Konkursy

Konkurs! Do wygrania książka Floyd Mayweather. Najdroższe pięści świata! (rozwiązany)

Dzięki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa SQN mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książki Floyd May­we­ather. Naj­droż­sze pię­ści świata. Lubi­cie książki o zna­nych spor­tow­cach? To kon­kurs dla Was!

Podzi­wiany przez miliony. Przez miliony hej­to­wany.

Nie jest typem spor­towca, któ­rego łatwo poko­chać. Nigdy nie krył się ze swoim bogac­twem: kabiną prysz­ni­cową wyło­żoną skórą ali­ga­tora, kolek­cją zegar­ków wartą wię­cej niż jego luk­su­sowa posia­dłość poło­żona na polu gol­fo­wym czy pry­wat­nym odrzu­tow­cem za 30 milio­nów dola­rów. Ale czy od czło­wieka, który w ciągu jed­nego wie­czoru zaro­bił ponad 200 milio­nów, można wyma­gać skrom­no­ści?

Na swoje bogac­two Floyd May­we­ather Jr. ciężko zapra­co­wał. Na zawo­do­wych rin­gach nie prze­grał żad­nego poje­dynku, tytuły zdo­by­wał czę­ściej, niż kupo­wał eks­klu­zywne samo­chody, a mistrzo­stwa świata wszyst­kich fede­ra­cji zdo­by­wane w aż sze­ściu kate­go­riach wago­wych zapew­niły mu stałe miej­sce wśród naj­więk­szych legend boksu.

Ta książka nie tylko odsła­nia kulisy wiel­kiej kariery „Pretty Boya”. Jest także próbą zna­le­zie­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie, który May­we­ather jest praw­dziwy: ten uzna­jący 12 milio­nów dola­rów za„niewolnicze wyna­gro­dze­nie” czy ten z wła­snej woli finan­su­jący pogrzeb zmar­łego na raka pię­ścia­rza, któ­rego poko­nał w swo­jej pierw­szej walce o mistrzo­stwo…

Pytanie dla Was! Floyd Mayweather Jr. zdobył medal Olimpijski. W jakiej kategorii wagowej i na której olimpiadzie?

Na Wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach! Z prawidłowo zamieszczonych wybierzemy 3 i nagrodzimy książką o słynnym bokserze.

Na komentowanie macie czas do 9 października!

floyd-1

Może też zainteresują cię te tematy

 • Michał Sob­czyk

  Floyd zdo­był brą­zowy medal kate­go­rii piór­ko­wej na IO w Atlan­cie w 1996 roku

 • Lelyja

  Floyd zdo­był brąz na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 w kate­go­rii piór­ko­wej.

 • as

  Kate­go­ria piór­kowa – 😉 brąz w Atlan­cie, w 1996 roku 😉

 • Mał­go­sia Xxo­okds

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był brą­zowy medal w kate­go­rii piór­ko­wej na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 roku 🙂 Tak bar­dzo chcia­ła­bym dołą­czyć książkę do swo­jej kolek­cji. W mojej biblio­teczce cze­kają już na nią inne bio­gra­fie bok­se­rów m.in. „Mike Tyson. Moja prawda”, „Tiger bez cen­zury”, „Kulej”, „Bra­cia Kliczko. Z kozac­kiego rodu”, „Figh­ter. Auto­bio­gra­fia”. Jestem pewna, że się zaprzy­jaź­nią 😉

 • Mar­cin Domo­radzki

  May­we­ather zdo­był brą­zowy medal na IO w Atlan­cie w 1996 roku w kate­go­rii piór­ko­wej.

 • Damian Bobiń­ski

  Floyd May­we­ather Jr. swój medal zdo­był na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 roku w kat. piór­ko­wej.

 • Syl­wia Brauer

  Kate­go­ria: piór­kowa
  Igrzy­ska olim­pij­skie: Atlanta w 1996 roku 💪🏻

 • Aniela M

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był brąz na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 roku, w kate­go­rii piór­ko­wej.
  (w pół­fi­nale prze­grał z Sera­fi­mem Todo­ro­wem z Buł­ga­rii)

 • Dag­mara Kowa­lew­ska

  1996 rok Olim­piada w Atlan­cie. Zdo­był medal brą­zowy w kate­go­rii pior­ko­wej.
  3mam kciuki.
  Książka w sam raz dla męża pod Cho­inkę 🙂

 • Kata­rzyna Mul­ler

  W 1996 roku, na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie, zdo­był brą­zowy medal w kate­go­rii piór­ko­wej.

 • Adam

  waga piór­kowa, Atlanta, 1996 rok, medal brą­zowy, potem już nigdy nie prze­grał 😉 cze­kam na książkę, z góry dzięki 😛 :))))

 • Adrian Wolff

  Kate­go­ria piór­kowa, Olim­piada w Atlan­cie w 1996

 • Mał­go­rzata Ruta

  kate­go­ria: piór­kowa, Igrzy­ska Olim­pij­skie w Atlan­cie w 1996r, zdo­był brą­zowy medal 🙂 💪💪💪

 • Marek Mali­now­ski

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był medal na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w roku 1996. Kate­go­ria wagowa: waga piór­kowa!

 • Urszula

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był brą­zowy medal Olim­pij­ski na Olim­pia­dzie w Atlan­cie w 1996r. w wadze piór­ko­wej.

 • Ariel

  Let­nie Igrzy­ska Olim­pij­skie w Atlan­cie 1996. Brą­zowy Medal w kate­go­rii waga piór­kowa 🙂

 • Paa Raw

  kate­go­ria piór­kowa, Atlanta 1996 rok.

 • Rafał

  Brąz został zdo­byty w kate­go­rii piór­ko­wej pod­czas IO w 1996 roku w Atlan­cie.

 • Karo­lina Zalew­ska

  Pretty Boy” zdo­był brąz (choć może byłoby i złoto gdyby nie dość kon­tro­wer­syjne sędzio­wa­nie) w 1996 w Atlan­cie, waga piór­kowa. A potem było już tylko cie­ka­wiej 🙂

 • Maciej Łusz­czyń­ski

  May­we­ather zdo­był brą­zowy medal na Olim­pia­dzie w Atlan­cie, w 1996 roku, w wadze piór­ko­wej.
  Tak z cie­ka­wo­ści, zwy­cięzcy będą rze­czy­wi­ście wybie­rani czy po pro­stu loso­wani ;)?

 • Piotr Wiśniew­ski

  No cóż, nie będzie to odkryw­cze: Ffloyd M. Jr zdo­był brą­zowy medal w bok­sie, w wadze piór­ko­wej w 1996 roku w Atlan­cie. Prze­grał walkę o finał z póź­niej­szym wice­mi­strzem Todo­ro­vem.

 • Zuzanna P.

  Floyd, star­tu­jący wtedy w wadze piór­ko­wej, zdo­był medal w ’96 r. w Atlan­cie w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

 • Zając Poziomka

  Floyd zdo­był brą­zowy medal pod­czas Igrzysk Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996r. Wal­czył w kate­go­rii piór­ko­wej. Pamię­tam jakby to było wczo­raj. Byłem na tej walce, mia­łem nawet zdję­cie z Floy­dem, ale mi Teo­dor zeżarł.

 • Nie­sta­ty­styczny

  Gra­tu­la­cje dla Zająca Poziomka, Macieja Łusz­czyń­skiego i Dag­mary Kowa­lew­skiej.
  Pode­ślij­cie adresy na niestatystyczny@o2.pl