rów­no­le­głych. Nie ma tu Boga, ani Stwórcy, jest tylko Auto­ry­tet, pierw­szy anioł skon­den­so­wany z tajem­ni­czego, wiru­ją­cego w powie­trzu Pyłu, czyli uświa­do­mio­nej mate­rii. Przez te miej­sca wędruje para boha­te­rów – Lyra, „nowa Ewa”, która wdaje się w walkę z Kościo­łem zła, by uwol­nić ludz­kość od trwa­ją­cego od wie­ków znie­wo­le­nia, oraz jej towa­rzysz Will chło­piec z ziem­skiej Anglii, posia­dacz magicz­nego noża. Wielką misję oba­le­nia Kró­le­stwa Nie­bie­skiego i zastą­pie­nia go repu­bliką, sta­rają się uda­rem­nić agenci reli­gii, dla któ­rych zabi­cie Lyry to zada­nie święte.


wielkie-nadzieje-charles-dickens

Wiel­kie Nadzieje – Char­les Dic­kens

Młody Pip to sie­rota miesz­ka­jący z sio­strą i jej mężem kowa­lem. Kiedy zostaje zatrud­niony do zaba­wia­nia eks­cen­trycz­nej panny Havi­sham i jej ślicz­nej pod­opiecz­nej Estelle, poznaje cał­kiem inne życie niż w kuźni. Po latach i mozo­łach pracy kowala, Pip nie­spo­dzie­wa­nie dostaje pro­po­zy­cję zago­spo­da­ro­wa­nia spo­rej sumy pie­nię­dzy, pod warun­kiem, że wyje­dzie do Lon­dynu i wykształci się na dżen­tel­mena. Zako­chany w Estelle, zdo­by­wa­jąc przy­ja­ciół i wro­gów, będzie musiał radzić sobie w wiel­kim świe­cie, aż w końcu odkryje, kto jest jego dobro­czyńcą…


male-kobietki-louisa-may-alcott

Małe kobietki – Louisa May Alcott

Ame­ryka, lata sześć­dzie­siąte XIX wieku. W domo­stwie zwa­nym Orchard House od poko­leń mieszka rodzina Mar­chów. Pod nie­obec­ność ojca wal­czą­cego w woj­nie sece­syj­nej, opiekę nad czte­rema cór­kami spra­wuje samo­dziel­nie ich matka, Mar­mee. Mar­mee wyraź­nie wyprze­dza swoją epokę, wpa­ja­jąc dziew­czyn­kom ide­ały wol­no­ści i nama­wia­jąc je, by zna­la­zły wła­sną drogę w życiu.

Córki pani March – sta­teczna Meg, żywa jak iskra Jo, nie­śmiała, uzdol­niona muzycz­nie Beth i nieco prze­mą­drzała Amy – sta­rają się, jak mogą, by uroz­ma­icić swoje nazna­czone cią­głym bra­kiem pie­nię­dzy życie, cho­ciaż bole­śnie odczu­wają nie­obec­ność ojca. Bez względu na to, czy ukła­dają plan zabawy czy zawią­zują tajne sto­wa­rzy­sze­nie, dosłow­nie wszyst­kich zara­żają swoim entu­zja­zmem. Pod­daje mu się nawet Lau­rie, samotny chło­piec z sąsied­niego domu, oraz jego tajem­ni­czy, bogaty dzia­dek. Dzie­więt­na­sto­wieczna autorka Louisa May Alcott napi­sała “Małe kobietki” na pod­sta­wie wła­snych doświad­czeń. Ten kla­syczny już utwór docze­kał się licz­nych adap­ta­cji fil­mo­wych i cie­szy się nie­prze­mi­ja­ją­cym powo­dze­niem wśród kolej­nych poko­leń.


tessa-durberville-historia-kobiety-czystej-thomas-hardy

Tessa d’Urberville. Histo­ria kobiety czy­stej – Tho­mas Hardy

Jedna ze stu naj­waż­niej­szych ksią­żek wszech­cza­sów!
Sza­lone kon­tro­wer­sje, jakie wzbu­dziła książka Tho­masa Hardy’ego, Tessa D’Urberville, uka­zu­jąc otwarty por­tret sek­su­al­nej hipo­kry­zji spo­łe­czeń­stwa epoki wik­to­riań­skiej, tylko przy­czy­niły się do tego, że stała się ona komer­cyj­nym suk­ce­sem natych­miast po uka­za­niu w roku 1891.

Ufna i bez­bronna Tessa zostaje w myśl przy­ję­tych ówcze­snych zacho­wań wysta­wiona przez wła­sną rodzinę jako atrak­cyjny towar, by zyskać mają­tek. Bez­li­to­śnie uwie­dziona i wyko­rzy­stana przez rze­ko­mego przy­szłego męża, w kon­se­kwen­cji samot­nie rodzi dziecko, które wkrótce umiera. Wów­czas Tessa spo­tyka mło­dego ide­ali­stę, Angela Clare’a. Osta­tecz­nie jed­nak, kiedy poznaje jej prze­szłość, ten odrzuca ją. Pozba­wiona nadziei i środ­ków do życia, będąc ofiarą obłud­nej, skost­nia­łej angiel­skiej moral­no­ści, Tessa ucieka przed cier­pie­niem, decy­du­jąc się na straszny, despe­racki krok.
Bogaty, poetycki język, któ­rym Hardy kre­śli wstrzą­sa­jącą histo­rię miło­ści, zdrady oraz zbrodni, w połą­cze­niu z kry­tyką spo­łecz­nych kon­we­nan­sów wraz z dogłębną reflek­sją nad rolą prze­zna­cze­nia w ludz­kim życiu spra­wiają, że Tessa D’Urberville należy do naj­bar­dziej poru­sza­ją­cych i pamięt­nych powie­ści Hardy’ego.

W 1979 roku na pod­sta­wie powie­ści powstał wie­lo­krot­nie nagra­dzany i doce­niony przez kry­tykę film Romana Polań­skiego z Nastas­sją Kin­ski w roli głów­nej, a roku 2008 nakrę­cono doko­nały serial z Gemmą Arter­ton.


paragraf-22-joseph-heller

Para­graf 22 – Joseph Hel­ler

Jedna z naj­wy­bit­niej­szych powie­ści XX wieku, oraz naj­słyn­niej­sza powieść na temat II wojny świa­to­wej. Powieść pełna czar­nego humoru, uka­zuje bez­sens wojny i armii jako insty­tu­cji, wyśmiewa mecha­ni­zmy spo­łeczne rzą­dzące się logiką absurdu. Jej boha­te­ro­wie to zbio­ro­wi­sko waria­tów, fana­ty­ków, opor­tu­ni­stów, ale nade wszystko ludzi któ­rzy mają jeden wspólny cel – za wszelką cenę prze­żyć…dziel-wszystkich-williama-shakespearea-w-tlumaczeniu-macieja-slomczynskiego

Dzieła wszyst­kie – Wil­liam Sha­ke­spe­are

Nowe opra­co­wa­nie Dzieł wszyst­kich Wil­liama Shakespeare’a w tłu­ma­cze­niu Macieja Słom­czyń­skiego, w 8 tomach z któ­rych pierw­szy zawiera poezje, trzy następne tomy kome­die, i po dwa tomy tra­ge­dii oraz kro­nik. Książki z ilu­stra­cjami zaczerp­nię­tymi z edy­cji Dzieł dra­ma­tycz­nych (War­szawa 1875). Wszystko w opra­wie twar­dej zebrane w jed­nym pudełku.


rebeka-daphne-du-maurier

Rebeka – Daphne du Mau­rier

Uboga dziew­czyna, pra­cu­jąc jako dama do towa­rzy­stwa boga­tej Ame­ry­kanki, pani van Hop­per, tra­fia do Monte Carlo, gdzie poznaje boga­tego wdowca Maxima de Win­tera. Po krót­kiej zna­jo­mo­ści poślu­bia go i zamiesz­kuje w jego angiel­skiej posia­dło­ści Man­der­ley.

Przy­byw­szy do Man­der­ley nowa pani de Win­ter czuje się przy­tło­czona prze­py­chem posia­dło­ści i wspo­mnie­niami o pierw­szej żonie Maxima, Rebece, która choć zgi­nęła w wypadku na morzu, wciąż żyje w pamięci domow­ni­ków i gości Man­der­ley. Szcze­gól­nie pie­czo­ło­wi­cie pamięć o Rebece pie­lę­gnuje gospo­dyni, pani Danvers, uwiel­bia­jąca zmarłą panią de Win­ter i wyko­rzy­stu­jąca każdą oka­zję, by wytknąć nie­śmia­łej nowi­cjuszce, jak pod każ­dym wzglę­dem dosko­nała była jej poprzed­niczka.

Stop­niowo druga pani de Win­ter docho­dzi do wnio­sku, że jej mąż musi wciąż darzyć uczu­ciem ide­alną Rebekę, nie zaś ją… Wplą­tana w kry­mi­nalną intrygę boha­terka, musi się zmie­rzyć z prze­ra­ża­ją­cymi wyda­rze­niami i poko­nać wła­sny strach. Powieść jest histo­rią wiel­kiej nie­na­wi­ści i wiel­kiej miło­ści, przed­sta­wioną w peł­nej grozy sty­li­styce romansu gotyc­kiego.


hobbit-john-ronald-reuel-tolkien

Hob­bit – John Ronald Reuel Tol­kien

Pierw­sza książka Tol­kiena zdo­była tak ogromną popu­lar­ność, że dziś trudno wręcz spo­tkać kogoś, kto nie sły­szałby o hob­bi­tach. Od 1937 roku jest nie­prze­rwa­nie wzna­wiana na całym świecie.Tolkien napi­sał ją dla swo­ich dzieci, ale stała się kla­syką i wstę­pem do Władcy Pierścieni.To wła­śnie w Hob­bi­cie Tol­kien po raz pierw­szy odma­lo­wał wypeł­nio­ną­przez smoki, cza­ro­dziei i magiczne przed­mioty kra­inę, którą prze­mie­rzają nie­zwy­kli boha­te­ro­wie w odwiecz­nej walce dobra ze złem.Hobbit to opo­wieść o nie­zwy­kłej podróży pod­ję­tej przez kra­sno­ludy, które wyru­szają wykraść strze­żone przez smoka złoto. Ich nie­ocze­ki­wa­nym part­ne­rem staje hob­bit Bilbo Bag­gins. Bilbo, jak wszy­scy hob­bici, bar­dzo sobie ceni dobre jedze­nie, spo­kój i wygodę, ale jego udzia­łem staje się wielka przy­goda…


ptasi-spiew

Ptasi śpiew – Seba­stian Faulks

Amiens, pół­nocna Fran­cja, rok 1910. Młody Anglik, Ste­phen Wrays­ford, zatrud­niony w lon­dyń­skiej fir­mie tek­styl­nej, zostaje wysłany, aby zapo­znać się funk­cjo­no­wa­niem dużej fabryki René Azaire’a. Zatrzy­muje się w domu prze­my­słowca, któ­rego druga żona, Isa­belle, źle trak­to­wana przez męża, jest kobietą pełną nie­speł­nio­nych marzeń. W dusz­nej atmos­fe­rze miesz­czań­skiego domu, pod nie­obec­ność gospo­da­rza, mię­dzy Ste­phe­nem a Isa­belle wybu­cha żar­liwy romans. Gdy nie można go dłu­żej ukry­wać, kochan­ko­wie ucie­kają do Pro­wan­sji. Isa­belle zacho­dzi w ciążę i pew­nego dnia, z przy­czyn, które ujawni dopiero póź­niej, opusz­cza Ste­phena…

Flan­dria, rok 1916. Ste­phen jest ofi­ce­rem pie­choty na fron­cie zachod­nim; wbrew woj­sko­wemu regu­la­mi­nowi w sekre­cie pro­wa­dzi szy­fro­wany dzien­nik, w któ­rym opi­suje nie tylko strasz­liwe efekty ata­ków arty­le­ryj­skich i gazo­wych, ale wraca także myślami do prze­szło­ści, do Isa­belle, jedy­nej kobiety, którą kochał. Ste­phen otrzy­muje od dowódcy roz­kaz dołą­cze­nia do oddziału „tune­la­rzy”, stra­ceń­ców pod­kła­da­ją­cych miny pod umoc­nie­niami wroga. Latem prze­no­szą się na połu­dnie nad Sommę, gdzie już pierw­szego dnia bitwy giną dzie­siątki tysięcy Bry­tyj­czy­ków. Dopiero to potworne doświad­cze­nie uświa­da­mia Ste­phe­nowi, co naprawdę liczy się w życiu…

Ptasi śpiew Seba­stiana Faulksa to kla­syka współ­cze­snej lite­ra­tury, powieść pla­su­jąca się na czele wielu ran­kin­gów na naj­lep­szą książkę angiel­sko­ję­zyczną ostat­niego pół­wie­cza. Poru­sza­jąca histo­ria nie­speł­nio­nej miło­ści w połą­cze­niu z wstrzą­sa­ją­cym opi­sem krwa­wych wojen­nych zma­gań z cza­sów I wojny świa­to­wej zyskała uzna­nie na całym świe­cie, co zaowo­co­wało kil­ku­na­stoma wyda­niami obco­ję­zycz­nymi, a także wie­loma adap­ta­cjami teatral­nymi i fil­mo­wymi.


buszujacy-w-zbozu-jerome-david-salinger

Buszu­jący w zbożu – Jerome David Salin­ger

Boha­te­rem ‘Buszu­ją­cego w zbożu’ jest szes­na­sto­letni uczeń, Hol­den Caul­field, który nie mogąc pogo­dzić się z ota­cza­jącą go głu­potą, pod­ło­ścią, a przede wszyst­kim zakła­ma­niem, ucieka z college‘u i przez kilka dni ‘buszuje’ po Nowym Jorku, nim wresz­cie powróci do domu rodzin­nego. Histo­ria tych paru dni, którą opo­wiada swym barw­nym języ­kiem, jest na pierw­szy rzut oka przede wszyst­kim zabawna, jed­nakże rychło spo­strze­gamy, że pod pozo­rami komi­zmu ważą się tutaj sprawy bynajm­niej nie błahe…


zona-podroznika-w-czasie-audrey-niffenegger

Żona podróż­nika w cza­sie – Audrey Nif­fe­neg­ger

Clare, uro­cza stu­dentka sztuk pięk­nych i Henry, nie­kon­wen­cjo­nalny biblio­te­karz, spo­tkali się po raz pierw­szy, gdy ona miała sześć lat, a on trzy­dzie­ści sześć. Kiedy Clare skoń­czyła dwa­dzie­ścia trzy, a Henry trzy­dzie­ści jeden – zostali mał­żeń­stwem. Choć wydaje się to nie­moż­liwe, jed­nak jest praw­dziwe. Henry bowiem to jedna z pierw­szych osób na świe­cie, u któ­rych wykryto rzad­kie zabu­rze­nie gene­tyczne: od czasu do czasu jego bio­lo­giczny zegar uru­cha­mia się na nowo i Henry prze­miesz­cza się w cza­sie. Znika nie­ocze­ki­wa­nie, pozo­sta­wia­jąc po sobie tylko sto­sik ubrań. Nigdy nie wie, gdzie się znaj­dzie i jaka będzie ota­cza­jąca go rze­czy­wi­stość. Odmie­rza­jąc swoją miłość kolej­nymi spo­tka­niami, oboje za wszelką cenę pró­bują wieść nor­malne życie. Ale czy może liczyć na nor­mal­ność czło­wiek, który jest nie­wol­ni­kiem wła­snego ciała, a przede wszyst­kim nagłych podróży w cza­sie.


miasteczko-middlemarch-george-eliot

Mia­steczko Mid­dle­march – Geo­rge Eliot

Losy boga­tej i szla­chet­nej Doro­tei Bro­oke, szu­ka­jąc god­nego celu, by nadać sens swo­jemu życiu. Rów­no­le­gle obser­wu­jemy leka­rza, Ter­tiusa Lydgate‘a, który sens ten zna­lazł w pracy nauko­wej i w medy­cy­nie. Prze­szkodą w reali­za­cji jego pla­nów staje się piękna kobieta.


przeminelo-z-wiatrem-margaret-mitchell

Prze­mi­nęło z wia­trem – Mar­ga­ret Mit­chell

Rok 1861. Czas wojny sece­syj­nej – Ame­ryka prze­cho­dzi głę­bo­kie wewnętrzne prze­miany, które na zawsze zmie­nią jej obraz. Świat Połu­dnia, wiel­kich plan­ta­cji, moż­nych panów i czar­no­skó­rych nie­wol­ni­ków odcho­dzi w zapo­mnie­nie, pochła­niany przez indu­strialną, nasta­wioną na prze­mysł rze­czy­wi­stość. Scar­lett O‘Hara, córka zamoż­nego plan­ta­tora bawełny z Geo­r­gii, ma zale­d­wie szes­na­ście lat, jed­nak jej duma, upór i ener­gia wydają się nie znać gra­nic. Kiedy jej uko­chany Ash­ley Wil­kes zarę­cza się z inną kobietą, Mela­nią, dziew­czyna na złość jemu i sobie wycho­dzi za mąż za jej brata. Jej mał­żeń­stwo nie trwa jed­nak długo, mał­żo­nek rychło umiera, zaś Scar­lett sama musi dać sobie radę z przy­tła­cza­jącą rze­czy­wi­sto­ścią…


wielki-gatsby

Wielki Gatsby – Fran­cis Scott Fit­zge­rald

Wielki Gatsby – naj­słyn­niej­sza powieść F. Scotta Fit­zge­ralda – w chwili uka­za­nia się został uznany za naj­peł­niej­szy obraz „stra­co­nego poko­le­nia”, któ­rego doj­rze­wa­nie do doro­sło­ści przy­pa­dło na lata pierw­szej wojny świa­to­wej.

Roman­tyczna miłość, przy­jaźń, ame­ry­kań­ski sen o szczę­ściu i suk­ce­sie dostęp­nym dla każ­dego to ste­reo­typy, które przy­no­szą głów­nemu boha­te­rowi – Jay­owi Gatsby’emu, par­we­niu­szowi prze­dzierz­gnię­temu w boga­cza – tra­giczne roz­cza­ro­wa­nie. Miłość znisz­czył kult pie­nią­dza, przy­jaźń oka­zała się pustym sło­wem, a suk­ces finan­sowy nie wpro­wa­dził go tak naprawdę do „lep­szej” sfery.

Jak podzwonne brzmią naj­słyn­niej­sze chyba słowa tej powie­ści: „Tak oto dążymy naprzód, kie­ru­jąc łodzie pod prąd, który nie­ustan­nie znosi nas w prze­szłość.


samotnia

Samot­nia – Char­les Dic­kens

W lon­dyń­skim sądzie, od lat toczy się sprawa pomię­dzy człon­kami rodziny Jarn­dyce. Są w nią zaan­ga­żo­wane całe rodziny, a wciąż odwle­ka­jące się zakoń­cze­nie pro­cesu, wielu dopro­wa­dziło do ban­kruc­twa i upadku.Filantrop, John Jarn­dyce, posta­na­wia nie dopu­ścić do tego aby pro­ces zawład­nął całym jego życiem. Przyj­muje na wycho­wa­nie dwójkę dzieci Adę Cla­ire i Richarda Car­sto­nea, do opieki nad któ­rymi zatrud­nia młodą Esther Sum­mer­son – kobietę, która dora­stała w bie­dzie nie­świa­doma swo­jego pocho­dze­nia. Jedną z osób zaan­ga­żo­wa­nych w sprawę Jarn­dy­ców, jest Lady Dedlock, któ­rej adwo­kat odkrywa, że jego pra­co­daw­czyni miała kie­dyś romans, z któ­rego ma córkę: Esther. Zanim jed­nak, adwo­kat Tur­ling­ton zdoła prze­ka­zać wie­ści mężowi Lady, zostaje zamor­do­wana…


wojna-i-pokoj-lew-tolstoj

Wojna i pokój – Lew Toł­stoj

Wojna i pokój przed­sta­wia pano­ramę życia w Rosji w burz­li­wym okre­sie wojen napo­le­oń­skich. Ta epo­peja cha­rak­te­ry­zuje się mno­go­ścią por­tre­tów psy­cho­lo­gicz­nych i barw­nych postaci – wystę­puje ich w powie­ści kil­ka­set, a teren akcji sta­nowi nie­mal cała Europa: gabi­nety dyplo­ma­tyczne, salony ary­sto­kra­tyczne, loże masoń­skie, wię­zie­nie, chłop­ska zagroda, pole bitwy, kluby itp. Obraz Rosji, jaki zawarł Toł­stoj w Woj­nie i pokoju, jest nie­zwy­kle suge­stywny – trwają tu nie­ustanne spory o wybór drogi poli­tycz­nej, intrygi, zabiegi o pozy­cję spo­łeczną i eko­no­miczną, a rów­no­cze­śnie tuż obok toczy się zwy­kłe życie: ludzie kochają się, nie­na­wi­dzą, roz­dzie­lają i łączą. Wyda­rze­nia histo­ryczne stają się tłem dla ludz­kich namięt­no­ści i pery­pe­tii życio­wych.

Lew Toł­stoj (1828–1910) – wybitny rosyj­ski pisarz i myśli­ciel, mistrz reali­stycz­nej prozy psy­cho­lo­gicz­nej, autor powie­ści psy­cho­lo­gicz­nych (Anna Kare­nina), spo­łeczno-filo­zo­ficz­nych (Zmar­twych­wsta­nie), opo­wia­dań, repor­taży (Opo­wia­da­nia sewa­sto­pol­skie), dra­ma­tów, trak­ta­tów o sztuce. Ucho­dził za naj­wyż­szy auto­ry­tet moralny w Rosji na prze­ło­mie XIX-XX w. Jego twór­czość wywarła olbrzymi wpływ na lite­ra­turę świa­tową XX w.


autostopem-przez-galaktyke

Auto­sto­pem przez galak­tykę – Douglas Adams

Pew­nego dnia młody Zie­mia­nin Arthur dowia­duje się z zasko­cze­niem, że jego naj­bliż­szy przy­ja­ciel Ford jest kosmitą, a Zie­mia nie­mal za chwilę zosta­nie znisz­czona, gdyż znaj­duje się na tra­sie pla­no­wa­nej mię­dzy­ga­lak­tycz­nej auto­strady. Jak mu prze­ka­zuje bez­na­mięt­nie przy­ja­ciel, infor­ma­cja o tych pla­nach została już dośc dawno wywie­szona w jakimś galak­tycz­nym urzę­dzie na pla­ne­cie Alfa Cen­tauri, tyle że Zie­mia­nie ich nie opro­te­sto­wali, co ozna­cza że wyra­żają zgodę. Uni­ce­stwie­nie ojczy­stej pla­nety oraz zagłada całego ludz­kiego gatunku to dla Arthura dopiero począ­tek nie­sa­mo­wi­tych przy­gód, albo­wiem tuż przed kata­strofą Ford zabiera go stat­kiem kosmicz­nym w podróż po Galak­tyce, w trak­cie któ­rej zbiera mate­riały do nowej edy­cji kom­pen­dium wszel­kiej zna­nej wie­dzy, czyli prze­wod­nika Auto­sto­pem przez Galak­tykę. W trak­cie tej nie­koń­czą­cej się podróży, odby­wa­nej mię­dzy innymi w towa­rzy­stwie neu­ro­tycz­nego robota Marvina, Arthur spró­buje roz­wią­zać naj­więk­szą zagadkę kosmosu oraz spró­buje pojąć sens życia.


powrot-do-brideshead-evelyn-waugh

Powrót do Bri­de­shead – Eve­lyn Waugh

Powrót w Bri­de­shead” nie jest powie­ścią wojenną, lecz nostal­gicz­nym – i tro­chę iro­nicz­nym – wspo­mnie­niem zna­ko­mi­tego pisa­rza o sza­lo­nym świe­cie lat dwu­dzie­stych, mło­do­ści na uni­wer­sy­te­cie w Cam­bridge, o przy­jaź­niach, miło­ściach, a zwłasz­cza o dwo­rze w Bri­de­shead, który z per­spek­tywy oko­pów wydaje się boha­te­rowi utra­coną Arka­dią…


zbrodnia-i-kara-fiodor-dostojewski

Zbrod­nia i kara – Fio­dor Dosto­jew­ski

Słynna powieść Fio­dora Dosto­jew­skiego, opo­wia­da­jąca o losach byłego stu­denta Rodiona Raskol­ni­kowa, który posta­na­wia zamor­do­wać i obra­bo­wać bogatą lichwiarkę.

Pomysł na tę powieść naro­dził się w cza­sie, kiedy sam autor prze­by­wał na kator­dze. Zain­te­re­so­wał się wtedy psy­cho­lo­gią współ­więź­niów, wśród któ­rych byli i tacy, któ­rzy zostali ska­zani za mor­der­stwo.

Boha­ter powie­ści, 23-letni były stu­dent prawa jest pół­sie­rotą, ma jed­nak kocha­jąca rodzinę. Jego matka i sio­stra darzą go głę­boką miło­ścią i wspie­rają finan­sowo.

Jed­nak boha­ter, zbun­to­wany prze­ciw porząd­kowi świata, decy­duje się popeł­nić mor­der­stwo. Jest prze­ko­nany, że jako jed­nostka wybitna, ma prawo zabi­jać, gdyż geniusz uspra­wie­dli­wia wszyst­kie zbrod­nie na „zwy­kłych” ludziach. Mor­der­stwo ma stać się rodza­jem spraw­dzianu jego odwagi. Choć jed­no­cze­śnie bez­po­śred­nia pobudką tego czynu jest zła sytu­acja finan­sowa Raskol­ni­kowa…


grona-gniewu-john-steinbeck

Grona gniewu – John Ste­in­beck

Powieść nagro­dzona Nagrodą Pulit­zera w 1940 roku.

Histo­ria ame­ry­kań­skiej rodziny Joadów – far­me­rów zmu­szo­nych, podob­nie jak inni w cza­sach wiel­kiego kry­zysu gospo­dar­czego, do opusz­cze­nia Okla­homy z powodu fatal­nej sytu­acji eko­no­micz­nej. W poszu­ki­wa­niu pracy, jak wielu innych miesz­kań­ców połu­dnio­wych sta­nów Ame­ryki, migrują do Kali­for­nii. Na miej­scu oka­zuje się jed­nak, że nie ma ona nic wspól­nego z mle­kiem i mio­dem pły­nącą kra­iną znaną im z rekla­mo­wych fol­de­rów. Tam też panuje bez­ro­bo­cie, a miej­scowi są wrogo nasta­wieni do przy­by­szów, któ­rzy odbie­rają im ostat­nie miej­sca pracy.


alicja-w-krainie-czarow-lewis-carroll

Ali­cja w Kra­inie Cza­rów – Lewis Car­roll

Nie­za­po­mniana, kla­syczna powieść na pogra­ni­czu snu i jawy. Magiczna podróż małej dziew­czynki do fan­ta­stycz­nej kra­iny, w któ­rej wszystko może się zda­rzyć. Tę powieść Lewisa Car­rolla, wybit­nego mate­ma­tyka i pro­fe­sora Oxfordu, uznano za arcy­dzieło lite­ra­tury świa­to­wej. Dosko­nała lek­tura dla czy­tel­nika w każ­dym wieku.


o-czym-szumia-wierzby-kenneth-grahame

O czym szu­mią wierzby – Ken­neth Gra­hame

Pew­nego dnia na wio­snę Kret zaczął sprzą­tać swoje miesz­ka­nie, ale jego przy­ja­ciel Szczur Wodny sku­sił go na wyprawę łódką, więc z wio­sen­nych porząd­ków nie­wiele wyszło.

Pew­nego dnia Ropuch zapa­łał chę­cią prze­je­cha­nia się samo­cho­dem i od tego zaczęły się wszyst­kie jego kło­poty.

Pew­nego dnia…

Ale o tym, co dalej było, opo­wie Wam naj­le­piej ta książka.


anna-karenina-lew-tolstoj

Anna Kare­nina – Lew Toł­stoj

Anna Kare­nina wie­dzie dostat­nie, sta­bilne i nieco nudne życie u boku dużo star­szego męża. Piękna młoda kobieta speł­nia się jako matka, ale nie stroni też od przy­jęć, jest uwiel­biana na peters­bur­skich salo­nach.

Spo­kój znika wraz z poja­wie­niem się hra­biego Wroń­skiego, który wpro­wa­dza w życie Anny namięt­ność, jakiej nigdy nie zaznała. I znisz­cze­nie, któ­rego nie da się cof­nąć.

To ponad­cza­sowa powieść o uczu­ciu, które od początku było ska­zane na potę­pie­nie. Uczu­ciu, dla któ­rego Anna poświę­ciła wszystko.

Powieść Toł­stoja po raz kolejny inspi­ruje Hol­ly­wood. Reży­ser Joe Wri­ght two­rzy pełen roz­ma­chu pej­zaż rosyj­skich elit. Keira Kni­gh­tley jako Anna Kare­nina i Jude Law w roli jej męża – mega­gwiaz­dor­ska obsada pozwala na nowo odkryć naj­pięk­niej­szą rosyj­ską histo­rię miło­sną.


david-copperfield-charles-dickens

David Cop­per­field – Char­les Dic­kens

Z wszyst­kich ksią­żek, które napi­sa­łem, tę cenię naj­bar­dziej” – tak o „Dawi­dzie Cop­per­fiel­dzie” pisał sam jego autor, Char­les Dic­kens. Publi­ko­wana począt­kowo w odcin­kach, a następ­nie wydana w cało­ści po raz pierw­szy w 1850 roku powieść pod­biła serca milio­nów czy­tel­ni­ków, któ­rzy podzie­lili entu­zjazm pisa­rza.

Poznaj­cie histo­rię Dawida Cop­per­fielda, któ­rego przy­gody – zda­niem znaw­ców lite­ra­tury – w wielu miej­scach pokry­wają się z doświad­cze­niami samego Dic­kensa. To poru­sza­jąca do głębi opo­wieść o nie­ła­twym życiu pro­stego chło­paka w XIX-wiecz­nej Anglii: od naro­dzin aż do wieku doj­rza­łego.

Bez­pie­czeń­stwo i cie­pło rodzin­nego domu mło­dego Dawida zostaje zbu­rzone z chwilą powtór­nego wyj­ścia jego matki za mąż. Od tej chwili dora­sta­nie boha­tera nazna­czone jest prze­mocą, biedą i samot­no­ścią. Wkrótce chło­pak posta­na­wia uciec i tra­fia na utrzy­ma­nie do ciotki, która sprawi, że jego życie dia­me­tral­nie się odmieni.


opowiesci-z-narnii-c-s-lewis

Opo­wie­ści z Narnii – C.S. Lewis

Pełne sied­mio­to­mowe wyda­nie serii powie­ści. Powieść jest o peł­nej uroku i nie­zwy­kłych tajem­nic kra­inie, którą czwórka mło­dych ludzi pró­buje ura­to­wać przed siłami wład­ców zła. Eusta­chy i Julia obda­rzeni przez Aslana misją odna­le­zie­nia zagi­nio­nego kró­le­wi­cza Narnii, wędru­jąc w towa­rzy­stwie dziel­nego Bło­to­smętka przez budzące zdu­mie­nie i grozę kra­iny, odkry­wają, że prze­ciw­sta­wie­nie się złu daje zadzi­wia­jącą siłę do walki z nim.


emma.indd

Emma – Jane Austen

Bły­sko­tliwa kome­dia omy­łek, któ­rej przed­mio­tem jest gra pozo­rów i ilu­zje, jakich dostar­cza nam w nad­mia­rze nasz ego­izm i zadu­fa­nie. W samym zaś środku intrygi stoi nie­zwy­kła boha­terka, pełna życia i wigoru, uro­cza, nie­zno­śna i apo­dyk­tyczna Emma.

Emma Woodho­use mieszka z ojcem na angiel­skiej pro­win­cji. Cho­ciaż sama nie zamie­rza wyjść za mąż, pró­buje swo­ich sił jako swatka. W spra­wach serca jed­nak nie wszystko da się prze­wi­dzieć. Może z kon­wen­cjo­nal­nych gestów, grzecz­no­ści prze­wi­dzia­nych ety­kietą, ukrad­ko­wych spoj­rzeń zostaną odczy­tane praw­dziwe inten­cje? Jak to w kome­dii omy­łek bywa…


perswazje-jane-austen

Per­swa­zje – Jane Austen

Trzy­krot­nie zekra­ni­zo­wana powieść oby­cza­jowa zna­ko­mi­tej angiel­skiej pisarki Jane Austen, po raz pierw­szy wydana już po jej śmierci. Bły­sko­tliwe połą­cze­nie por­tretu szlachty angiel­skiej początku XIX wieku oraz intry­gu­ją­cego romansu.

Pomimo urody, dobroci i nie­zwy­kłej deli­kat­no­ści Anna Elliot wciąż jest samotna, żyje “przy rodzi­nie”. Jako młoda dziew­czyna, pod wpły­wem per­swa­zji i dobrych rad, zerwała zarę­czyny z kapi­ta­nem mary­narki Fry­de­ry­kiem Wen­twor­them. Ten, zra­niony i pełen żalu, wyru­szył na morze. Przez wiele lat nie mieli ze sobą żad­nego kon­taktu… Ale czy można cał­ko­wi­cie wyrzu­cić z pamięci wielką miłość? I czy czas zmie­nia ludzi tak, że nic już do sie­bie nie czują?


chlopiec-z-latawcem-khaled-hosseini

Chło­piec z lataw­cem – Kha­led Hos­se­ini

Afga­ni­stan, lata 70. Dwu­na­sto­letni Amir, syn zamoż­nego Pasz­tuna z Kabulu, wycho­wuje sie w domu bez kobiet. By zyskać uzna­nie w oczach ojca, wygrywa zawody lataw­cowe. Pomaga mu w tym star­szy o rok Hasan, słu­żący i towa­rzysz zabaw. Amir jest świad­kiem, kiedy na Hasana napada banda miej­sco­wych chło­pa­ków pod wodzą psy­cho­pa­tycz­nego Asefa, który gwałci chłopca. Z tchó­rzo­stwa i wyra­cho­wa­nia nie staje w jego obro­nie, a nawet dopro­wa­dza do sytu­acji , w któ­rej Hasan musi opu­ścić ich dom.

Ćwierć wieku póź­niej doro­sły Amir mieszka w USA, gdzie po wkro­cze­niu wojsk radziec­kich do Afga­ni­stanu wyemi­gro­wał wraz z ojcem. Nie odstę­puje go poczu­cie winy, świa­do­mość wła­snej zdrady. Los daje mu szansę, by doko­nać zadość­uczy­nie­nia. Musi zdo­być się na odwagę i powró­cić do rzą­dzo­nego przez tali­bów Kabulu, aby oca­lić nie tylko sie­bie…


kapitan-corelli-louis-de-bernieres

Kapi­tan Corelli – Louis de Ber­ni­éres

Louis de Ber­ni­ères (1954) to jeden z naj­bar­dziej obie­cu­ją­cych pisa­rzy angiel­skich, trzy­krotny lau­reat Com­mon­we­alth Wri­ters Prize. Jego książka Man­do­lina kapi­tana Corel­lego, która obec­nie uka­zuje się (w związku z tytu­łem jej ekra­ni­za­cji, któ­rej pre­miera odbyła się w Pol­sce 3 sierp­nia 2001 roku) pod tytu­łem Kapi­tan Corelli, jest jego czwartą powie­ścią. Zaraz po opu­bli­ko­wa­niu w 1994 roku zyskała uzna­nie kry­ty­ków oraz nie­by­wałą wręcz popu­lar­ność – w następ­nym roku miała aż dzie­więć wydań w samej Anglii. Została już prze­ło­żona na trzy­na­ście języ­ków. Kapi­tan Corelli to tra­gi­ko­miczna opo­wieść o losach miesz­kań­ców małej grec­kiej wysepki, głów­nie w latach II wojny świa­to­wej, a więc w okre­sie wło­skiej i nie­miec­kiej oku­pa­cji. Wątek romansu pięk­nej Gre­czynki z eks­cen­trycz­nym ofi­ce­rem wojsk oku­pa­cyj­nych jest osią, wokół któ­rej Ber­nie­res zbu­do­wał tyleż reali­styczny, co baśniowy świat swo­ich boha­te­rów. Okru­cień­stwa wojny, przed­sta­wione zresztą nie­zwy­kle dosad­nie, skon­tra­sto­wane są na kar­tach powie­ści z jasnymi stro­nami życia, takimi jak miłość, przy­jaźń, zabawa, piękno natury i muzyki. Nie­skrę­po­wany humor sku­tecz­nie broni tę przej­mu­jącą opo­wieść przed ckli­wym sen­ty­men­ta­li­zmem.


wyznania-gejszy-arthur-golden

Wyzna­nia Gej­szy – Arthur Gol­den

TAJEMNICA SERCA KOBIETY, KTÓRA NIE MIAŁA PRAWA KOCHAĆ

Jedna z naj­waż­niej­szych i naj­pięk­niej­szych opo­wie­ści o miło­ści, na pod­sta­wie któ­rej powstał obsy­pany Osca­rami film, z nie­za­po­mnianą rolą prze­pięk­nej Ziyi Zhang.

Say­uri, córka rybaka, jako dzie­wię­cio­let­nia dziew­czynka zostaje sprze­dana do naj­lep­szego domu gejsz w Kioto. Z początku sprząta i usłu­guje innym, ale wkrótce zaczyna uczyć się tańca, muzyki, nosze­nia kimona, sztuki maki­jażu i ukła­da­nia wło­sów, nale­wa­nia sake. Wkra­cza w nie­zwy­kły świat, w któ­rym kobieta uzna­wana jest za naj­pięk­niej­szy klej­not, ale jej dzie­wic­two – za towar sprze­da­wany na licy­ta­cji temu, kto zaofe­ruje naj­wię­cej. Świat, w któ­rym kobiety są szko­lone w sztuce uwo­dze­nia, a miłość ucho­dzi za ilu­zję. Say­uri dosta­nie szansę, aby prze­ko­nać się, czy gej­sza może pozwo­lić sobie na uczu­cia.


kubus-puchatek-alan-alexander-milne

Kubuś Pucha­tek – Alan Ale­xan­der Milne

Wzru­sza­jące, pełne liry­zmu przy­gody Krzy­sia i jego przy­ja­ciół w Stu­mi­lo­wym Lesie. Obda­rzone ludz­kimi cechami cha­rak­teru zwie­rzątka śmie­szą i bawią z jed­nej strony naiw­no­ścią, z dru­giej – filo­zo­ficz­nym podej­ściem do życia. Nie­zwy­kłe ilu­stra­cje Erne­sta H. She­parda oraz dosko­nały prze­kład Ireny Tuwim spra­wiają, że od wielu lat książki o Krzy­siu, Puchatku, Kła­po­uchym i Pro­siaczku należą do ulu­bio­nych lek­tur dzieci i mło­dzieży.

To nowe, ele­ganc­kie wyda­nie z kolo­ro­wymi ilu­stra­cjami, w dużym for­ma­cie, z pew­no­ścią spodoba się kolej­nemu poko­le­niu małych czy­tel­ni­ków.


folwark-zwierzecy-george-orwell

Fol­wark zwie­rzęcy – Geo­rge Orwell

Orwell pisał: “Fol­wark Zwie­rzęcy miał być przede wszyst­kim satyrą na rewo­lu­cję rosyj­ską. Jed­nak, jak pod­kre­ślam, prze­sła­nie utworu jest szer­sze: chcia­łem wyra­zić w nim myśl, iż ów szcze­gólny rodzaj rewo­lu­cji (gwał­towna rewo­lu­cja oparta na kon­spi­ra­cji , z moto­rem napę­do­wym w postaci nie­świa­do­mie żąd­nych wła­dzy osób) może dopro­wa­dzić jedy­nie do zmiany wład­ców. Mój morał brzmi tak oto: rewo­lu­cje mogą przy­nieść rady­kalną poprawę, gdy masy będą czujne i będą wie­dzieć, jak pozbyć się swych przy­wód­ców, gdy tamci zro­bią, co do nich należy. (…) Nie można robić rewo­lu­cji, jeśli nie robi się jej dla sie­bie; nie ma cze­goś takiego jak dobro­tliwa dyk­ta­tura.”


kod-da-vinci-dan-brown

Kod Da Vinci – Dan Brown

W Luw­rze zostaje popeł­nione mor­der­stwo. Jego ofiarą jest kustosz. Zwłoki zostają zna­le­zione w pozy­cji przy­po­mi­na­ją­cej sławny rysu­nek witru­wiań­ski, na któ­rym rene­san­sowy arty­sta przed­sta­wił ide­alne pro­por­cje ludz­kiego ciała. W zbrod­nię zamie­szany jest – według poli­cji – pro­fe­sor z Harvardu, znawca sym­bo­liki reli­gij­nej.

Sprawy kom­pli­kują się, gdyż umie­ra­jący kustosz pozo­sta­wił sze­reg zaga­dek, które mają pomóc wska­zać win­nych tej zbrodni i trzech innych popeł­nio­nych tej nocy na wpły­wo­wych miesz­kań­cach Paryża. Ale mają też dopro­wa­dzić do cze­goś znacz­nie bar­dziej istot­nego.


sto-lat-samotnosci-gabriel-garcia-marquez

Sto lat samot­no­ści – Gabriel Gar­cia Marquez

Miała to być pierw­sza powieść Gabriela Gar­cii Marqu­eza. Dzięki swym dziad­kom znał histo­rię Macondo i dzieje rodziny Buen­dia, prze­śla­do­wa­nej fatum kazi­rodz­twa. Świat, w któ­rym rze­czy nad­zwy­czajne miały wymiar sza­rej codzien­no­ści, zwy­czaj­ność zaś przyj­mo­wana była jako zja­wi­sko nad­przy­ro­dzone, świat bez czasu, gdzie wiele rze­czy nie miało jesz­cze nazw, był też jego świa­tem. Potrze­bo­wał aż dwu­dzie­stu lat, by wresz­cie spi­sać te rodzinne opo­wie­ści z całym dobro­dziej­stwem i prze­kleń­stwem odnie­sień biblij­nych, baśnio­wych, lite­rac­kich, poli­tycz­nych; uświa­do­mił nam, że “ple­miona ska­zane na sto lat samot­no­ści nie mają już dru­giej szansy na ziemi”.


modlitwa-za-owena-john-irvin

Modli­twa za Owena – John Irvin

Histo­ria oso­bliwa i wzru­sza­jąca, okra­szona czar­nym humo­rem, pełna mrocz­nego, gorz­kiego sym­bo­li­zmu.

Naj­bar­dziej nie­zwy­kły utwór w dorobku pisa­rza, łączący ele­menty powie­ści ini­cja­cyj­nej i sur­re­ali­stycz­nej, kome­dii, roz­prawy teo­lo­gicz­nej, pam­fletu poli­tycz­nego.

Snu­jąc opo­wieść o dora­sta­niu poko­le­nia, któ­remu przy­szło się zmie­rzyć z doświad­cze­niem wojny w Wiet­na­mie, autor pod­jął próbę prze­nik­nię­cia tajem­nicy ludz­kiego losu. Klu­czem do niej jest kon­tro­wer­syjna postać tytu­ło­wego boha­tera. Kim jest Owen Meany? Ofiarą śle­pego trafu czy też wizjo­ne­rem, który przej­rzał zamy­sły samego Boga? Nowym Mesja­szem czy bluź­niercą? Zbio­ro­wym sumie­niem poko­le­nia mło­dych Ame­ry­ka­nów wal­czą­cych w Wiet­na­mie, czy może wyzwa­niem – albo prze­strogą?


kobieta-w-bieli-wilkie-collins

Kobieta w bieli – Wil­kie Col­lins

Wil­kie Col­lins (1842–89), syn zna­nego pej­za­ży­sty, ukoń­czył prawo, lecz jako zawód obrał lite­ra­turę. Od 1859 r. współ­pra­cuje z Dic­ken­sem w jego perio­dy­kach “House­hold Words” i “All the Year Round”. W tym dru­gim piśmie dru­kuje w odcin­kach w r. 1860 “Kobietę w bieli”, dzięki któ­rej miał zyskać miano ojca angiel­skiej powie­ści kry­mi­nal­nej. Oprócz zwar­tej kon­struk­cji, dosko­na­łej cha­rak­te­ry­styki postaci, bar­dzo pla­stycz­nego obrazu ówcze­snej oby­cza­jo­wo­ści, “Kobietę w bieli” cechuje zręczne popro­wa­dze­nie wątku sen­sa­cyj­nego, trzy­ma­ją­cego czy­tel­nika w napię­ciu od pierw­szych do ostat­nich stron. Zapew­nia to powo­dze­nie powie­ści po dziś dzień, czego dowo­dem są współ­cze­sne adap­ta­cje tele­wi­zyjne. Col­lins jest auto­rem kil­ku­na­stu powie­ści, z któ­rych poza wzna­wianą obec­nie “Kobietą w bieli” uka­zał się w Pol­sce “Kamień księ­ży­cowy”.


ania-z-zielonego-wzgorza-lucy-maud-montgomery

Ania z Zie­lo­nego Wzgó­rza – Lucy Maud Mont­go­mery

Gdy Maryla i Mate­usz Cuth­ber­to­wie decy­dują się przy­gar­nąć chłopca z sie­ro­cińca, nie mają poję­cia, że od tej pory ich życie wypeł­nią nie­spo­dzianki.

Na Zie­lone Wzgó­rza w Avon­lea przy­bywa nie chło­piec, lecz jede­na­sto­let­nia rudo­włosa dziew­czynka. Ania to osóbka o nie­prze­cięt­nym tem­pe­ra­men­cie i wyobraźni, która potrafi pła­tać figle i czy­nić cuda, obda­rzona nie­zwy­kłą zdol­no­ścią patrze­nia na świat. Jej obec­ność wywróci życie miesz­kań­ców Avon­lea do góry nogami i na zawsze odmieni Zie­lone Wzgó­rze.


z-dala-od-zgielku-thomas-hardy

Z dala od zgiełku – Tho­mas Hardy

Znana bry­tyj­ska powieść o sile miło­ści i namięt­no­ści, na któ­rej pod­sta­wie powstał wzru­sza­jący film z Carey Mul­li­gan i Tomem Sturridge’em.

Pro­win­cja dzie­więt­na­sto­wiecz­nej Anglii. Bet­saba Ever­dene dzie­dzi­czy po wuju farmę. Posta­na­wia sama zająć się gospo­dar­stwem, nie cze­ka­jąc na księ­cia z bajki. Jej uroda oraz nie­za­leż­ność dzia­łają jed­nak na męż­czyzn jak magnes. O względy dziew­czyny zabiega trzech dżen­tel­me­nów, każdy o sil­nej oso­bo­wo­ści. Jest wśród nich Gabriel Oak – poczciwy far­mer, wła­ści­ciel ziem­ski Wil­liam Bol­dwood oraz Fran­ci­szek Troy – sier­żant kró­lew­skich dra­go­nów, kobie­ciarz i hulaka.

Nie­oczy­wi­ste wybory, ser­cowe roz­terki oraz pomyłki losu – życie nie­sie wiele nie­spo­dzia­nek, ale Bet­saba zrobi wszystko, żeby się odna­leźć w świe­cie rzą­dzo­nym przez męż­czyzn.


opowiesc-podrecznej-margaret-atwood

Opo­wieść pod­ręcz­nej – Mar­ga­ret Atwood

Orwel­low­skie pie­kło kobiet. Witamy w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści rodem z naj­gor­szego kosz­maru, jaki może przy­śnić się kobie­cie. Oto inna wer­sja histo­rii świata, w któ­rej reżim i orto­dok­sja są jedy­nym pra­wem, pra­wem sta­no­wio­nym przez męż­czyzn i dla męż­czyzn, gdzie kobieta została spro­wa­dzona do roli nie­mej repro­duk­torki. Oby tylko ten świat mógł oka­zać się ponu­rym snem… “Opo­wieść pod­ręcz­nej” to wstrzą­sa­jąca anty­uto­pia, jedna z naj­lep­szych powie­ści słyn­nej kana­dyj­skiej pisarki Mar­ga­ret Atwood.


wladca-much-william-golding

Władca much – Wil­liam Gol­ding

Opo­wieść para­bo­liczna o gru­pie mło­dych chłop­ców, któ­rzy oca­leli z kata­ta­strofy lot­ni­czej w okre­sie nie­ozna­czo­nego kon­fliktu nukle­ar­nego. Roz­bit­ko­wie znaj­dują schro­nie­nie na nie­zna­nej, egzo­tycz­nej wyspie. Pomimo róż­nic cha­rak­te­ro­lo­gicz­nych, pod­jęta zostaje przez nich próba rekon­struk­cji cywi­li­za­cji w obcym zakątku świata. Nie­stety roz­sądne i roz­tropne wysiłki czę­ści chłop­ców obra­cane są w niwecz, gdy grupa stop­niowo upada w bar­ba­rzyń­stwo i dzi­kość.

Książka opa­trzona wstę­pem autor­stwa Ste­phena Kinga, nagro­dzona lite­rac­kim Noblem w 1983 roku.


pokuta-ian-mcewan

Pokuta – Ian McE­wan

Powieść o wie­lo­war­stwo­wej fabule poru­sza­jąca tematy miło­ści, wojny, grze­chu i odku­pie­nia. Kawał wyśmie­ni­tej prozy przez wielu kry­ty­ków uznany za arcy­dzieło, odkry­wa­jący mean­dry ludz­kiej świa­do­mo­ści.

W pewien upalny ranek 1935 roku trzy­na­sto­let­nia Briony Tal­lis jest przy­pad­ko­wym świad­kiem sceny miło­snej pomię­dzy mło­dym Rob­biem a swoją star­szą sio­strą Ceci­lią. Wyobraź­nia dziew­czynki pod­suwa jej różne inter­pre­ta­cje tego wyda­rze­nia, co pro­wa­dzi do tra­ge­dii. Wybu­cha II wojna świa­towa, Briony zostaje pie­lę­gniarką, sta­wia pierw­sze kroki jako pisarka. Zdaje sobie sprawę z wyrzą­dzo­nego przez sie­bie zła. Pisar­stwo staje się jej pokutą, a kolejne wer­sje pisa­nej opo­wie­ści coraz bar­dziej przy­bli­żają ją do prawdy owych kilku upal­nych dni. Ale czy w tym wypadku pokuta może ozna­czać odku­pie­nie?


zycie-pi-yann-martel

Życie Pi – Yann Mar­tel

Ranna zebra, oran­gu­tan, hiena cęt­ko­wana, szczur i tygrys ben­gal­ski… Taka mena­że­ria to nie naj­lep­sze towa­rzy­stwo w dry­fu­ją­cej po oce­anie sza­lu­pie. Nie­stety szes­na­sto­letni Pi Patel po zato­nię­ciu japoń­skiego frach­towca, na pokła­dzie któ­rego wraz z rodziną i zwie­rzę­tami z pro­wa­dzo­nego przez ojca zoo pły­nie z Indii do nowej ojczy­zny, Kanady, nie ma żad­nego wpływu na dobór towa­rzy­szy nie­doli. Grupa roz­bit­ków, wśród któ­rych – poza oran­gu­ta­nem – Pi Patel jest jedy­nym dwu­noż­nym stwo­rze­niem, szybko się kur­czy, aż pozo­staje tylko on i tygrys. Ody­seja przez Pacy­fik staje się walką o życie – z żywio­łem, gło­dem i, przede wszyst­kim, z olbrzy­mim kotem, z któ­rym w bez­po­śred­niej kon­fron­ta­cji chło­piec nie miałby żad­nych szans. By utrzy­mać zwie­rzę z dala od sie­bie, musi na nie­wiel­kiej powierzchni sza­lupy ozna­czyć swoje tery­to­rium i stać się osob­ni­kiem alfa.


diuna-frank-herbert

Diuna – Frank Her­bert

Spe­cjalna edy­cja z opra­co­wa­niem gra­ficz­nym autor­stwa Woj­cie­cha Siud­maka. Arra­kis, zwana Diuną, to jedyne we wszech­świe­cie źró­dło melanżu – sub­stan­cji prze­dłu­ża­ją­cej życie, umoż­li­wia­ją­cej odby­wa­nie podróży kosmicz­nych i prze­wi­dy­wa­nie przy­szło­ści. Z roz­kazu Pady­sza­cha Impe­ra­tora Szad­dama IV rzą­dzący Diuną Har­kon­ne­no­wie opusz­czają swe naj­więk­sze źró­dło docho­dów. Pla­netę otrzy­mują w lenno Atry­dzi, ich zacie­kli wro­go­wie. Zwy­cię­stwo księ­cia Leto Atrydy jest jed­nak pozorne. Prze­ję­cie pla­nety ukar­to­wano. W odpo­wie­dzi na atak połą­czo­nych sił Impe­rium i Har­kon­ne­nów dzie­dzic rodu Atry­dów, Paul – koń­cowe nie­mal ogniwo planu euge­nicz­nego Bene Ges­se­rit – staje na czele rdzen­nych miesz­kań­ców Diuny i wyciąga rękę po impe­rialny tron.


cold-comfort-farm-stella-gibbons

Cold Com­fort Farm – Stella Gib­bons

Opu­bli­ko­wana w 1932 roku książka (czy może już komiks?) jest paro­dią wyide­ali­zo­wa­nego w tym okre­sie wiej­skiego życia.


rozwazna-i-romantyczna-jane-austen

Roz­ważna i roman­tyczna – Jane Austen

Po śmierci męża pani Dash­wood wraz z dziećmi opu­ściła uko­chany dom i zamiesz­kała w posia­dło­ści Bar­ton. Dwie z jej córek – panny na wyda­niu – choć różne pod wzglę­dem cha­rak­te­rów, tak samo szu­kają szczę­ścia i miło­ści. Uczu­ciowa, impul­sywna Marianna marzy o męż­czyź­nie szar­manc­kim, wraż­li­wym, lubią­cym te same lek­tury co ona. Łagodna i roz­ważna Ele­onora odda serce jedy­nie czło­wie­kowi spo­koj­nemu i odpo­wie­dzial­nemu. Nie­stety świat, któ­rym – zamiast praw­dzi­wych uczuć – rzą­dzi pozy­cja spo­łeczna i pie­niądz, może bole­śnie roz­cza­ro­wać te pełne uroku, ufne kobiety…


pretendent-do-reki-vikram-seth

Pre­ten­dent do ręki – Vikram Seth

Poszu­ki­wa­nia pre­ten­denta do ręki Laty, pro­wa­dzone przez matkę dziew­czyny oraz przez nią samą, spra­gnioną miło­ści, to zara­zem wspa­niała podróż przez życie. Ta epo­peja jest także obra­zem Indii w prze­ło­mo­wej dla tego kraju epoce, tuż po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści, w przeded­niu wybo­rów powszech­nych, gdy ważą się losy jed­nej szó­stej miesz­kań­ców naszego globu.


cien-wiatru-carlos-ruiz-zafon

Cień wia­tru – Car­los Ruiz Zafon

W letni świt 1945 roku dzie­się­cio­letni Daniel Sem­pere zostaje zapro­wa­dzony przez ojca, księ­ga­rza i anty­kwa­riu­sza, do nie­zwy­kłego miej­sca w sercu sta­rej Bar­ce­lony, które wta­jem­ni­czo­nym znane jest jako Cmen­tarz Zapo­mnia­nych Ksią­żek. Zgod­nie ze zwy­cza­jem Daniel ma wybrać, kie­ru­jąc się wła­ści­wie jedy­nie intu­icją, książkę swego życia. Spo­śród setek tysięcy tomów wybiera nie­znaną sobie powieść “Cień wia­tru” nie­ja­kiego Juliana Caraxa.

Zauro­czony powie­ścią i zafa­scy­no­wany jej auto­rem Daniel usi­łuje odna­leźć inne jego książki i odkryć tajem­nicę pisa­rza, nie podej­rze­wa­jąc nawet, iż zaczyna się naj­więk­sza i naj­bar­dziej nie­bez­pieczna przy­goda jego życia, która da rów­nież począ­tek nie­zwy­kłym opo­wie­ściom, wiel­kim namięt­no­ściom, prze­klę­tym i tra­gicz­nym miło­ściom roz­gry­wa­ją­cym się w cudow­nej sce­ne­rii Bar­ce­lony gotyc­kiej i rene­san­so­wej, sece­syj­nej i powo­jen­nej.


opowiesc-o-dwoch-miastach-charles-dickens

Opo­wieść o dwóch mia­stach – Char­les Dic­kens

Była to naj­lep­sza i naj­gor­sza z epok, wiek rozumu i wiek sza­leń­stwa, czas wiary i czas zwąt­pie­nia, okres świa­tła i okres mro­ków, wio­sna pięk­nych nadziei i zima roz­pa­czy” – tak roz­po­czyna swą nie­zwy­kłą Opo­wieść o dwóch mia­stach Char­les Dic­kens.

Paryż i Lon­dyn w przeded­niu Wiel­kiej Rewo­lu­cji Fran­cu­skiej. W tym burz­li­wym okre­sie spla­tają się losy mło­dego fran­cu­skiego ary­sto­kraty, sta­rego leka­rza wię­zio­nego nie­spra­wie­dli­wie przez osiem­na­ście lat w Basty­lii, jego córki i angiel­skiego praw­nika. Dra­ma­tyczna, przej­mu­jąca histo­ria.

Zna­ko­mita powieść Char­lesa Dic­kensa, naj­wy­bit­niej­szego przed­sta­wi­ciela angiel­skiej powie­ści spo­łeczno-oby­cza­jo­wej dru­giej połowy XIX wieku.


nowy-wspanialy-swiat-aldous-huxley

Nowy wspa­niały świat – Aldous Hux­ley

Nowy wspa­niały świat to jedna z naj­słyn­niej­szych anty­uto­pii w lite­ra­tu­rze XX wieku. Przed­sta­wiona w powie­ści Hux­leya wizja przy­szłego spo­łe­czeń­stwa, które osią­gnęło stan cał­ko­wi­tego zor­ga­ni­zo­wa­nia i zre­ali­zo­wało ideał powszech­nej szczę­śli­wo­ści, jest wizją prze­ra­ża­jącą.

W roku 2541 (czyli w 632 roku nowej „ery Forda”) oby­wa­tele Repu­bliki świata powstają w rezul­ta­cie sztucz­nego zapłod­nie­nia i klo­no­wa­nia. Od nie­mow­lę­cia pod­da­wani są wszech­stron­nemu psy­cho­lo­gicz­nemu i bio­lo­gicz­nemu warun­ko­wa­niu – po to, by w wieku doj­rza­łym stać się cząst­kami kasto­wej spo­łecz­no­ści, zło­żo­nej z pozba­wio­nych wyż­szych uczuć ludz­kich auto­ma­tów. Czy ten „wspa­niały świat”, w któ­rym domi­nuje seks, pry­mi­tywne roz­rywki, nar­ko­tyk soma, jest tylko zro­dzoną w wyobraźni pisa­rza fan­ta­sma­go­rią?…


dziwny-przypadek-psa-nocna-pora-mark-haddon

Dziwny przy­pa­dek psa nocną porą – Mark Had­don

To bar­dzo spe­cy­ficzna powieść kry­mi­nalna. Detek­ty­wem i nar­ra­to­rem w jed­nej oso­bie jest Chri­sto­pher Boone. Ma 15 lat i cierpi na cho­robę Asper­gera, odmianę auty­zmu. Zna się bar­dzo dobrze na mate­ma­tyce, ale bar­dzo słabo na ludziach. Nigdy nie wypu­ścił się sam poza ulicę, przy któ­rej mieszka, lecz gdy odkrywa, że zamor­do­wano psa sąsiadki, wyru­sza w prze­ra­ża­jącą podróż, która wywróci jego świat do góry nogami…


milosc-w-czasach-zarazy-gabriel-garcia-marquez

Miłość w cza­sach zarazy – Gabriel Gar­cía Márquez

Miłość w cza­sach zarazy”, napi­sana przez Gabriela Gar­cię Marqu­eza z ogromną czu­ło­ścią, humo­rem i wyro­zu­mia­ło­ścią, to nie­zwy­kła powieść o miło­ści, która oka­zuje się sil­niej­sza od samot­no­ści, od fatum i od śmierci. Jest to histo­ria uczu­cia nie­wy­da­rzo­nego bękarta i poety Flo­ren­tino Arizy oraz trzeź­wej, roz­sąd­nej Fer­miny Dazy, speł­nia­ją­cego się po pół­wie­czu ocze­ki­wa­nia. Oboje prze­cho­dzą przez wszyst­kie kręgi miło­ści – mło­dzień­cze zadu­rze­nie, mał­żeń­stwo z roz­sądku, sza­lone namięt­no­ści, miło­ści ide­ali­zo­wane i ulotne pra­gnie­nia cie­le­sne. Ta nie­spo­ty­kana w dotych­cza­so­wej twór­czo­ści Gar­cii Marqu­eza tema­tyka i tona­cja przy­spo­rzyła pisa­rzowi miliony nowych czy­tel­ni­ków na całym świe­cie.


myszy-i-ludzie-john-steinbeck

Myszy i ludzie – John Ste­in­beck

Piękna opo­wieść o bez­wa­run­ko­wej przy­jaźni, ludz­kich tęsk­no­tach i marze­niach.

Geo­rge Mil­ton i Len­nie Small to nie­zwy­kły tan­dem przy­ja­ciół. Geo­rge jest sil­nym męż­czy­zną, a podą­ża­jący w ślad za nim Len­nie – upo­śle­dzo­nym gigan­tem o umy­sło­wo­ści małego dziecka. Nie­zdarny i nie­świa­domy wła­snej siły fizycz­nej nie potrafi dosto­so­wać się do spo­łecz­nych norm i co chwila spro­wa­dza na sie­bie i George’a mniej­sze lub więk­sze nie­szczę­ścia. Nie mogąc zna­leźć dla sie­bie miej­sca, przy­ja­ciele prze­mie­rzają pogrą­żone w Wiel­kim Kry­zy­sie Stany w poszu­ki­wa­niu zarobku i akcep­ta­cji. Ich marze­niem i celem, do któ­rego dążą, jest wła­sna farma, na któ­rej mogliby wspól­nie hodo­wać kró­liki.

Myszy i ludzie” to jedno z naj­zna­ko­mit­szych dzieł lite­rac­kich Ste­in­becka. To powieść tak zło­żona, że wymyka się wszel­kim jed­no­znacz­nym inter­pre­ta­cjom. Przede wszyst­kim jest piękną histo­rią wspa­nia­łej przy­jaźni i poświę­ce­nia, opo­wie­ścią o skom­pli­ko­wa­nych rela­cjach, ludz­kich tęsk­no­tach i marze­niach. Ale także para­bolą losu czło­wieka, rodza­jem współ­cze­snej baśni dla doro­słych.

Powieść “Myszy i ludzie” była trzy­krot­nie prze­no­szona na ekran. Naj­bar­dziej znaną kre­ację postaci Len­niego stwo­rzył John Mal­ko­vich.


lolita-vladimir-nabokov

Lolita – Vla­di­mir Nabo­kov

Lolita – naj­gło­śniej­sza powieść Nabo­kova, jed­nego z naj­wy­bit­niej­szych pisa­rzy XX wieku, jest opi­sem sek­su­al­nej obse­sji czter­dzie­sto­let­niego męż­czy­zny na punk­cie dwu­na­sto­let­niej dziew­czynki Dolo­res. Powieść prze­tłu­ma­czono na kil­ka­dzie­siąt języ­ków, wyda­wano ją w atmos­fe­rze kon­tro­wer­sji i pro­te­stów, a autora poma­wiano o por­no­gra­fię i pedo­fi­lię. Obec­nie uzna­wana jest za jedno z arcy­dzieł lite­ra­tury świa­to­wej. Sfil­mo­wał ją w 1962 roku Stan­ley Kubrick i ponow­nie w 1997 Adrian Lyne.


tajemna-historia-donna-tartt

Tajemna histo­ria – Donna Tartt

Richard Papen roz­po­czyna stu­dia w eks­klu­zyw­nym college’u w Nowej Anglii. Dołą­cza do grupy inte­li­gent­nych, eks­cen­trycz­nych stu­den­tów filo­lo­gii kla­sycz­nej, któ­rzy pod wodzą cha­ry­zma­tycz­nego wykła­dowcy odkry­wają spo­sób myśle­nia i życia nie­ma­jący nic wspól­nego z mono­tonną egzy­sten­cją ich rówie­śni­ków. Kiedy jed­nak eks­pe­ry­menty z nar­ko­ty­kami, alko­ho­lem i sek­su­al­no­ścią nie przy­no­szą odpo­wie­dzi na pyta­nie: jak daleko można się posu­nąć?, docho­dzi do mor­der­stwa.
Czy da się unik­nąć jego kon­se­kwen­cji? Czy można zabić i nie zostać uka­ra­nym? I czy moż­liwe jest, by mor­der­stwo w żaden spo­sób nie zmie­niło mor­dercy?

Tajemna histo­ria to pełna napię­cia, inte­lek­tu­alna opo­wieść o moral­no­ści, sztuce, karze i odku­pie­niu. Ale też o błę­dach mło­do­ści, ocze­ki­wa­niach wobec innych i samego sie­bie. Mroczna i uza­leż­nia­jąca niczym grecka tra­ge­dia opo­wieść o mło­dych ludziach, któ­rzy odkry­wają, jak łatwo jest zabić, a jak trudno jest żyć.

Tajemna histo­ria to kul­towy debiut nagro­dzo­nej Pulit­ze­rem autorki Szczy­gła. Powieść ta sprze­dała się w kil­ku­mi­lio­no­wym nakła­dzie, została prze­tłu­ma­czona na trzy­dzie­ści języ­ków i jest dziś uzna­wana za jedną z naj­waż­niej­szych powie­ści końca XX wieku.


nostalgia-aniola-alice-sebold

Nostal­gia anioła – Alice Sebold

Debiut powie­ściowy mło­dej ame­ry­kań­skiej pisarki. Bły­sko­tliwa, wzbu­dza­jąca ogromne emo­cje powieść o życiu i śmierci, rado­ści i smutku, prze­ba­cze­niu i zemście, a także o miło­ści, goje­niu duszy i zapo­mi­na­niu. Książka, która wstrzą­snęła milio­nami ludzi na całym świe­cie. Nar­ra­torką opo­wie­ści jest czter­na­sto­let­nia Susie Sal­mon, która prze­ma­wia do czy­tel­nika z nieba. Zgwał­cona i zamor­do­wana przez miłego sąsiada, a zara­zem seryj­nego gwał­ci­ciela, obser­wuje życie na Ziemi, które toczy się już bez jej udziału: przy­ja­ciół i rodzinę nie­tra­cą­cych nadziei, że zosta­nie kie­dyś odna­le­ziona, młod­szego bra­ciszka sta­ra­ją­cego się zro­zu­mieć zna­cze­nie słowa „ode­szła”, zabójcę zacie­ra­ją­cego ślady zbrodni i poli­cję pro­wa­dzącą poszu­ki­wa­nia. Zwie­dza nie­zwy­kłe miej­sce zwane nie­bem bez­mier­nym, w któ­rym się znaj­duje, gdzie każde jej życze­nie zostaje natych­miast speł­nione, z wyjąt­kiem jed­nego – moż­li­wo­ści powrotu do ludzi, któ­rych kocha.


hrabia-monte-christo-alexandre-dumas

Hra­bia Monte Chri­sto – Ale­xan­dre Dumas

Histo­ria Edmunda Dan­tesa, mary­na­rza, który w dniu swo­ich zarę­czyn wsku­tek nie­praw­dzi­wego donosu zostaje aresz­to­wany, a następ­nie nie­słusz­nie ska­zany oraz osa­dzony w zamku If. Po czter­na­stu latach spę­dzo­nych w lochach twier­dzy udaje mu się odzy­skać wol­ność, a dzięki byłemu współ­więź­niowi – księ­dzu Farii – odna­leźć skarb ukryty na wyspie Monte Chri­sto. Edmund, pod zmie­nio­nym nazwi­skiem, roz­po­czyna przy­go­to­wa­nia do zemsty, którą jesz­cze będąc w wię­zie­niu poprzy­siągł swoim wro­gom…


w-drodze-jack-kerouac

W dro­dze – Jack Kero­uac

Młody pisarz Sal Para­dise w towa­rzy­stwie przy­ja­ciela i nie­obli­czal­nego włó­częgi, Deana Moriarty’ego, rusza w sza­leń­czą wyprawę po Ame­ryce. Podró­żu­jąc auto­sto­pem i jeż­dżąc kra­dzio­nymi samo­cho­dami, szu­kają przy­gód, nar­ko­ty­ków, alko­holu i wol­nej miło­ści. Ich wędrówka jest speł­nie­niem marze­nia całej gene­ra­cji, wyzwa­niem rzu­co­nym obłud­nej oby­cza­jo­wo­ści powo­jen­nej Ame­ryki.

W dro­dze to legen­darny mani­fest bit­ni­ków, naj­waż­niej­sze – obok Nagiego lun­chu Bur­ro­ughsa i Sko­wytu Gins­berga – dzieło w lite­rac­kim dorobku poko­le­nia, utwór, w któ­rym pod pseu­do­ni­mami poja­wiają się wszy­scy naj­waż­niejsi przed­sta­wi­ciele beat gene­ra­tion. Ta na poły auto­bio­gra­ficzna książka, która uczy­niła Kero­uaca sław­nym, jest pory­wa­jącą, eks­ta­tyczną przy­godą – taką jak opi­sana w niej podróż.


juda-nieznany-thomas-hardy

Juda nie­znany – Tho­mas Hardy

Napi­sana po mistrzow­sku, z sze­ro­kim, epic­kim odde­chem, histo­ria czło­wieka, który nie umie zma­gać się z życiem i wal­czyć o swoje. Juda, choć bystry, nie zostaje naukow­cem, jak sobie wyma­rzył w dzie­ciń­stwie. Nie udaje mu się też mał­żeń­stwo, zawarte bez uczu­cia. Czy miłość do Sue, kobiety wykształ­co­nej, o nie­za­leż­nych poglą­dach, da mu siłę, by sta­wić czoło rze­czy­wi­sto­ści? A może nad losem Judy wisi jakieś fatum, któ­rego nie da się poko­nać? Hardy, wytrawny znawca natury ludz­kiej, nie daje pro­stych odpo­wie­dzi, ale przy­po­mina, że za wszystko w życiu trzeba zapła­cić…


dziennik-bridget-jones-helen-fielding

Dzien­nik Brid­get Jones – Helen Fiel­ding

Ta książka sprawi, że polu­bisz się dokład­nie za te cechy, któ­rych naj­bar­dziej się u sie­bie wsty­dzisz. A ponadto w trak­cie lek­tury będziesz co rusz wybu­chać śmie­chem i wykrzy­ki­wać: „Brid­get Jones to ja!”.

Poznaj­cie Brid­get Jones: sin­gielkę tro­chę po trzy­dzie­stce, która jest pewna, że wszystko się ułoży, jeśli tylko:

•straci na wadze trzy kilo­gramy
•prze­sta­nie palić
•osią­gnie wewnętrzną rów­no­wagę.

Brid­get stara się odnieść w życiu suk­ces albo przy­najm­niej utrzy­mać się na powierzchni. Za każ­dym razem, gdy jej plany biorą w łeb, Brid­get daje radę się pozbie­rać, szuka pocie­chy w życiu towa­rzy­skim i mówi sobie, że wszystko będzie dobrze już ran­kiem, kiedy to jej życie będzie inne, wolne od alko­holu, zbęd­nych kalo­rii i emo­cjo­nal­nych popa­prań­ców.

Oto pełna humoru kro­nika zda­rzeń jed­nego roku z życia dru­zgo­cąco samo­kry­tycz­nej Brid­get Jones, roku, w któ­rym Brid­ges posta­na­wia: zmniej­szyć obwód swo­ich ud o cztery cen­ty­me­try, cho­dzić na siłow­nię trzy razy w tygo­dniu nie tyko po to, by kupić kanapkę, i stwo­rzyć sen­sowny zwią­zek z odpo­wie­dzial­nym męż­czy­zną.


dzieci-polnocy-salman-rushdie

Dzieci pół­nocy – Sal­man Rush­die

Dzieci pół­nocy to obszerna epicka opo­wieść o powo­jen­nej histo­rii Indii. Jak zwy­kle u Rush­diego praw­dzie histo­rycz­nej towa­rzy­szy tu fik­cja, a posta­cie auten­tyczne spo­ty­kają się z wytwo­rami ima­gi­na­cji pisa­rza. Jak zwy­kle też książka wywo­łała skan­dal oraz ostre pro­te­sty nie­po­chleb­nie spor­tre­to­wa­nej w niej Indiry Gan­dhi. W ramach zna­nych z histo­rii naj­now­szej wyda­rzeń Rush­die osa­dził opo­wie­dzianą przez Salima Sina­iego sagę rodzinną o “dzie­ciach pół­nocy” uro­dzo­nych w chwili uzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Indie.

Książka zdo­była wiele nagród: Booker Prize, James Tait Black Prize, English Spe­aking Uni­non Lite­rary Award, i natych­miast wynio­sła autora na lite­racki Par­nas. W 1993 roku uznano ją za naj­lep­szą powieść wyróż­nioną Booker Prize w mija­ją­cym ćwierć­wie­czu i przy­znano tym samym Booker of Bookers – Bookera Booke­rów.


moby-dick-herman-melville

Moby Dick – Her­man Melville

Boha­ter powie­ści, Izmael, zaciąga się wraz ze swym przy­ja­cie­lem na wie­lo­ryb­ni­czy sta­tek. Wkrótce oka­zuje się, że dla dowo­dzą­cego nim kapi­tana celem wyprawy jest zemsta na Moby Dicku, bia­łym wie­lo­ry­bie, w walce z któ­rym stra­cił nogę. Opo­wieść o sza­leń­czym pościgu za owia­nym legendą kasza­lo­tem staje się oka­zją do odma­lo­wa­nia obrazu wie­lo­ryb­ni­czego rze­mio­sła. W tę przy­go­dową fabułę wple­ciona jest bogata, przede wszyst­kim biblijna, sym­bo­lika, za któ­rej sprawą utwór stał się uni­wer­salną przy­po­wie­ścią o losie czło­wieka.


oliver-twist

Oli­ver Twist – Char­les Dic­kens

Oli­ver Twist (1837–38) to kolejna powieść, w któ­rej Dic­kens, kro­ni­karz życia ówcze­snego Lon­dynu, uka­zuje życie spo­łe­czeń­stwa i prawa nim rzą­dzące. Tytu­łowy boha­ter, sie­rota, zostaje umiesz­czony wraz z innymi pozba­wio­nymi rodziny dziećmi w sie­ro­cińcu, gdzie cierpi głód, zimno i nie­ludz­kie trak­to­wa­nie, co pro­wa­dzi do licz­nych zgo­nów dzieci. Oli­ver, któ­remu udało się prze­żyć mimo wszystko, w dniu swo­ich dzie­wią­tych uro­dzin zostaje zabrany do kolej­nego przy­tułku, gdzie, ma zdo­być wykształ­ce­nie i nauczyć cię poży­tecz­nego rze­mio­sła Gło­dzony i ponie­wie­rany, gdy prosi o dokładkę zostaje wyrzu­cony i odtąd, pró­buje samo­dziel­nie dać sobie rade w życiu. Natu­ralną koleją rze­czy chło­piec tra­fia do śro­do­wi­ska prze­stęp­czego, gdzie uczy się jak prze­trwać i wal­czyć o swoje…


dracula-bram-stoker

Dra­cula – Bram Sto­ker

Opu­bli­ko­wana w 1897 roku powieść “Dra­cula” irlandz­kiego pisa­rza Brama Sto­kera wstrzą­snęła czy­tel­ni­kami, natych­miast sta­jąc się sen­sa­cją, a dziś ucho­dzi za kla­sykę gatunku grozy, słusz­nie zali­czaną w poczet stu naj­wy­bit­niej­szych powie­ści wszech cza­sów. Ujęta w formę listów, wycin­ków pra­so­wych i frag­men­tów dzien­ni­ków, poru­sza auten­ty­zmem oraz zło­żo­no­ścią i róż­no­rod­no­ścią zawar­tych w niej uczuć i emo­cji. Mimo upływu lat hra­bia Dra­cula wciąż prze­raża…


tajemniczy-ogrod-frances-hodgson-burnett

Tajem­ni­czy ogród – Fran­ces Hodg­son Bur­nett

Uwiel­biana, wie­lo­krot­nie ekra­ni­zo­wana opo­wieść o przy­jaźni i uzdra­wia­ją­cej mocy natury.

Mary Len­nox prze­nosi się do swo­jego wuja. Stary ponury dom kryje w sobie wiele tajem­nic. Część pokoi pozo­staje stale zamknięta, a Mary co wie­czór sły­szy czyjś płacz. Pró­bu­jąc odkryć, kto pła­cze, odnaj­duje drogę do ukry­tej furtki, za którą rośnie przy­goda.


zapiski-z-malej-wyspy-bill-bryson

Zapi­ski z małej wyspy – Bill Bry­son

Przed powro­tem do Sta­nów Zjed­no­czo­nych Bill Bry­son udaje się w poże­gnalną podróż po Wiel­kiej Bry­ta­nii. Przez długi czas wyspa ta była jego domem.

Ana­li­zu­jąc i bada­jąc oso­bli­wość słyn­nych angiel­skich zwy­cza­jów i feno­men “bry­tyj­sko­ści”, opi­su­jąc miej­sca popu­larne, ale i takie, któ­rych nikt nie wybiera, Bry­son daje nam jedyny w swoim rodzaju, pełen zja­dli­wego humoru i cię­tej iro­nii prze­wod­nik po małej wyspie.

Co tak naprawdę może podo­bać się w kraju o wiecz­nie desz­czo­wej pogo­dzie, który “wydał z sie­bie” kry­kieta, boha­tera wojen­nego, któ­rego ostat­nim życze­niem było, żeby poca­ło­wał go nie­jaki Hardy, nazwy miej­scowe w rodzaju Tit­sey czy Ple­asure Gar­dens, ludzi mówią­cych: “Mogło być gorzej”, festi­wal śmieci i tele­tur­niej dla ogrod­ni­ków?


ulisses

Ulis­ses – James Joyce

Nie­mo­ralne arcy­dzieło w pre­sti­żo­wej serii.

Gdy Ulis­ses mimo prze­szkód wresz­cie uka­zał się dru­kiem w 1922 roku, okrzyk­nięto go dzie­łem nie­uda­nym, nie­przy­zwo­itym, nie­mo­ral­nym itd. Ucho­dził za powieść, któ­rej porządny czło­wiek nie powi­nien nawet brać do ręki. Dziś, pra­wie sto lat póź­niej, jest powszech­nie uwa­żany za arcy­dzieło, któ­rego nie wypada nie znać.

O czym jest Ulis­ses? Można odpo­wie­dzieć na dwa spo­soby: o zwy­czaj­nym dniu Ste­fana Deda­lusa i Leopolda Blo­oma w Dubli­nie na początku XX wieku, albo: o wszyst­kim. Oka­zuje się bowiem, że zwy­kły dzień zwy­kłego czło­wieka – który cho­dzi, je, roz­ma­wia czy zała­twia różne sprawy, ale tez myśli, czuje, wspo­mina i marzy – to minia­tura całego ludz­kiego doświad­cze­nia.

Czym jest Ulis­ses? Jak napi­sał w posło­wiu tłu­macz, Maciej Słom­czyń­ski, jest to „zapo­cząt­ko­wa­nie nowego rodzaju sztuki i dopro­wa­dze­nie go do dosko­na­ło­ści na prze­strzeni jed­nego dzieła”.


szklany-kosz-sylvia-plath

Szklany klosz – Sylvia Plath

Jedna z kul­to­wych i naj­czę­ściej cen­zu­ro­wa­nych ksią­żek XX w., żela­zna pozy­cja lite­ra­tury femi­ni­stycz­nej, nie­za­prze­czalny ever­green dla kolej­nych gene­ra­cji wcho­dzą­cych doro­słość. Szklany klosz jest uwa­żany przez czy­tel­ni­ków na całym świe­cie za ostatni akord w tra­gicz­nej bio­gra­fii Sylvii Plath – mie­siąc po pre­mie­rze książki autorka popeł­niła samo­bój­stwo.

Główna boha­terka, dzie­więt­na­sto­let­nia Esther Gre­en­wood z Bostonu, zostaje nagro­dzona przez poczytny maga­zyn mie­sięcz­nym poby­tem w Nowym Jorku. Jej zada­niem jest staż w redak­cji, poza tym ma pozna­wać mia­sto, brać udział w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych i spę­dzać miło czas. Jed­nak neu­ro­tyczny tem­pe­ra­ment Esther spra­wia, że kon­fron­ta­cja jej aspi­ra­cji i marzeń z rze­czy­wi­sto­ścią pro­wa­dzi do dra­ma­tycz­nego finału.


jaskolki-i-amazonki-arthur-ransome

Jaskółki i Ama­zonki – Arthur Ran­some

Nie­za­po­mniane, pełne przy­gód lato w Kra­inie Jezior

Rodzeń­stwo Wal­ke­rów – John, Susan i Titty i Roger – spę­dza waka­cje nad jezio­rem. Małą żaglówką nazwaną “Jaskółką” posta­na­wiają dotrzeć na Wyspę Dzi­kiego Kota. Tam, za zgodą rodzi­ców, zamiesz­kują. Pod gołym nie­bem roz­bi­jają obóz, łowią ryby, pły­wają po czy­stych wodach jeziora. Pew­nego dnia ich spo­kój zakłóca widok innej żaglówki. To “Ama­zonka”, na któ­rej pod piracką ban­derą zbli­żają się sio­stry Nancy i Peggy Blac­kett. Jaskółki i Ama­zonki posta­na­wiają wkro­czyć na wojenną ścieżkę, co staje się począt­kiem nie­sa­mo­wi­tych przy­gód i zadzi­wia­ją­cych odkryć.

Jaskółki i Ama­zonki to kla­syka lite­ra­tury dzie­cię­cej i mło­dzie­żo­wej. Książka osią­gnęła nie­zwy­kłą popu­lar­ność, docze­kała się też kilku adap­ta­cji fil­mo­wych.


germinal-emile-zola

Ger­mi­nal – Emile Zola

Ger­mi­nal to stu­dium życia gór­ni­ków w małym mia­steczku w pół­noc­nej Fran­cji, w cza­sach kry­zysu eko­no­micz­nego. Przed­wcze­śnie doj­rzałe ane­miczne dzieci, dziew­czynki żyjące z pro­sty­tu­cji, umie­ra­jący na pylicę gór­nicy, rodziny oszu­ku­jące głód goto­wa­nymi liśćmi mle­cza… to boha­te­ro­wie powie­ści Zoli. Życie na gra­nicy nędzy, roz­pacz­liwe szu­ka­nie przez ludzi zarobku, by zaspo­koić głód, powo­duje, że przyj­mują oni każdą pracę, nawet nio­sącą ze sobą cho­roby i zagro­że­nie życia oraz pro­wa­dzi do ich upadku moral­nego, do zezwie­rzę­ce­nia. Roz­pacz i głód popy­cha gór­ni­ków do walki, która nie zmie­nia jed­nak ich życia, ale zapo­wiada, że nadej­dzie jesz­cze czas zmian.


targowisko-proznosci-william-makepeace-thackeray

Tar­go­wi­sko próż­no­ści – Wil­liam Make­pe­ace Thac­ke­ray

Jedno z naj­waż­niej­szych dzieł lite­ra­tury angiel­skiej XIX wieku!

Nikt nie jest lepiej przy­go­to­wany do wiel­kiej kariery i walki o bogac­twa od powab­nej i bez­względ­nej Becky Sharp. Na prze­kór swym mizer­nym korze­niom pnie się więc po szcze­blach dra­biny spo­łecz­nej. Jed­nak jej ckliwa przy­ja­ciółka Ame­lia tęskni jedy­nie za gru­biań­skim woja­kiem, Geo­r­gem.

Obie panie muszą toro­wać sobie drogę przez życie pośród skrzą­cego się jar­marcz­nym blich­trem spo­łe­czeń­stwa Regen­cji, gdzie wojny ― te woj­skowe, jak i rodzinne ― sta­no­wią codzien­ność, a for­tuny rodzą się i umie­rają na pniu. Jedyną nie­złomną i szla­chetną posta­cią w tym zgni­łym świe­cie pozo­staje Dob­bin. Swym odda­niem dla Ame­lii wnosi on patos i głę­bię do tej cudow­nie gro­te­sko­wej opo­wie­ści o miło­ści i pery­pe­tiach spo­łecz­nych.


opetanie-a-s-byatt

Opę­ta­nie – A.S. Byatt

Praw­dziwa uczta inte­lek­tu­alna!

Roland Mit­chell, nie­do­ce­niany i ledwo wią­żący koniec z koń­cem lite­ra­tu­ro­znawca, zaj­muje się naukowo twór­czo­ścią XIX-wiecz­nego poety, Ran­dol­pha Asha. Mię­dzy stro­ni­cami jed­nego z zaku­rzo­nych i pożół­kłych wolu­mi­nów, nale­żą­cych nie­gdyś do autora, badacz znaj­duje ręko­pisy listów miło­snych, któ­rych adre­satką bynajm­niej nie była żona poety…

Zagad­kową kobietą rzu­ca­jącą zupeł­nie nowe świa­tło na bio­gra­fię Asha oka­zuje się młoda poetka, Chri­sta­bel La Motte, nie­znana szer­szym krę­gom odbior­ców. Jedną z bada­czek jej twór­czo­ści jest Maud Bailey, jak się wkrótce oka­zuje, pra­pra­wnuczka sio­strze­nicy poetki. Oboje – zarówno Mit­chell, jak i Bailey – zmu­szeni nagle do współ­pracy, trak­tują się wza­jem­nie z dużą dozą dystansu, nie­uf­no­ści, a wręcz wro­go­ści, ale fascy­nu­jąca tajem­nica mobi­li­zuje ich do wspól­nych poszu­ki­wań…


opowiesc-wigilijna-charles-dickens

Opo­wieść wigi­lijna – Char­les Dic­kens

W ogar­nię­tym bożo­na­ro­dze­nio­wym nastro­jem Lon­dy­nie jest tylko jedna osoba, która się ze świąt nie cie­szy. To Ebe­ne­zer Scro­odge – ską­piec jakich mało. Nie świę­tuje, życie poświę­cił na oszczę­dza­nie, nie widzi powodu, dla któ­rego miałby zmie­nić na czas świąt swoje zwy­kłe oby­czaje. Nawet się nie spo­dziewa, że te święta odmie­nią jego los, a naj­bliż­sze noce zde­cy­dują o jego dal­szym życiu. Ebe­ne­zer, za sprawą swo­jego zmar­łego przy­ja­ciela, spo­tyka trzy duchy…


atlas-chmur-david-mitchell

Atlas chmur – David Mit­chell

Nomi­no­wany do Nagrody Bookera best­sel­ler Atlas Chmur Davida Mit­chella to rów­nież jedna ze Stu Ksią­żek Dekady według wpły­wo­wych bry­tyj­skich kry­ty­ków lite­rac­kich Richarda Made­leya i Judy Fin­ni­gan. Teraz na jego pod­sta­wie powstał gło­śny film, w któ­rym kre­acje stwo­rzyła ple­jada gwiazd: Tom Hanks, Halle Berry, Susan Saran­don, Jim Stur­gess, Ben Whi­shaw, Jim Bro­ad­bent i Hugh Grant.

Pasa­żer statku, z utę­sk­nie­niem wyglą­da­jący końca podróży przez Pacy­fik w 1850 roku; wydzie­dzi­czony kom­po­zy­tor, usi­łu­jący oszu­stwem zaro­bić na chleb w Bel­gii lat mię­dzy­wo­jen­nych; dzien­ni­karka-ide­alistka w Kali­for­nii rzą­dzo­nej przez guber­na­tora Reagana; wydawca ksią­żek, ucie­ka­jący przed gang­ste­rami, któ­rym jest winien pie­nią­dze; gene­tycz­nie mody­fi­ko­wana usłu­gu­jąca z restau­ra­cji, w ocze­ki­wa­niu na wyko­na­nie wyroku śmierci; i Zacha­riasz, chło­pak z wysp Pacy­fiku, który przy­gląda się, jak dogasa świa­tło nauki i cywi­li­za­cji – nar­ra­to­rzy Atlasu Chmur sły­szą nawza­jem swoje echa poprzez mean­dry dzie­jów, co odmie­nia ich los zarówno w bła­hym, jak i w donio­słym wymia­rze.

W tej nie­zwy­kłej powie­ści David Mit­chell znosi gra­nice języka, gatunku lite­rac­kiego i czasu, pro­po­nu­jąc zadumę nad wła­ściwą ludz­ko­ści żądzą wła­dzy i nie­bez­piecz­nym kie­run­kiem, w któ­rym w pogoni za wła­dzą zmie­rzamy.


kolor-purpury-alice-walker

Kolor pur­pury – Alice Wal­ker

Poru­sza­jąca histo­ria o miło­ści, nie­na­wi­ści, nadziei i wyzwo­le­niu.

Geo­r­gia, lata trzy­dzie­ste. Celia, uboga Afro­ame­ry­kanka, poprzez serię listów skie­ro­wa­nych do Boga, opo­wiada histo­rię swo­jego życia. Będąc ofiarą prze­mocy ojca, a następ­nie męża, Celia cierpi w mil­cze­niu. Odnaj­duje listy zagi­nio­nej sio­stry, z któ­rych dowia­duje się, że Net­tie – po ucieczce z domu – wyje­chała do Afryki, gdzie pra­cuje, jako misjo­narka. Pomimo roz­łąki, więź pomię­dzy sio­strami jest wciąż bar­dzo silna. Celia posta­na­wia opu­ścić męża i roz­po­cząć nowe życie.


okruchy-dnia-kazuo-ishiguro

Okru­chy dnia – Kazuo Ishi­guro

Uho­no­ro­wana Booke­rem trze­cia powieść Ishi­guro. Ogromny roz­głos przy­nio­sła jej ekra­ni­za­cja z Antho­nym Hop­kin­sem, wyróż­niona 8 nomi­na­cjami do Oscara. Nar­ra­to­rem książki jest Ste­vens, angiel­ski kamer­dy­ner, który wier­ność wobec pra­co­dawcy i wypeł­nia­nie obo­wiąz­ków sta­wia ponad wszystko. Swoje dotych­cza­sowe życie w cało­ści pod­po­rząd­ko­wał służ­bie u lorda Dar­ling­tona. Po śmierci chle­bo­dawcy nadal pro­wa­dzi jego dom. Pod­czas krót­kiego urlopu wyru­sza samo­cho­dem do Korn­wa­lii, by namó­wić do powrotu dawną gospo­dy­nię – pannę Ken­ton. Roz­pa­mię­tuje minione lata. Pro­ces ana­lizy jest bole­sny i przy­po­mina budze­nie się z dłu­giego snu. Dro­bia­zgowy Ste­vens odkrywa, że cała jego egzy­sten­cja była w isto­cie jedy­nie namiastką praw­dzi­wego życia, że bez­pow­rot­nie utra­cił szansę na oso­bi­ste szczę­ście.


pani-bovary-gustave-flaubert

Pani Bovary – Gustave Flau­bert

Pani Bovary w prze­kła­dzie i z komen­ta­rzami Ryszarda Engel­kinga, po raz pierw­szy tak bli­ska ory­gi­nału. Zmie­niony prze­kład Ryszarda Engel­kinga (w sto­sunku do wyda­nia z 2005 roku zawiera kil­ka­set ulep­szeń), z przed­mową, w któ­rej tłu­macz wyja­śnia, jak powinno się czy­tać powieść Flau­berta w zgo­dzie z inten­cjami autora (poprzed­nie prze­kłady utrwa­liły w wielu czy­tel­ni­kach lek­turę nieco naiwną), oraz komen­ta­rzami, wśród któ­rych znaj­dziemy m.in. zarzu­cone przez Flau­berta warianty i roz­wi­nię­cia tej kla­sycz­nej powie­ści.


delikatna-rownowaga

Deli­katna rów­no­waga – Rohin­ton Mistry

Indie, 1975 rok. Pre­mier Indira Gan­dhi wpro­wa­dza stan wyjąt­kowy. Tego samego dnia w wiel­kim mie­ście prze­ci­nają się ścieżki czter­dzie­sto­let­niej wdowy, dwóch kraw­ców i zagu­bio­nego stu­denta z pro­win­cji. Wkrótce czwórkę życio­wych roz­bit­ków połą­czy walka o to, by na prze­kór uprze­dze­niom spo­łecz­nym, bez­dusz­no­ści władz i okru­cień­stwu losu zacho­wać deli­katną rów­no­wagę mię­dzy nadzieją i roz­pa­czą. Rohin­ton Mistry z talen­tem por­tre­tuje indyj­skie realia, od sma­że­nia ćapati i oglę­dzin panny mło­dej po tech­niki żebra­nia i mord kastowy. Książka dla tych, któ­rzy lubią zanu­rzyć się w dobrej opo­wie­ści i nie wycho­dzić z niej godzi­nami. A dla miło­śni­ków Indii – lek­tura obo­wiąz­kowa.


pajeczyna-szarloty-eb-white

Paję­czyna Char­lotty – Elwyn Bro­oks White

Pra­wie 50 milio­nów sprze­da­nych egzem­pla­rzy!

Co łączy tak różne stwo­rze­nia jak paję­czyca Char­lotta i mały pro­sia­czek Wiluś? Czy przy­jaźń pomię­dzy nimi jest moż­liwa? Oka­zuje się że tak!

Wiluś przy­szedł na świat jako ostat­nia i naj­słab­sza świnka z miotu i gdyby nie ratu­nek małej Frani, nie zaba­wił by na nim zbyt długo. Kar­miony butelką przez dziew­czynkę rośnie jak na droż­dżach i wkrótce zostaje sprze­dany. Na szczę­ście tra­fia do jej wuja, więc Fra­nia może codzien­nie go odwie­dzać. Nie­stety to nie koniec kło­po­tów Wilu­sia- gospo­darz chce zro­bić z niego szynkę. I tu wkra­cza do akcji Char­lotta.

Ta wzru­sza­jąca opo­wieść to jedna z naj­pięk­niej­szych ksią­żek o przy­jaźni, jakie kie­dy­kol­wiek napi­sano. Od lat zachwyca i wzru­sza dzieci, ich rodzi­ców i dziad­ków, pozo­staje nie­do­ści­gnio­nym wzo­rem dla pisa­rzy lite­ra­tury dzie­cię­cej.

W 2000 roku „Publi­shers Weekly” ogło­sił ją naj­lep­szą powie­ścią dla dzieci wszech cza­sów! W ple­bi­scy­cie BBC na naj­lep­sze książki dla dzieci zajęła pierw­sze miej­sce!


piec-osob-ktore-spotykamy-w-niebie-mitch-albom

Pięć osób, które spo­ty­kamy w nie­bie – Mitch Albom

Opty­mi­styczna, cie­pła i mądra powieść oby­cza­jowa autora best­sel­le­ro­wych “Wtor­ków z Mor­rie”. Poru­sza­jąca histo­ria o prze­ba­cze­niu, zgo­dzie i miło­ści się­ga­ją­cej poza grób. Sędziwy Eddie ginie, ratu­jąc małą dziew­czynkę i dostaje się do nieba. Spo­tyka tam pięć osób, które wpły­nęły na jego życie. Każda nauczy go jed­nej rze­czy, dzięki któ­rej będzie mógł pojed­nać się z tymi, któ­rym na ziemi wyrzą­dził krzywdę.


przygody-sherlocka-holmesa-sir-arthur-conan-doyle

Przy­gody Sher­locka Hol­mesa – Sir Arthur Conan Doyle

Jedyne w Pol­sce wyda­nie zawie­ra­jące wszyst­kie opo­wia­da­nia i nowele Arthura Conan Doyle o detek­ty­wie wszech cza­sów.

Sher­lock Hol­mes, naj­bar­dziej znany boha­ter ksią­żek sir Arthura Conan Doyle’a, został opi­sany tak wni­kli­wie, iż przez dłu­gie lata wielu czy­tel­ni­ków uwa­żało, że żył on naprawdę, lub pra­gnęło, aby tak było. Sam autor przy­zna­wał, że Hol­mes był czę­ściowo wzo­ro­wany na fak­tycz­nie ist­nie­ją­cej oso­bie, dok­to­rze medy­cyny sądo­wej Jose­phie Bellu, men­to­rze pisa­rza i jego opie­ku­nie pod­czas stu­diów w Edyn­burgu. Bell był postę­po­wym chi­rur­giem i sły­nął z deduk­cyj­nego rozu­mo­wa­nia.

Sher­lock Hol­mes po raz pierw­szy poja­wił się w noweli “Stu­dium w szkar­ła­cie”, ale dopiero po tym, jak opo­wia­da­nie “Skan­dal w Cze­chach” uka­zało się w odcin­kach w “The Strand Maga­zine”, przy­cią­gnął czy­tel­ni­ków i stał się lite­rac­kim feno­me­nem. Żadne inne dzieło Doyle’a nie spo­tkało się z takim przy­ję­ciem jak opo­wie­ści o bły­sko­tli­wym, eks­cen­trycz­nym i trud­nym detek­ty­wie oraz jego sym­pa­tycz­nym cier­pli­wym asy­sten­cie i kro­ni­ka­rzu, dok­to­rze Joh­nie Wat­so­nie. Choć Anglik napi­sał także kilka roman­sów histo­rycz­nych oraz mono­gra­fie “Wielka wojna” i “Wojna w Afryce Połu­dnio­wej: przy­czyny i prze­bieg”, za które otrzy­mał tytuł szla­checki, pozo­stały one w cie­niu przy­gód enig­ma­tycz­nego boha­tera.

Mimo uzna­nia, jakim cie­szył się detek­tyw, Conan Doyle w pew­nym momen­cie stwier­dził, że nad­szedł czas, aby z nim skoń­czyć, i w opo­wia­da­niu “Ostat­nia zagadka” opi­sał śmierć Hol­mesa pod­czas pory­wa­ją­cej walki z jego odwiecz­nym wro­giem pro­fe­so­rem Moriar­tym. Czy­tel­nicy długo i dobit­nie wyra­żali swe nie­za­do­wo­le­nie. Sher­lock Hol­mes po pro­stu musiał powró­cić. Pisarz w końcu ugiął się pod pre­sją, cudow­nie przy­wró­cony do życia detek­tyw wystą­pił w kolej­nych trzy­dzie­stu trzech opo­wia­da­niach i dwóch nowe­lach, “Doli­nie stra­chu” i “Psie Baskerville’ów”. Niniej­szy zbiór zawiera wszyst­kie pięć­dzie­siąt sie­dem opo­wia­dań i cztery nowele, w któ­rych poja­wia się Hol­mes, w tym “Kar­to­nowe pudło”, któ­rego Doyle nie opu­bli­ko­wał, oba­wiał się, że wystę­pu­jące tam wzmianki o sek­sie przed­mał­żeń­skim mogą zostać uznane za zbyt śmiałe. Opo­wie­ści Arthura Conan Doyle’a przy­czy­niły się do popu­la­ry­za­cji gatunku opo­wia­dań detek­ty­wi­stycz­nych i na zawsze zmie­niły podej­ście pisa­rzy do lite­ra­tury kry­mi­nal­nej, a że wciąż są wzna­wiane na całym świe­cie i regu­lar­nie prze­no­szone na sceny oraz ekrany kinowe i tele­wi­zyjne, Sher­lock Hol­mes zapewne pozo­sta­nie, rów­nież w XXI wieku, naj­słyn­niej­szym i naj­bar­dziej lubia­nym detek­ty­wem wszech cza­sów.


the-faraway-tree-collection

The Fara­way Tree Col­lec­tion – Enid Bly­ton (brak wyda­nia w języku pol­skim)

The Magic Fara­way Tree Col­lec­tion con­ta­ins all three much-loved books in the Fara­way Tree series by the world’s best-loved children’s author, Enid Bly­ton.

When Joe, Beth and Fran­nie move to a new home, an Enchan­ted Wood is on their door­step. And when they disco­ver the Fara­way Tree, it pro­ves to be the begin­ning of many magi­cal adven­tu­res! Join them and their friends Moon­face, Sau­ce­pan Man and Silky the fairy as they disco­ver which new land is at the top of the Fara­way Tree. Will it be the Land of Spells, the Land of Tre­ats, or the Land of Do-As-You-Ple­ase? Come on an ama­zing adven­ture – there’ll be adven­tu­res waiting wha­te­ver hap­pens.

Also look out for the Bly­ton Colour Reads series. Chock full of vibrant colour illu­stra­tions from Alex Pater­son, these are the per­fect way to intro­duce the Fara­way Tree adven­tu­res to chil­dren aged five and up.

Enid Blyton’s funny, magi­cal adven­ture sto­ries have become true clas­sics, loved by mil­lions and still sel­ling tho­usands of copies every year. She is argu­ably the most famous children’s author of all time, thanks to series such as The Wishing-Chair, The Fara­way Tree, The Myste­ries, The Famous Five and The Secret Seven.


jadro-ciemnosci-joseph-conrad

Jądro ciem­no­ści – Joseph Con­rad

Arcy­dzieło lite­ra­tury świa­to­wej.

Jądro ciem­no­ści” to opo­wieść o podróży do kresu cywi­li­zo­wa­nego świata i wytrzy­ma­ło­ści wła­snej wyobraźni. Mar­low, główny boha­ter powie­ści, tak jak sam Con­rad przed laty, podró­żuje rzeką, nie­wiel­kim paro­stat­kiem, przez nie­ogar­nioną, pełną nie­bez­pie­czeń­stw afry­kań­ską dżun­glę, by dotrzeć do legen­dar­nego agenta kolo­nii, nie­ja­kiego Kurtza. Im bli­żej celu, tym świat staje się mrocz­niej­szy, wyda­rze­nia coraz mnie zro­zu­miałe, a zło bliż­sze i nie­po­ko­jąco wytłu­ma­czalne. Podróż do serca dżun­gli, pełna okrut­nych epi­zo­dów nie­odwo­łal­nie zmie­nia boha­tera, sta­jąc się w isto­cie wyprawą do naj­mrocz­niej­szych zakąt­ków wła­snej duszy. A spo­tka­nie z umie­ra­ją­cym Kurt­zem wień­czy dotyk obłędu, zbli­ża­jąc boha­tera do tytu­ło­wego jądra ciem­no­ści.


maly-ksiaze

Mały Książę – Anto­ine De Saint-Exu­pery

A oto mój sekret. Jest bar­dzo pro­sty: dobrze widzi się tylko ser­cem. Naj­waż­niej­sze jest nie­wi­doczne dla oczu.

Mały Książę”, naj­pięk­niej­sza opo­wieść o poszu­ki­wa­niu przy­jaźni, bli­ski jest sercu każ­dego czy­tel­nika dzięki swo­jej nie­prze­mi­ja­ją­cej mądro­ści. Od 1943 roku jest wyda­wany w milio­nach egzem­pla­rzy na całym świe­cie.


fabryka-os-iain-banks

Fabryka os – Iain Banks

Bły­sko­tliwa, poru­sza­jąca, ory­gi­nalna, zna­ko­mita – to tylko kilka spo­śród licz­nych kom­ple­men­tów, jakimi przy­jęto debiu­tancką Fabrykę os Iaina Banksa.

Nie zabra­kło wszakże opi­nii zgoła odmien­nych: odra­ża­jąca, maka­bryczna, bar­ba­rzyń­ska, bru­talna, obsce­niczna, durna – pisano. “Arcy­dzieło” – ogło­sił “PUNCH”. “Zwy­kła szmira” – repli­ko­wał “THE TIMES”. W rze­czy samej: powieść czyta się jak arcy­dzieło, wra­że­nia jed­nak i odczu­cia ma się – deli­kat­nie mówiąc – mie­szane. Ale też opo­wie­dziana przez Banksa histo­ria nie jest z tych, które mogą się podo­bać – obse­sje, wszech­obecne zło i zbrod­nia nie czy­nią lek­tury przy­jemną. Tyle że i prawda o czło­wieku nie zawsze jest przy­jemna, a Banks aku­rat ma coś waż­kiego do powie­dze­nia w tej kwe­stii.


wodnikowe-wzgorze-richard-adams

Wod­ni­kowe Wzgó­rze – Richard Adams

Uni­wer­salna opo­wieść o odwa­dze i woli prze­trwa­nia.

Kla­syka porów­ny­wana i sta­wiana na pół­kach obok Hob­bita Tol­kiena i cyklu o Narnii Lewisa.

Bez dzieła Adamsa nie byłoby Harry’ego Pot­tera.

Źle się dzieje w kró­li­karni San­dle­ford. W miej­scu, w któ­rym kró­liki wiodą spo­kojny żywot, ma powstać nowe osie­dle. Wygodne nory i zie­lone łąki zostaną uni­ce­stwione.

Nie jest łatwo opu­ścić swój dom. Stado kła­po­uchów pod wodzą dwóch nie­złom­nych braci – Piątka i Lesz­czynka – musi jed­nak wyru­szyć w podróż w poszu­ki­wa­niu nowego miej­sca na ziemi. Tak roz­po­czyna się kró­li­cza epo­peja. Nie trzeba doda­wać, że po dro­dze naszych boha­te­rów czeka mnó­stwo przy­gód i jesz­cze wię­cej nie­bez­pie­czeń­stw.

Wod­ni­kowe Wzgó­rze to książka, którą poko­chały miliony czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Richard Adams stwo­rzył dzieło uni­wer­salne, tra­fia­jące do serc wszyst­kich czy­tel­ni­ków, bez względu na wiek. W świe­cie Adamsa kró­liki mają imiona, zor­ga­ni­zo­waną spo­łecz­ność, oby­czaje, wła­sną mito­lo­gię, język, a nawet poezję. Mają też coś abso­lut­nie wyjąt­ko­wego – dar prze­wi­dy­wa­nia przy­szło­ści.

Andrzej Sap­kow­ski wymie­nia Wod­ni­kowe Wzgó­rze jako jedną ze 100 naj­waż­niej­szych powie­ści fan­ta­stycz­nych wszech cza­sów. Do miło­śni­ków tej książki należą rów­nież Ste­phen King i J. K. Row­ling. Dzieło Adamsa zostało zekra­ni­zo­wane, prze­nie­sione na deski teatralne, prze­ro­bione na grę kom­pu­te­rową i słu­cho­wi­ska radiowe. Ponadto prace nad nowym seria­lem opar­tym na Wod­ni­ko­wym Wzgó­rzu roz­po­częły Net­flix i BBC.


sprzysiezenie-glupcow-john-kennedy-toole

Sprzy­się­że­nie głup­ców – John Ken­nedy Toole

Uoso­bie­nie śla­ma­zar­no­ści, krzy­kli­wo­ści i pogardy, góra tłusz­czu i dzi­kiej podejrz­li­wo­ści wobec wszyst­kiego, co nowo­cze­sne: oto Igna­tius J. Reilly z Nowego Jorku, godny prze­ciw­nik sto­wa­rzy­sze­nia głup­ców. W akcie wspa­nia­łego buntu prze­ciwko dwu­dzie­stemu stu­le­ciu, gigan­tyczny kor­pus Igna­tiusa prze­ci­ska się obok przy­byt­ków roz­ko­szy wyuz­da­nego mia­sta, aż wresz­cie matka uzna, iż czas już naj­wyż­szy, aby jej syn poszedł do pracy.

Arcy­dzieło kome­dii… Bez­par­do­nowa i cięta satyra na świat pełen inte­lek­tu­al­nych skraj­no­ści.


miasteczko-jak-alece-springs-nevil-shute

Mia­steczko jak Alice Springs – Nevil Shute

Powieść stała się sen­sa­cją – jesz­cze jeden pozo­sta­jący w cie­niu histo­rii dra­mat, dra­mat grupki kobiet – jeń­ców japoń­skich dru­giej wojny, pędzo­nych dzie­siątki, setki mil w upale Mala­jów, marsz zna­czony tru­pami…

Po woj­nie para boha­te­rów odnaj­duje się w Austra­lii, gdzie, po licz­nych pery­pe­tiach, roz­po­czyna pio­nier­skie życie w inte­rio­rze.

Według tej powie­ści zre­ali­zo­wano serial tele­wi­zyjny.


trzej-muszkieterowie-alexandre-dumas

Trzej musz­kie­te­ro­wie – Ale­xan­dre Dumas

Jeden za wszyst­kich, wszy­scy za jed­nego!

Athos, Por­thos i Ara­mis. I młody d’Artagnan. Trzech musz­kie­te­rów, czte­rech naj­więk­szych awan­tur­ni­ków kon­tra Riche­lieu, geniusz zbrodni. Do tego labi­rynt dwor­skich spi­sków, złudna natura kobiet i siła męskiej przy­jaźni.

Trzej musz­kie­te­ro­wie to pierw­sza i zara­zem naj­słyn­niej­sza powieść z gatunku „płasz­cza i szpady”. Arcy­dzieło lite­ra­tury fran­cu­skiej prze­ło­żone na wiele języ­ków, wie­lo­krot­nie ekra­ni­zo­wane i adap­to­wane.

W nowym rewe­la­cyj­nym prze­kła­dzie Janiny i Krzysz­tofa Błoń­skich.


hamlet-william-shakespeare

Ham­let – Wil­liam Sha­ke­spe­are

W duń­skim zamku Elsy­nor popeł­niono straszną zbrod­nię. Zamor­do­wany został ojciec księ­cia Ham­leta. Młody książę otrzy­muje z zaświa­tów trudne zada­nie – musi doko­nać zemsty. Tym­cza­sem król Klau­diusz knuje następną zbrod­nię. Czy Ham­let wyj­dzie zwy­cię­sko z walki o prawdę i spra­wie­dli­wość? Co będzie musiał poświę­cić w tej walce? Co będzie czuł sto­jąc nad gro­bem uko­cha­nej Ofe­lii?


charlie-i-fabryka-czekolady-roald-dahl

Char­lie i fabryka cze­ko­lady – Roald Dahl

Char­lie znaj­duje Złoty Kupon do fabryki cze­ko­lady sza­lo­nego pana Wonki. Pra­cują w niej małe tajem­ni­cze stwo­rze­nia, które uwiel­biają kakao. Rzeką pły­nie cze­ko­lada, a wszyst­kie rośliny zro­bione są ze sło­dy­czy. Czy ty też masz ochotę popły­nąć lan­dryn­kową łodzią i spró­bo­wać gumy o smaku trzy­da­nio­wego obiadu? Albo dostać tele­wi­zor, z któ­rego można wycią­gać praw­dziwe cze­ko­la­dowe bato­niki?

Łakom­czu­chy, przed wami ide­alna książka na deser!


nedznicy-victor-hugo

Nędz­nicy – Vic­tor Hugo

Temat to zaiste roman­tyczny: zbie­gły galer­nik i zło­czyńca, zmu­szony do opieki nad osie­ro­coną dziew­czynką, doświad­cza ducho­wego prze­isto­cze­nia. A dodajmy, że ta malow­ni­cza histo­ria roz­grywa się na tle burz i zamętu rewo­lu­cji fran­cu­skiej i wojen napo­le­oń­skich, sta­no­wiąc jedy­nie pre­tekst do przed­sta­wie­nia barw­nej pano­ramy ludz­kich losów.

W listę wdarł się pewien błąd, ponie­waż na pozy­cji trzy­dzie­stej trze­ciej BBC wymie­nia cały cykl „Kro­nik Narnii” C.S. Lewisa, zaś na trzy­dzie­stym szó­stym poja­wia się „Lew, cza­row­nica i stara szafa”, czyli pierw­szy tom sztan­da­ro­wego dzieła angiel­skiego pisa­rza.


Jak widać powyż­sze zesta­wie­nie obfi­tuje w ogrom wspa­nia­łych, barw­nych i zróż­ni­co­wa­nych tytu­łów, które urze­kają walo­rami oraz prze­my­co­nymi przez auto­rów war­to­ściami i puen­tami. Mamy nadzieję, że jesienna chan­dra nie zmo­gła nikogo tak bar­dzo, że nie byłby w sta­nie się­gnąć po ani jedno z wyżej wymie­nio­nych. BBC wyko­nało kawał dobrej roboty, więc nam – czy­tel­ni­kom – wypada w tym momen­cie roz­ko­szo­wać się arcy­dzie­łami ze spo­rzą­dzo­nej prze­zeń listy, bowiem na pewno któ­raś pozy­cja spro­sta nawet naj­bar­dziej wybred­nym ocze­ki­wa­niom oraz gustom.

Może też zainteresują cię te tematy

 • Biblio­fil

  Fan­ta­styczna lista, dużo do czy­ta­nia!

  • Jacek Nawrot

   Potwier­dzam – bar­dzo mnie zain­te­re­so­wała.

 • KSIĄŻKOHOLICZKA BLOG

  Czuję się zaje­bi­stym czy­tel­ni­kiem, bo więk­szość z tych ksią­żek czytałam:D

  http://przewodnik-czytelniczy.blogspot.com

 • Żad­nego Lema, słabo. Mistrza i Mał­go­rzatę też bym dodał. Zamiast cięż­ko­straw­nej Diuny (z któ­rej nauczy­łem się li tylko tego, iż MELANŻ jest WAŻNY) zamie­nił­bym na Fun­da­cję Asi­mova. Część pozy­cji, które mia­łem wąt­pliwą przy­jem­ność prze­czy­tać – też słaba. Część, przy­znaję, świetna. Lista gene­ral­nie do dopra­co­wa­nia…

  • Nie­sta­ty­styczny

   Zro­bimy wła­sną to i Lem będzie 😉

   • Ok – piszę się na to 🙂

    • Nie­sta­ty­styczny

     Będziemy robić ankietę i damy na fej­sie też by dawać swoje pro­po­zy­cje 🙂

 • Pingback: Biblioteka Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie()

 • Pingback: Bookmarks | Pearltrees()