Konkursy

Konkurs! Do wygrania książka Floyd Mayweather. Najdroższe pięści świata! (rozwiązany)

Dzię­ki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa SQN mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książ­ki Floyd May­we­ather. Naj­droż­sze pię­ści świa­ta. Lubi­cie książ­ki o zna­nych spor­tow­cach? To kon­kurs dla Was!

Podzi­wia­ny przez milio­ny. Przez milio­ny hej­to­wa­ny.

Nie jest typem spor­tow­ca, któ­re­go łatwo poko­chać. Nigdy nie krył się ze swo­im bogac­twem: kabi­ną prysz­ni­co­wą wyło­żo­ną skó­rą ali­ga­to­ra, kolek­cją zegar­ków war­tą wię­cej niż jego luk­su­so­wa posia­dłość poło­żo­na na polu gol­fo­wym czy pry­wat­nym odrzu­tow­cem za 30 milio­nów dola­rów. Ale czy od czło­wie­ka, któ­ry w cią­gu jed­ne­go wie­czo­ru zaro­bił ponad 200 milio­nów, moż­na wyma­gać skrom­no­ści?

Na swo­je bogac­two Floyd May­we­ather Jr. cięż­ko zapra­co­wał. Na zawo­do­wych rin­gach nie prze­grał żad­ne­go poje­dyn­ku, tytu­ły zdo­by­wał czę­ściej, niż kupo­wał eks­klu­zyw­ne samo­cho­dy, a mistrzo­stwa świa­ta wszyst­kich fede­ra­cji zdo­by­wa­ne w aż sze­ściu kate­go­riach wago­wych zapew­ni­ły mu sta­łe miej­sce wśród naj­więk­szych legend bok­su.

Ta książ­ka nie tyl­ko odsła­nia kuli­sy wiel­kiej karie­ry „Pret­ty Boya”. Jest tak­że pró­bą zna­le­zie­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie, któ­ry May­we­ather jest praw­dzi­wy: ten uzna­ją­cy 12 milio­nów dola­rów za„niewolnicze wyna­gro­dze­nie” czy ten z wła­snej woli finan­su­ją­cy pogrzeb zmar­łe­go na raka pię­ścia­rza, któ­re­go poko­nał w swo­jej pierw­szej wal­ce o mistrzo­stwo…

Pytanie dla Was! Floyd Mayweather Jr. zdobył medal Olimpijski. W jakiej kategorii wagowej i na której olimpiadzie?

Na Wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach! Z prawidłowo zamieszczonych wybierzemy 3 i nagrodzimy książką o słynnym bokserze.

Na komentowanie macie czas do 9 października!

floyd-1

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy

 • Michał Sob­czyk

  Floyd zdo­był brą­zo­wy medal kate­go­rii piór­ko­wej na IO w Atlan­cie w 1996 roku

 • Lely­ja

  Floyd zdo­był brąz na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 w kate­go­rii piór­ko­wej.

 • as

  Kate­go­ria piór­ko­wa – 😉 brąz w Atlan­cie, w 1996 roku 😉

 • Mał­go­sia Xxo­okds

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był brą­zo­wy medal w kate­go­rii piór­ko­wej na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 roku 🙂 Tak bar­dzo chcia­ła­bym dołą­czyć książ­kę do swo­jej kolek­cji. W mojej biblio­tecz­ce cze­ka­ją już na nią inne bio­gra­fie bok­se­rów m.in. „Mike Tyson. Moja praw­da”, „Tiger bez cen­zu­ry”, „Kulej”, „Bra­cia Klicz­ko. Z kozac­kie­go rodu”, „Figh­ter. Auto­bio­gra­fia”. Jestem pew­na, że się zaprzy­jaź­nią 😉

 • Mar­cin Domo­radz­ki

  May­we­ather zdo­był brą­zo­wy medal na IO w Atlan­cie w 1996 roku w kate­go­rii piór­ko­wej.

 • Damian Bobiń­ski

  Floyd May­we­ather Jr. swój medal zdo­był na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 roku w kat. piór­ko­wej.

 • Syl­wia Brau­er

  Kate­go­ria: piór­ko­wa
  Igrzy­ska olim­pij­skie: Atlan­ta w 1996 roku 💪🏻

 • Anie­la M

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był brąz na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 roku, w kate­go­rii piór­ko­wej.
  (w pół­fi­na­le prze­grał z Sera­fi­mem Todo­ro­wem z Buł­ga­rii)

 • Dag­ma­ra Kowa­lew­ska

  1996 rok Olim­pia­da w Atlan­cie. Zdo­był medal brą­zo­wy w kate­go­rii pior­ko­wej.
  3mam kciu­ki.
  Książ­ka w sam raz dla męża pod Cho­in­kę 🙂

 • Kata­rzy­na Mul­ler

  W 1996 roku, na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie, zdo­był brą­zo­wy medal w kate­go­rii piór­ko­wej.

 • Adam

  waga piór­ko­wa, Atlan­ta, 1996 rok, medal brą­zo­wy, potem już nigdy nie prze­grał 😉 cze­kam na książ­kę, z góry dzię­ki 😛 :))))

 • Adrian Wolff

  Kate­go­ria piór­ko­wa, Olim­pia­da w Atlan­cie w 1996

 • Mał­go­rza­ta Ruta

  kate­go­ria: piór­ko­wa, Igrzy­ska Olim­pij­skie w Atlan­cie w 1996r, zdo­był brą­zo­wy medal 🙂 💪💪💪

 • Marek Mali­now­ski

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był medal na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w roku 1996. Kate­go­ria wago­wa: waga piór­ko­wa!

 • Urszu­la

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był brą­zo­wy medal Olim­pij­ski na Olim­pia­dzie w Atlan­cie w 1996r. w wadze piór­ko­wej.

 • Ariel

  Let­nie Igrzy­ska Olim­pij­skie w Atlan­cie 1996. Brą­zo­wy Medal w kate­go­rii waga piór­ko­wa 🙂

 • Paa Raw

  kate­go­ria piór­ko­wa, Atlan­ta 1996 rok.

 • Rafał

  Brąz został zdo­by­ty w kate­go­rii piór­ko­wej pod­czas IO w 1996 roku w Atlan­cie.

 • Karo­li­na Zalew­ska

  Pret­ty Boy” zdo­był brąz (choć może było­by i zło­to gdy­by nie dość kon­tro­wer­syj­ne sędzio­wa­nie) w 1996 w Atlan­cie, waga piór­ko­wa. A potem było już tyl­ko cie­ka­wiej 🙂

 • Maciej Łusz­czyń­ski

  May­we­ather zdo­był brą­zo­wy medal na Olim­pia­dzie w Atlan­cie, w 1996 roku, w wadze piór­ko­wej.
  Tak z cie­ka­wo­ści, zwy­cięz­cy będą rze­czy­wi­ście wybie­ra­ni czy po pro­stu loso­wa­ni ;)?

 • Piotr Wiśniew­ski

  No cóż, nie będzie to odkryw­cze: Ffloyd M. Jr zdo­był brą­zo­wy medal w bok­sie, w wadze piór­ko­wej w 1996 roku w Atlan­cie. Prze­grał wal­kę o finał z póź­niej­szym wice­mi­strzem Todo­ro­vem.

 • Zuzan­na P.

  Floyd, star­tu­ją­cy wte­dy w wadze piór­ko­wej, zdo­był medal w ’96 r. w Atlan­cie w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

 • Zając Poziom­ka

  Floyd zdo­był brą­zo­wy medal pod­czas Igrzysk Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996r. Wal­czył w kate­go­rii piór­ko­wej. Pamię­tam jak­by to było wczo­raj. Byłem na tej wal­ce, mia­łem nawet zdję­cie z Floy­dem, ale mi Teo­dor zeżarł.

 • Nie­sta­ty­stycz­ny

  Gra­tu­la­cje dla Zają­ca Poziom­ka, Macie­ja Łusz­czyń­skie­go i Dag­ma­ry Kowa­lew­skiej.
  Pode­ślij­cie adre­sy na niestatystyczny@o2.pl