Ekranizacje

Wołanie kukułki jako serial!

Gwiazda J.K. Row­ling świeci ostat­nio wyjąt­kowo jasnym świa­tłem. Fani autorki docze­kali się sztuki oraz zara­zem ósmego tomu Harry’ego Pot­tera, czyli “Harry Pot­ter i Prze­klęte Dziecko”, do kin tra­fią “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć” (a zapo­wie­dziane są dwa kolejne filmy).

Do tego dołą­czy teraz serial BBC, który jed­nak nie będzie poświę­cony mło­demu cza­ro­dzie­jowi, a Cor­mo­ra­nowi Strike’owi. To boha­ter serii ksią­żek wyda­wa­nych przez Row­ling pod pseu­do­ni­mem Roberta Gal­bra­itha.

Do tej pory uka­zały się trzy tomy, które będą odpo­wia­dały sied­miu odcin­kom serialu. W postać Cor­mo­rana Strike’a wcieli się Tom Burke. Pisarka jest zachwy­cona tym wybo­rem. Serial ma docze­kać się emi­sji pod koniec roku 2017, prace nad nim ruszają lada chwila.

Picture shows: Athos (TOM BURKE)

Pic­ture shows: Athos (TOM BURKE)

Może też zainteresują cię te tematy

  • Domi­nika Pacyna

    Kolejny raz, gdy główną postać wyobra­ża­łam sobie ina­czej…:(