Ekranizacje

Film o autorze Kubusia Puchatka z udziałem Margot Robbie

A.A. Milne na całym świe­cie jest znany jako autor “Kubu­sia Puchatka” (Win­nie the Pooh – w dru­gim pol­skim prze­kła­dzie zna­nym jako Fre­dzia Phi Phi). Teraz wszy­scy miło­śnicy jego prozy będą mogli poznać syl­wetkę twórcy – dzięki pro­duk­cji “Unti­tled A.A. Milne Pro­ject”. Stu­dio Fox Sear­chli­ght Pic­tu­res roz­po­częło wstępne zdję­cia do filmu; powstają one w Oxford­shire, Sur­rey, East Sus­sex i w Lon­dy­nie. Na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Franka Cot­trella Boyce’a reży­se­ruje Simon Cur­tis, a pod­stawą do pro­jektu jest sztuka Simona Vau­ghana.

Pro­duk­cja pokaże, jak wyglą­dała rela­cja Milne’a z jego synem – Chri­sto­phe­rem Roinem (który dał imię postaci zna­nej w Pol­sce jako Krzyś), która zain­spi­ro­wała go do stwo­rze­nia opo­wie­ści o Kubu­siu Puchatku. Mar­got Rob­bie wystąpi w roli matki chłopca, Daphne.

W obsa­dzie zoba­czymy także Domh­nalla Gle­esona, Kelly Mac­Do­nald oraz Willa Til­stona. Nie zabrak­nie rów­nież Ste­phena Camp­bella Moore’a, Alexa Law­thera, Richarda McCabe’a, Nico Miral­le­gro, Geral­dine Some­rville i Pho­ebe Wal­ler-Bridge. Za pro­duk­cję odpo­wia­dają David Gre­en­baum orz Katie Good­son-Tho­mas.

focia

focia2 focia3 focia4

fot. mate­riały pra­sowe

Może też zainteresują cię te tematy