Aktualności

E.L Jame nie próżnuje! Będzie nowy Grey!

E.L. James, autorka “50 twa­rzy Greya”, nie próż­nuje. Ale też nie ma chyba pomy­słu na fabuły, bo po “Greyu”, czyli “50 twa­rzach Greya” napi­sa­nych z punktu widze­nia boha­tera zapo­wie­działa… “Ciem­niej­szą stronę Greya z punktu widze­nia Chri­stiana”. Nie ma jed­nak wąt­pli­wo­ści, że także ta książka okaże się finan­so­wym hitem, więc trudno się dzi­wić autorce…

Z oka­zji uro­dzin głów­nej boha­terki, Any, James opu­bli­ko­wała w sieci dwie strony z nowej powie­ści, która ma uka­zać się w 2017 roku. Także w 2017 roku ukaże się drugi film o Anie i Chri­stia­nie, czyli “Ciem­niej­sza strona Greya” (jesz­cze z pier­wot­nego punktu widze­nia).

Może też zainteresują cię te tematy