Zapowiedzi

5 edycja Bruno Schulz. Festiwal nadchodzi

W dniach 10–16 paź­dzier­nika we Wro­cła­wiu odbę­dzie się już piąta edy­cja “Bruno Schulz. Festi­wal”, będący czę­ścią pro­gramu Euro­pej­skiej Sto­licy Kul­tury i Świa­to­wej Sto­licy Książki UNESCO Wro­cław 2016. 15 paź­dzier­nika w ramach Festi­walu nastąpi wrę­cze­nie Lite­rac­kiej Nagrody Europy Środ­ko­wej ANGELUS. Nomi­no­wani do nagrody są: Maciej Hen, Anna Janko, Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu, Kri­stina Saba­liau­ska­ite, Alvy­das Sle­pi­kas, Cri­stian Teo­do­re­scu i Varu­jan Vos­ga­nian – wszyst­kich tych twór­ców będzie można oczy­wi­ście spo­tkać w cza­sie festi­walu.

Gości będzie jed­nak wiele wię­cej, a samemu festi­wa­lowi towa­rzy­szyć będzie przy­go­to­wana przez Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski oraz Uni­wer­sy­tet im. Adama Mic­kie­wi­cza sesja naukowa poświę­cona Sta­ni­sła­wowi Barań­cza­kowi w 70. rocz­nicę uro­dzin. Odbę­dzie się także gra miej­ska oraz slam poetycki.

Pełen pro­gram znaj­dzie­cie tutaj.

Może też zainteresują cię te tematy