Aktualności

Darmowe książki do końca życia? To możliwe!

Jedna z lon­dyń­skich księ­garni posta­no­wiła speł­nić marze­nie każ­dego książ­ko­ho­lika! Cho­ciaż na pierw­szy rzut oka słowa „już nigdy nie kupię książki” brzmią tylko jak czcze obiet­nice każ­dego, kto kocha czy­tać, tak jed­nak w tym przy­padku mają ukryte zna­cze­nie, czy ina­czej mówiąc, dru­gie dno. Księ­gar­nia Hey­wood Hill, aby uczcić 80-lecie swo­jego ist­nie­nia, posta­no­wiła ufun­do­wać któ­re­muś ze swo­ich klien­tów nagrodę życia – zwy­cięzca będzie mógł do końca życia, raz w mie­siącu, wybrać sobie z ich oferty jedną nowość wydaw­ni­czą – co cie­kawe, dostar­czona zosta­nie do każ­dego miej­sca na świe­cie.


Aby wziąć udział w kon­kur­sie, należy nomi­no­wać książkę, która zna­czy dla Was jak naj­wię­cej. Musi to być jed­nak tytuł angiel­ski bądź książka, która została na ten język prze­tłu­ma­czona; musi być wydana po roku 1936 (wtedy zało­żono Hey­wood Hills). Karin Sche­rer, sprze­daw­czyni w księ­garni uważa, że „dla zwy­cięzcy będzie to inte­lek­tu­alna podróż życia… Każdy czy­tel­nik na całym świe­cie będzie chciał się dowie­dzieć o tej zmie­nia­ją­cej życie nagro­dzie. Kto­kol­wiek wygra pierw­szą nagrodę, nie będzie musiał kupo­wać już ksią­żek.”

Już nawet nie­któ­rzy auto­rzy oddali swoje nomi­na­cje, mię­dzy innymi Kazuo Ishi­guro, Donna Leon czy Wil­liam Boyd. Ishi­guro nomi­no­wał „Dia­bły” Dosto­jew­skiego, Leon „A Suita­ble Boy” Vikrama Setha, a Boyd „Pale Fire” Nabo­kova.

Brać udział można tutaj 😉

Może też zainteresują cię te tematy

  • Kry­tycz­nie

    Też tak chcę!